ДО ПИТАННЯ ПРО НАЗВИ ГІДРОНІМІВ С. ХОЦЬКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

Прядко О. О., Прядко Т. П.

Анотація


У статті пропонується узагальнений етимологічний аналіз гідронімів с. Хоцьки на Переяславщині, які значною мірою відображають основні етнолінгвістичні процеси в цьому регіоні. Наведена коротка характеристика гідронімів. Розглянуті фактори їх формування в контексті історичного розвитку села.

Ключові слова: с. Хоцьки, гідронім, топоніми, мікротопоніми, мікрорегіон, урочище, річка, озеро.

аспирант Института археологии НАН Украины Прядко О. О., аспирант Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Прядко Т. П. К вопросу о названии гидронимов с. Хоцки на Переясловщине / Украина, г. Переяслав-Хмельницкий.

В статье предлагается обобщенный этимологический анализ гидронимов с. Хоцки на Переяславщине, которые в значительной степени отражают основные этнолингвистические процессы в этом регионе. Приведена краткая характеристика гидронимов. Рассмотрены факторы их формирования в контексте исторического развития села.

Ключевые слова: с. Хоцки, гидроним, топонимы, микротопонимы, микрорегион, урочище, река, озеро.

Post-graduate Institute of Archaeology NAS of Ukraine Pryadko O. O., graduate student of the National Pedagogical University named after MP Drahomanova Pryadko T. P. To a question about the name of the village hydronyms Hotski on Pereyaslovschiny / Ukraine, Pereyaslav-Khmelnitsky.

The paper presents the generalized etymological analysis hydronyms s.Hotsky on Pereyaslavwhich are significantly reflect the basic ethnolinguistic processes in the region. A brief characteristics hydronyms. The factors their forming in the context of of the historical development the village.

Keywords: s.Hotsky, hydronyms, toponym, mikrotoponimy, microregion, tract, river, lake.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Грінченко Б. Д. Словарь української мови / Б. Д. Грінченко. – К., 1907 – 1909. – Т. 1-4.

Брокгауз, Фридрих Арнольд // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах. – СПб., 1890 – 1907.

Брахнов В. М. Про місцеві назви Переяслав-Хмельницького району на Київщині // Мовознавство. – 1957. – Т.14. – С.40-51.

Дем’яненко В. М. Заселення території села Хоцьки та околиць (за археологічними матеріалами) // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмелиницький, 2008. – Вип.21. – С.31.

Дем’яненко В. М., Стріха Т. П. Природно-кліматичні умови формування поселенських структур на околицях та території села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області // PEREYASLAVICA: Наукові записки національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”/ Збірник наукових статей – Переяслав-Хмелиницький, 2009. – Вип.3(5). – С. 98.

Усне свідчення жителів с.Хоцьки Стріхи М. П. (1941 р.н.) та Стріхи Г. З. (1941 р.н.).

Усне свідчення лісника Білоозірського лісництва Стріхи П. М. (1968р.н.).

Усне свідчення жительки с. Хоцьки Долуд Е. С. (1939 р.н.).

Колибенко О. В., Коцур В. П. Етимологічний словник ойконімів та короткий словник топонімів Переяславщини. – Переяслав-Хмельницький, 1995. – 57с.

Колибенко О. В., Коцур В. П., Колибенко О. В. Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини. – Ч. 2. Топонімічні джерела: Навчальний посібник. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майданченко І. С., 2010 – 203с.

Колибенко О. В., Колибенко О. В. Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини (археологічні джерела): навчальний посібник. – Переяслав-Хмельницький, ПЦ “Ризографіка”, 2005. – Ч.1. – 114с.

Словник гідронімів України. – К.: Наукова думка, 1979. – 780с.

Стрижак О. С. Назви річок Полтавщини / О. С. Стрижак. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 54 с.

Янко М. Т. Топонімічний словник України: словник-довідник / М. Т. Янко – К.: Знання, 1998. – 432 с.

References:

Hrinchenko B. D. Slovar ukrainian movu / B. D. Hrinchenko. - K. 1907 - 1909. - Vol.1 - 4.

Brockhaus, Friedrich Arnold / / Encyclopedic slovar Brockhaus ta Efron: in 86 tom. - St. Petersburg., 1890 - 1907.

Brahnov V. M. Pro miszevi nazvu Perejaslav - Khmelnitsky raiyon na Kyivschini // Linguistics. - 1957. - T.14 . - P.40 -51.

Dem'yanenko V. M. Zaselennja teritorii sela Hozki ta okoluz (za archeologichnumi materialama) // Naukovi zapuski z ukrainskoi istorii. - Perejaslav- Hmelynytskyy, 2008. - Vyp.21 . - S.31.

Dem'yanenko V. M. Strikha T. P. Prurodni umovu formuvanny poselenski struktur na okoluzjach ta na s. Hotsky Perejaslav- Khmelnitsky rayonu, Kyivzkoi oblasti // PEREYASLAVICA: Naukovi zapuski nazionainogo zapovidnuka "Perejaslav" / Zbirnіk naukovіch statei - Perejaslav- Hmelynytskyy, 2009. - Vyp.3 (5 ). - S.98.

Usne svidchennya czhutuliv s. Hotsky Strikha M. P. (1941 r.n.), ta Strikha G. Z (1941 r.n).

Usne svidchennya lisnuka Biloozirskoho lisnuztva Strikha P. M. (1968 r.n.).

Usne svidchennya czhutuliv s. Hotsky Dolud E. S. (1939 r.n.).

Kolybenko O. V., Kocur V. P. Etumologichnui slovnuk oikonimiv ta korotki slovnuk toponimiv Pereyaslavshchyny. - Perejaslav - Khmelnitsky, 1995. – 57 s.

Kolybenko A. V., Kocur V. P. Kolybenko O. V. Istoriko-kraeznavchi doslidzennja Pereyaslavshchyny. - Part 2. Toponymic djerela: Manual. - Korsun -Shevchenko: FOP Maydanchenko IS, 2010 – 203 s.

Kolybenko O. V., Kolybenko O. V. Istoriko-kraeznavchi doslidzennja Pereyaslavshchyny. (archaeological djerela): Tutorial. - Perejaslav -Khmelnitsky, PC " Ryzohrafika ", 2005. - Part 1 . – 114 s.

Slovnuk hydronyms Ukraine. - Kyiv: Naukova Dumka, 1979. – 780 s.

Stryzhak O. S. Nazvi rich Poltavchinu / O. S. Stryzhak. - K. : Type of USSR, 1963. - 54 p.

Janko M. T. Toponymic slovnuk Ukraine: slovnuk-dovidnuk / M. T. Janko - K.: Znannja, 1998. - 432 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org