АНАЛІТИЧНИЙ ЕКСКУРС В МЕТОДИЧНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ

Т. В. Гончарук-Чолач, Р. Ю. Чигур, Н. В. Джугла

Анотація


У даній статті розглядаються різноманітні методичні теорії демократії, розуміння який дає можливість зрозуміти розвиток демократії в світі. Всі ці теорії визначають різні аспекти та ознаки демократії, але всі вони зводяться до таких її основних принципів, а саме: демократія виходить від самого народу, вона здійснюється народом та в інтересах народу.                       

Особлива увага акцентується на тому, що сьогодні класичне визначення демократії як народовладдя потребує певного доповнення, через те, що народ через свою масовість не може управляти державою. Незважаючи на різноманітні методичні теорії демократії, всі вони сходяться у тому, що демократія єдина має такі політичні механізми, які забезпечать людям матеріальне благополуччя та вільне і справедливе відношення до себе.         

Ключові слова: демократія, теорії демократії, поліархія, моральний індивідуалізм, мажоритарна демократія, консенсуальна демократія, космополітична демократія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Даль Р. (2003). Демократия и ее критики. М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)576 с.

Хантингтон С. (2003). Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН) 368 с.

Эрмэ Г. (1991). Введение: эпоха демократии? Международный журнал социальных наук. №1, Москва, с. 16.

Мизес Л. (2001). Либерализм в классической традиции. М., «Начала - Пресс». 190 с.

Дилигенский Г.(2001). Демократия на рубеже тысячолетий. Политические институты на рубеже тысячолетий. М., Юридическая Россия. 325с.

Лиджфарт А. (1991). Правление большинства в теории и на практике. Международный журнал социальных наук. №2. Москва, с. 60-72.

Sartori G. (1987). The Theory of Democracy Revisited Chatham. N. Y., 221 р.

Шмиттер Ф. (2004). Будущее демократии, можно ли рассматривать его через призму масштаба? Логос, №2. Киев, с. 14

Sartori G (1972). Democracy e olefinizioni. Bologna-Mulino., 203 р.

Дай Т., Зиглер Л.(1984) Демократия для элит. Введение в американскую политику. М., Юридическая литература. 402 с.

Кин Дж. (2001). Демократия и гражданское общество. М., «Прогресс – Традиция». 400 с.

Растоу Д. (1996). Переходы к демократии: попытки динамической модели. Полис. №5. Киев, с. 15.

References:

Dal R.(2003). Demokratia I geikritiki [Demokratiya I gegekritiki]. M., Rosiys kaya politicheskayaentsiklopediya 576. [ in Russian].

Khantinhton S. (2003). [Trzeciafala. Demokratizatsiya v kontse XX veka]. M., «Rosiyskaya politicheskaya entsi klopediya» 368 [ in Russian].

Erme H. (1991). Wprowadzenie: ery demorracji?Internationai Jourmal of Social Sciences [Vvedeniye epokha demokratii? Mezhdunarodnyy zhurnal sotsialnyhh nauk], 1 Moskva, 16 [ in Russian].

Mizes L. (2001). Liberalizm w tradycji klasycznej [Liberalizm v klasicheskoj traditsii]. M., «Nachala-Press» 190 [ in Russian].

Dilihenskij H. (2001). Millennium democracy. Instytucje polityczne na przelomie tysiacleci. [Demokratiya na rubezhe tgsyacholetiy. Politicheskiyeinstituty na rubezhe tysyacholetiy]. M., Yuridicheskaja Russiya. 325 [ in Russian].

Lidzhfart A. (1991). Wiekszosс r zadzi w teorii i praktyce International Sournal of Social Sciences. [Pravleniye bolshinstva v teorii і na praktike. Mezhdunarodnyj zhurnal sotsialnykh nauk], 2, Moskva, 60-72.[ in Russian].

Sartori G. (1987). The Theory of Democracy Revisited Chatham. N.Y., 221 р.[ in English].

Shmitter F. (2004). Przyszlosc demokracji mozna postrzegac przez pryzmat skali? [Budushcheye demokratii mozhno li rassmatrivat yego cherez prizmu masshtaba]. Logos, 2, Kijev, 143.

Sartori G (1972). Democracy е definizioni. Bologna-Mulino., 203 р. [in English].

Day T., Zichler L. (1984) Demokracia dla elity. Wprowadzenie do politiki amerykanskiej. [Demokratiya dla elit. Vvedeniye v amerikanskuju politiku]. M., Yuridicheskaja literatyra. 402. [in Russian].

Kin D. (2001). Demokracja i spoteczenstwo obywatelskie [Demokratija i grazhdanskoje obshechestvo]. M., «Progress - Traditsija». 400. [in Russian].

Rastoy D. Przejscia do prob demokracji w modelи dynamicznym [ Perekhody k demokratii popytki dinamicheskoj modeli]. Polis, 5, Kijev, 15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org