НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

А. П. Колесніков, С. В. Стахурська, І. П. Тимчук

Анотація


Метою дослідження є систематизація та подальший розвиток досліджень щодо удосконалення інтелектуального потенціалу підприємства.

Методи. Досягнення поставленої мети передбачало використання діалектичного методу та системного підходу до вивчення особливостей інтелектуального потенціалу та економічних явищ, а також монографічний, абстрактно-логічний та метод абстрагування. Методологічною основою дослідження слугували теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань вивчення особливостей інтелектуального потенціалу підприємства, та способів оптимізації його використання.

Результати. У статті визначено основні вектори розвитку інтелектуального потенціалу підприємства з позиції науково-технічного та інноваційного потенціалу. Окреслено напрямки збільшення напрямків використання інтелектуального потенціалу через співпрацю з центрами підтримки технологій та інновацій. Зазначено сценарії активізації підприємницького сектору економіки щодо інноваційної діяльності. Визначено можливості розвитку брендингу як способу збільшення інтелектуального потенціалу підприємства.

Сфера застосування результатів. Для подальших наукових досліджень та при прийнятті стратегічних рішень на підприємствах.

Висновки. Інтелектуальний потенціал характеризується високим рівнем динамізму та новизни, тому необхідним є реалізація нових рішень щодо його формування та реалізації.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал підприємства, науково-технічний потенціал, інноваційний потенціал, інтелектуальна власність, інноваційне підприємництво.


Повний текст:

PDF

Посилання


Швець Г. (2017). Особливості інтелектуального потенціалу підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності, 16, 144-149.

Дикань О. (2015). Концепція формування інтелектуального потенціалу регіону для активізації інноваційного розвитку промислових підприємств. Науковий огляд, 11. ˂https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/647/812˃ (2020, січень, 15).

Денисенко М. П., Геник А. М. (2019). Організаційні структури для реалізації інновацій на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід, 24, 31-34.

Перерва П. Г., Марчук Л. С. (2018). Інтелектуальний потенціал як економічна категорія. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", 15, 53-63.

Наукові дослідження і розробки у 2018 році. ˂http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ni/arh_ndr_u.html˃ (2020, січень, 15).

Центр підтримки технологій і інновацій. ˂http://tisc.org.ua/˃ (2020, січень, 15).

Статистичний щорічник України за 2018 рік. ˂http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf˃ (2020, січень, 15).

Україна у цифрах 2018. ˂http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/Ukr_cifra_2018_u.pdf˃ (2020, січень, 15).

Лібанова Е. М., Хвесик М. А. та інші. (2017). Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу: національна доповідь. Київ.

Колесніков А., Шульгат Н. (2011). Основні засади, механізми та можливості розвитку брендингу в Україні. Сталий розвиток економіки, 7, 37-40.

References:

Shvets, G. (2017). Osoblyvosti intelektualnoho potentsialu pidpryiemstva [Peculiarities of intellectual potential of the enterprise]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky i intelektualnoi vlasnosti [Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property], no. 16, 144-149. [in Ukrainian].

Dykan О. (2015). Kontseptsiia formuvannia intelektualnoho potentsialu rehionu dlia aktyvizatsii innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv [The concept of formation of the intellectual potential of the region to enhance innovative development of industrial enterprises]. Naukovyi ohliad [Scientific review], no. 11. Retrieved from https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/647/812 [in Ukrainian]. (2020, January, 15).

Denisenko M., Henyk A. (2019). Orhanizatsiini struktury dlia realizatsii innovatsii na pidpryiemstvakh [Organizational structures for the implementation of innovations at enterprises]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investment: practice and experience], no. 24, 31-34. [in Ukrainian].

Pererva P. H., Marchuk L. S. (2028). Intelektualnyi potentsial yak ekonomichna katehoriia [Intellectual potential as an economic category]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut" [Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"], no. 24, 31-34. [in Ukrainian].

Naukovi doslidzhennia i rozrobky u 2018 rotsi [Research and development in 2018] Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ni/arh_ndr_u.html[in Ukrainian]. (2020, January, 15).

Tsentr pidtrymky tekhnolohii i innovatsii [Technology and Innovation Support Center]. Retrieved from http://tisc.org.ua/ (2020, January, 15).

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2018 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018] Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf [in Ukrainian]. (2020, January, 15).

Ukraina u tsyfrakh 2018 [Ukraine in numbers 2018] Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/Ukr_cifra_2018_u.pdf [in Ukrainian]. (2020, January, 15).

Libanova E. M., Khvesyk M. A. and other. (2017). Sotsialno-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv: vektory realnoho postupu: natsionalna dopovid [Socio-economic potential for sustainable development of Ukraine and its regions: vectors of real progress: national report]. Kyiv. [in Ukrainian].

Kolesnikov A., Shulhat N. (2011). Osnovni zasady, mekhanizmy ta mozhlyvosti rozvytku brendynhu v Ukraini [Basic principles, mechanisms and opportunities for branding development in Ukraine]. Stalyi rozvytok ekonomiky [Sustainable economic development], no. 7, 37-40. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org