ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА У XXI СТОЛІТТІ

І. В. Лебідь

Анотація


На основі аналізу головних тенденцій, зумовлених входженням України до європейської і світової спільноти, інтеграції прогресивних здобутків зарубіжної і вітчизняної педагогічної теорії та практики музичної освіти, обґрунтовується необхідність зміни вектору  фахової підготовки сучасного вчителя музичного мистецтва з розвитку  навичок критичного мислення нижчого рівня до розвитку навичок критичного мислення вищого рівня як запоруки успішного функціонування індивіда у суспільстві.  Основою цього процесу є  Таксономія Блума та її модифікації, запропоновані як методологічна основа  сучасного процесу підготовки вчителя музичного мистецтва у ХХІ столітті.

Ключові слова: когнітивна складова;  навички критичного мислення нижчого рівня; навички критичного мислення вищого рівня; запам’ятовування; розуміння; застосування; аналіз; оцінювання; творчість; переглянута таксономія; таксономія значущого навчання; фахова підготовка; вчитель музичного мистецтва; здобувач вищої освіти.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція нової української школи. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf

Дементієвська Н. П., Морзе Н. В. Компютерні технології для розвитку учнів та вчителів. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/160/

Малафіїк І.В. (2005). Дидактика. Навчальний посібник. К., Кондор, С.173-176

Пометун O. І. Що таке таксономія Блума і як вона працює на уроці. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.criticalthinking.expert/usi-materialy/shho-take-taksonomiya-bluma-i-yak-vona-pratsyuye-na-urotsi/

Черних О.Б., Черних Ю.О. Застосування таксономії Блума при формуванні у слухачів навиків мислення високого рівня. [Електронний ресурс] Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/vios_2013_2_23.pdf

Anderson, L.W., and D. Krathwohl (Eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Longman, New York. Retrieved 11 March, 2012 fromwww.natefacs.orgJFCSEv25no1v25no1Pickard

Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook: Cognitive domain. New York: David McKay Company

Churches A. (2009) Bloom’s Digital Taxonomy Retrieved from: http://edorigami.wikispaces.com/Bloom%27s+Digital+Taxonomyedorigami.wikispaces.com

Fink, L. Dee, Creating significant learning experiences: an integrated approach todesigning college courses. L. Dee Fink., 1st ed.p. cm. (Jossey-Bass higher and adult education series)

Forehand, M. (2005). Bloom’s taxonomy: Original and revised.In M. Orey (Ed.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Retrieved 29 November 2011, from http://projects.coe.uga.edu/eppltt

Huitt,W. (2009). Bloom et al.’s taxonomy of the cognitive domain. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved 20 May2011, from http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/.

Krathwohl, D., R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory IntoPractice, 41(4), 212-264

Krathwohl, D. & Anderson, L. (2003). Bloom’s Taxonomy. Retrieved 12 April 2012, from http://www.education.com/ reference/articleblooms-taxonomy.

Orey, M. (2010) Emerging on Learning, Teaching, and Technology. Retrieved from

https://textbookequity.org/Textbooks/Orey_Emergin_Perspectives_Learning.pdf

Schwab, K.The Fourth Industrial Revolution.Penguin Books, Limited, 2017

The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution // Global Challenge Insight Report// World Economic Forum. Retrieved from

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

References:

Kontseptsiia novoi ukrainskoi shkoly. [The Conception of the New Ukrainian School] URL: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf [in Ukrainian].

Dementiievska N. P., Morze N. V. Kompiuterni tekhnolohii dlia rozvytku uchniv ta vchyteliv. [Computer Technologies for the development of students and teachers] URL: http://lib.iitta.gov.ua/160/ [in Ukrainian].

Malafiik I.V. (2005). Dydaktyka: Navchalnyi posibnyk. [Tutorial on Didactics] – Kyiv: Kondor.[in Ukrainian].

Pometun O. I. Shcho take taksonomiia Bluma i yak vona pratsiuie na urotsi. [

What is Bloom’s Taxonomy and how it works at the lesson] URL: http://www.criticalthinking.expert/usi-materialy/shho-take-taksonomiya-bluma-i-yak-vona-pratsyuye-na-urotsi/ [in Ukrainian].

Chernykh O.B., Chernykh Yu.O. Zastosuvannia taksonomii Bluma pry formuvanni u slukhachiv navykiv myslennia vysokoho rivnia. [The use of Bloom's taxonomy in developing high-level thinking skills of students.] URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/vios_2013_2_23.pdf [in Ukrainian].

Anderson, L.W., and D. Krathwohl (Eds.) (2001).A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman, Retrieved 11 March, 2012 from www.natefacs.orgJFCSEv25no1v25no1Pickard. [in English].

Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R.(1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook: Cognitive domain. NewYork: David McKay Company. [in English].

Churches A. (2009) Bloom’s Digital Taxonomy Retrieved from: http://edorigami.wikispaces.com/Bloom%27s+Digital+Taxonomyedorigami.wikispaces.com [in English].

Fink, L. Dee, Creating significant learning experiences: an integrated approach to designing college courses/L. Dee Fink.—1st ed.p. cm. — ( Jossey-Bass higher and adult education series). [in English].

Forehand, M. (2005). Bloom’staxonomy: Original and revised. In M. Orey (Ed.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Retrieved 29 November 2011, from http://projects.coe.uga.edu/eppltt [in English].

Huitt,W.(2009).Bloom etal.’s taxonomy of the cognitive domain.Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved 20 May 2011, from http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/. [in English].

Krathwohl, D., R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-264 [in English].

Krathwohl, D. &Anderson, L. (2003). Bloom’sTaxonomy. Retrieved 12 April 2012, from http://www.education.com/ reference/articleblooms-taxonomy. [in English].

Orey, M. (2010) Emerging on Learning, Teaching, and Technology. Retrieved from, https://textbookequity.org/Textbooks/Orey_Emergin_Perspectives_Learning.pdf [in English].

Schwab, K.( 2017).The Fourth Industrial Revolution. Penguin Books, Limited. [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org