Результати дослідження стану сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України в умовах традиційної системи навчання

V. Anishchenko

Анотація


Для підготовки майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України, які здатні виконувати на високому рівні завдання службової квазіпрофесійної діяльності необхідно розробити нову концепцію їх підготовки в умовах ступеневої освіти, тому важливо виявити критерії, показники і рівні сформованості майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв в умовах традиційної освіти.

Метою статті є дослідження щодо з’ясування стану формування професійної компетентності офіцерів ДКВС України на бакалаврському і магістерському ступені освіти.

У статті подані результати аналітико-пошукової роботи, що дозволило врахувати позитивний досвід, сприяло раціональному використанню реалізованих іншими науковцями педагогічних інновацій, технологій, а також забезпечило доказовий характер обґрунтованих авторських пропозицій щодо поліпшення якості формування професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби у процесі ступеневої освіти.

Автор обґрунтував, що сформованість професійної компетентності доцільно оцінювати за чотирма рівнями: низький (рецептивно-продуктивний; середній (репродуктивний); достатній (конструктивно-варіативний) та високий (творчий). Проведене пілотне дослідження дозволило зауважити на необхідності несуттєвого доопрацювання характеристики рівнів, визначення чітких методів отримання кількісних даних, а запропонована методика отримала схвальні відгуки.

Ключові слова: офіцер-пенітенціарій, професійна компетентність, критерії рівня сформованості професійної компетентності, показники рівня сформованості професійної компетентності, рівні рівня сформованості професійної компетентності, концептуальні підходи до формування професійної компетентності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України 2017. (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної ради України ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80˃ (2020, січень, 03).

Макгакін, Дж. (2017). Сучасний в’язничний менеджмент. Київ: К. І. С.

Койл, Э. (2002). Подход к управлению тюрьмой с позиций человека. Лондон: МЦТИ.

Либлинг, А., Прайс, Д., Шеффер, Г. (2012). Тюремный работник. Лондон: «Рутледж».

Дармограй, П. В. (2017). Формування професійно компетентності майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки: автореф. на здобуття ступеня канд. педагог. наук : 13.00.04. / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький.

Торічний, О. В. (2016). Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки, 1, 186–198.

Синьов, В.М. (1996). Підготовка спеціалістів для пенітенціарної системи. Проблеми пенітенціарної теорії і практики, 1, 17-24.

Тогочинський, О. М. (2015). Теорія і практика формування соціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України: монографія. Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 488 с.

Білявець, С. Я. (2017). Характеристика критеріїв і показників сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Innovative solutions in modern science, 6 (15), 25–39.

Діденко, О. В. (2015). Професійна компетентність офіцера-прикордонника: сутність поняття. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ.

Собко, В. Г. (2015). Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький.

Усачик, Н. М. (2011). Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі стажування в органах Державної прикордонної служби України: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький.

Морозов, С. М. (1994). Засоби контролю діагностичних якостей психологічних тестів. Київ: ІСДО.

Бурлачук, Л. Ф., Морозов, С. М. (2000). Словарь-справочник по психодиагностике. Санкт-Петербург: Издательство «Питер».

Хриков, Є. М. (2017). Методологія педагогічного дослідження. Харків: ФОП Панов А. М.

Бородієнко, О. B. (2017). Критерії, показники, рівні сформованості професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку. Молодь і ринок, 7.

Гусаковский, М. А. (2006). Оценивание: образовательные возможности. Сборник научно-методических статей, Вып.4. Минск: БГУ.

Полторацька, В. В., Каданер, О. В. Контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. ˂ https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-03/09pvvrsl.pdf˃. (2020, січень, 03).

Федієнко, В. В. (2009). Моделі кваліметрії і порівняння рівнів навчальних досягнень студентів у різних оціночних системах: дис...канд. пед. наук: 13.00.09 «Теорія навчання». Кіровоград.

Фіцула, М. М. (2003). Педагогіка. Київ: Академвидав.

Дудікова, Л. В. (2018). Критерії, показники та рівні сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів. Virtus : scientific journal / Ed.-in-Chief M. A. Zhurba, 20, Part 1.

Лебедєва, Н. Г., Джурелюк, О. Т., Самойленко, Д. О. (2009). Основи психології і педагогіки: конспект лекцій. Алчевськ: ДонДТУ.

Машталер, А. М. (2016). Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у системі підвищення кваліфікації засобами дистанційного навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький.

Добреньков, В. И., Кравченко, А. И. (2004). Виды экспертного опроса. Методы социологического исследования. Москва: ИНФРА-М. 768 с.

Даниленко, О., Желясков, В. (2019). Характеристика критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Danish Scientific Journal, 27 (2). C. 20–25.

Білявець, С. Я. (2019). Методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02, 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький: НАДПСУ.

Положення про організацію освітнього процесу в Академії Державної пенітенціарної служби. Затверджено наказом Академії Державної пенітенціарної служби від 08 серпня 2018 року № 249/ОД. (2018). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби.

References:

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia (rozvytku) penitentsiarnoi systemy Ukrainy 2017. (Kabinet Ministriv Ukrainy). [On approval of the Concept of reforming (development) of the penitentiary system of Ukraine 2017. (Cabinet of Ministers of Ukraine)] Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80 (2020,

January, 03) [in Ukrainian].

Makhakin, Dzh. (2017). Suchasnyi viaznychnyi menedzhment [Modern Prison Management]. Kyiv, Ukraine: K.I.S. [in Ukrainian].

Koyl, E. (2002). Podkhod k upravleniyu tiurmoy s pozitsii cheloveka [Approach to prison management from the point of view of a human]. London, UK: MTSTI. [in Ukrainian].

Libling, A., Prays, D., & Shefer, G. (2012). Tiuremnyy rabotnik [Prison Officer]. London: Rutledzh. [in Ukrainian].

Darmohrai, P. V. (2017). Formuvannia profesiino kompetentnosti maibutnikh ofitseriv Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby Ukrainy u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professional competence of future officers of the State Penitentiary Service of Ukraine in the process of professional training]: avtoref. na zdobuttia stupenia kand. pedahoh. nauk: 13.00.04. / Khmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiia [Khmelnytskyi Humanitarian Pedagogical Academy]. Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Torichnyy, O. V. (2016). Potencial interakty`vny`x texnologij u formuvanni faxovoyi kompetentnosti majbutnix oficeriv-pry`kordonny`kiv [Potential of interactive technologies in formation of future officers-frontier guards’professional competence]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohichni nauky [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine], no 1, 186–198. [in Ukrainian].

Synov, V.M. (1996). Pidgotovka specialistiv dlya penitenciarnoyi sy`stemy` [Training specialists for Penitentiary System]. Problemy` penitenciarnoyi teoriyi i prakty`ky` [Problems of Penitentiary Theory and Practice], no 1, 17-24. [in Ukrainian].

Togochynskyi, O.M. (2015). Teoriya i prakty`ka formuvannya social`noyi kompetentnosti sluxachiv ta kursantiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv MVS Ukrayiny`[ Theory and practice social competence forming of students and cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: monograph]. Chernigiv: Vy`davny`cztvo «Desna Poligraf». [in Ukrainian].

Biliavets, S. Ya. (2017). Kharakterystyka kryteriiv i pokaznykiv sformovanosti profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Characterization of criteria and indicators of professional competence of future border guards]. Innovative solutions in modern science, 6 (15), 25–39. [in Ukrainian].

Didenko, О. V. (2015). Profesiina kompetentnist ofitsera-prykordonnyka: sutnist poniattia [Professional competence of border guard officer: the essence of the concept]. Osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv i viiskovykh formuvan Ukrainy [Educational and scientific support of law enforcement agencies and military formations of Ukraine] (2015, Khmelnytskyi). [in Ukrainian].

Sobko, V. G. (2015). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv u fakhovii pidhotovtsi iz zastosuvanniam dilovykh ihor [Development of professional competence of border guards in professional training using business games]: avtoref. na zdobuttia stupenia kand. pedahoh. nauk: 13.00.04. / Khmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiia [Khmelnytskyi Humanitarian Pedagogical Academy]. Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Usachyk, N. М. (2011). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi stazhuvannia v orhanakh Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Formation of professional competence of future border guards in the process of internship at the State Border Service of Ukraine]: avtoref. na zdobuttia stupenia kand. pedahoh. nauk: 13.00.04. / Khmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiia [Khmelnytskyi Humanitarian Pedagogical Academy]. Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Morozov, S. М. (1994). Zasoby kontroliu diahnostychnykh yakostei psykholohichnykh testiv [Means of control of diagnostic qualities of psychological tests]. Kyiv: ISDO. [in Ukrainian].

Burlachuk, L. F., Morozov, S. М. (2000). Slovar-spravochnyk po psykhodyahnostyke [Dictionary of psycho-diagnostics]. Sankt-Peterburh: Yzdatelstvo «Pyter». [in Russia].

Khrykov, Ye. M. (2017). Metodolohiia pedahohichnoho doslidzhennia [Methodology of pedagogical research]. Kharkiv: FOP Panov A. M. [in Ukrainian].

Borodiienko, О. V. (2017). Kryterii, pokaznyky, rivni sformovanosti profesiinoi kompetentnosti kerivnykiv strukturnykh pidrozdiliv pidpryiemstv sfery zv’iazku [The criteria, indicators, and levels of development of professional competence of the heads of structural subdivisions of communication companies]. Molod i rynok [Youth and market], no. 7. [in Ukrainian].

Husakovskyi, M. A. (2006). Ocenivanie: obrazovatel'nye vozmozhnosti [Assessment: educational opportunities]. Sbornik nauchno-metodicheskih statej [Collection of scientific and methodological articles], Vyp.4. Minsk: BGU. [in Belarus].

Poltoratska, V. V., Kadaner, О. V. Kontrol i otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen studentiv v umovakh modulno-reitynhovoi systemy navchannia [Monitoring and estimation of educational reachings of students in conditions of a modular rating system of learning] Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports] ˂ https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-03/09pvvrsl.pdf˃. (2020, January, 03). [in Ukrainian].

Fediienko, V. V. (2009). Modeli kvalimetrii i porivniannia rivniv navchalnykh dosiahnen studentiv u riznykh otsinochnykh systemakh [Qualimetry Models and Comparison of Student Achievement Levels in Different Assessment Systems]: dysertatsiia kand. pedahoh. nauk : 13.00.09 «Learning theory». Kirovohrad. [in Ukrainian].

Fitsula, М. М. (2003). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

Dudikova, L. V. (2018). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti profesiino-etychnoi kompetentnosti maibutnikh likariv [Criteria, indicators and levels of future doctor’s professional and ethical competence formation]. Virtus: scientific journal / Ed.-in-Chief M. A. Zhurba, 20, Part 1. [in Ukrainian].

Lebedieva, N. G., Dzhureliuk, О. Т., Samoilenko, D. О. (2009). Osnovy psykholohii i pedahohiky [Fundamentals of psychology and pedagogy]. Alchevsk: DonDTU. [in Ukrainian].

Mashtaler, А. М. (2016). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii zasobamy dystantsiinoho navchannia [Development of professional competence of frontier officers in the system of advanced training by means of distance learning]: avtoref. na zdobuttia stupenia kand. pedahoh. nauk: 13.00.04. Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Dobrenkov, V. I., Kravchenko, А. I. (2004). Vidy jekspertnogo oprosa. Metody sociologicheskogo issledovanija. [Types of expert survey. Methods of sociological research]. Moskva: INFRA-M. [in Russia].

Danylenko, О., Zheliaskov, V. (2019). Kharakterystyka kryteriiv sformovanosti hotovnosti maibutnikh sudnovodiiv do profesiinoi diialnosti [Characterization of the criteria for the formation of readiness of future navigators for professional activities]. Danish Scientific Journal, no. 27 (2). [in Ukrainian].

Biliavets, S. Y. (2019). Metodychna systema formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia viiskovo-spetsialnykh dystsyplin [Methodical system of formation of professional competence of future officers-border guards in the process of training of military special disciplines]: dysertatsiia dokt. pedahoh. nauk: 13.00.02, 13.00.04 / Khmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiia [Khmelnytskyi Humanitarian Pedagogical Academy]. Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Academy of the State Penitentiary Service (2018). Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v Akademii Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby [Position on the organization of the educational process in the Academy of the State Penitentiary Service]. Chernihiv [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org