АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Н. А. Доценко

Анотація


У статті представлений аналітичний огляд підготовки бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища. Досліджувались питання частоти використання мережі Інтернет для пошуку навчальної інформації; типів девайсів, які здобувачі вищої освіти інженерних спеціальностей використовують для організації навчання; ступеня зацікавленості щодо відповідних типів електронної навчальної інформації; стану використання інформаційного освітнього середовища в процесі фахової підготовки; видів інформації щодо наочного сприйняття. З’ясовано потреби бакалаврів з агроінженерії при роботі в інформаційно-освітньому середовищі та надано рекомендації щодо створення електронного навчального контенту дистанційних курсів. Обґрунтовано необхідність побудови курсу з використанням медіа-об’єктів, виконання покрокового контролю отриманих знань та навичок та безперервного зв’язку між здобувачем вищої освіти  і викладачем.

Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, професійна підготовка, бакалаври з агроінженерії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бацуровська, І. В. (2015). Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті. Науковий вісник Миколаївського націіонального універсітету імені В. О. Сухомлинського, сс. 31-34.

Биков, В. Ю., Кухаренко, В. М., Сиротинко, Н. Г., & Рибалко, О. В. (2008). Технологія розробки дистанційного курсу. Київ: Міленіум.

Самойленко, О. М., Бацуровська, І. В., & Юзбашева, Г. (2014). Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект: колективна монографія. (Г. Юзбашева, Ред.) Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Співаковський, O. В., Щeдpoлocьєв, Д. Є., Чaлoвcькa, Н. М., & iн., т. (2005). Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в упpaвлiннi вищими нaвчaльними зaклaдaми (пpиклaдний acпeкт): мeтoд. пociб. – 2-гe вид. Xepcoн: Aйлaнт.

Самойленко, О. М., Бацуровська, І. В., Самойленко, О. О., & Доценко, Н. А. (2018). Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів. Інформаційні технології і засоби навчання, Том 64(№2), сс. 197-220. doi:10.33407/itlt.v64i2

References:

Batsurovska, I. V. (2015). MasovI vIdkritI distantsIynI kursi: InnovatsIyna tendentsIya v osvItI. Naukoviy vIsnik MikolaYivskogo natsIIonalnogo unIversItetu ImenI V. O. Suhomlinskogo, ss. 31-34.

Bikov, V. Yu., Kuharenko, V. M., Sirotinko, N. G., & Ribalko, O. V. (2008). TehnologIya rozrobki distantsIynogo kursu. Kyiv, MIlenIum.

Samoylenko, O. M., Batsurovska, I. V., & Yuzbasheva, G. (2014). Teoretiko-metodichnI osnovi vdoskonalennya sistemi osvIti: didaktichniy aspekt: kolektivna monografIya. (G. Yuzbasheva, Red.) Herson: KVNZ «Hersonska akademiya neperervnoyi osvIti».

SpIvakovskiy, O. V., SchedpolocEv, D. E., Chalovcka, N. M., & in., t. (2005). Infopmatsiyni texnologiYi v uppavlinni vischimi navchalnimi zakladami (ppikladniy acpekt): metod. pocib., 2-ge vid. Xepcon: Aylant.

Samoylenko, O. M., Batsurovska, I. V., Samoylenko, O. O., & Dotsenko, N. A. (2018). Uprovadzhennya modelI pIdgotovki magIstrIv do osvItno-naukovoyi dIyalnostI v umovah masovih vIdkritih distantsIynih kursIv. InformatsIynI tehnologIyi I zasobi navchannya, Tom 64(№2), ss. 197-220. doi:10.33407/itlt.v64i2


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org