ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМПАТІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСІБ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Л. О. Шістко, Я. Є. Рябчич, С. О. Примаченко

Анотація


У статті висвітлено основні результати теоретичного та емпіричного досліджень емпатійної міжособистісної взаємодії. Описано сім видів останньої. Механізми, що забезпечують функціонування даних форм були об’єднані, що завадило можливості виокремити домінуючий компонент міжособистісної взаємодії. Емпірично виявлено, що для дисонансної взаємодії характерними є конфронтуюча психологічна позиція, нонконформістська когнітивна спрямованість, низький рівень емоційної зрілості, що проявляється у низькому контролі емоцій та невиразному їх прояві, песимістична емоційна модальність, маніпулятивна або індиферентна ціннісно-смислова спрямованість, егоїстична або маргінальна мотиваційна орієнтація. Усе це супроводжується відсутністю потреби  у взаємодії та знеціненням Іншого.

Ключові слова: емпатія, емпатуючий, емпатогенна ситуація, емпатійна міжособистісна взаємодія, юнацький вік.


Повний текст:

PDF

Посилання


Братченко, С.Л. (1997). Диагностика личностно-развивающегося потенциала. Методическое пособие для школьных психологов. Псков. С. 34- 56

Духновский, С.В. (2009). Диагностика межличностных отношений. Психологический практикум, Духновский С.В., СПб., Речь. 141.

Елисеев, О.П. (2001). Практикум по психологии личности., СПб., Питер. 560.

Журавльова, Л.П., Коломієць, Т.В. (2013). Емпатійна детермінація когнітивних стилів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці, Проблеми загальної та педагогічної психології, Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, за ред. С. Д. Максименка, К.Т. XV, ч. 1104 – 112.

Журавльова, Л.П. (2010). Діагностика емпатії та її форм у підлітковому та юнацькому віці, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: сборник, М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, К., Вид-во НПУ ім. М. П.Драгоманова. Вип. 31(55). 154-161.

Журавльова, Л.П. (2007). Психологія емпатії. Монографія, Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 328.

Коломієць, Т.В. (2013). Емпатійна детермінація емоційних проявів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці, Наука і освіта, наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру НАПН України. №7 (Педагогіка і психологія), 155 – 160.

Симонов, П.В. (1981). Эмоциональный мозг, М., Наука. 215.

Фетискин, Н.П., Козлов, В.В., Мануйлов, Г.М. (2002). Социальнопсихологическая диагностика развития личности и малых групп, Сост. Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. М., Изд-во института психотерапии., 490.

References:

Bratchenko, S.L. (1997). Diagnostika lichnostno-razvivajushhegosja potenciala. Metodicheskoe posobie dlja shkol'nyh psihologov [Diagnostics of personality-developing potential. Methodical manual for school psychologists.]. Pskov. S. 34 -56. [in Russian].

Duhnovskij, S.V. (2009). Diagnostika mezhlichnostnyh otnoshenij. Psihologicheskij praktikum [Diagnostics interpersonal relationships. Psychological Practical Training ] / Duhnovskij S.V. − SPb.: Rech'. 141. [in Russian].

Eliseev, O.P. (2001). Praktikum po psihologii lichnosti [Practical work on personality psychology ]. SPb., Piter. 560. [in Russian].

Zhuravl'ova, L.P., Kolomіеc', T.V. (2013). Empatіjna determіnacіja kognіtivnih stilіv mіzhosobistіsnoji vzaemodіji u junac'komu vіcі [The empathic determination of cognitive stiles of inter-personal interaction at the juvenile age ], Problemi zagal'noji ta pedagogіchnoji psihologії: Zb. nauk. prac' Іnstitutu psihologіji іm. G.S. Kostjuka APN Ukrajini, [za red. S. D. Maksimenka]., K. T. XV, ch. 1., 104 – 112. [in Russian].

Zhuravl'ova, L.P. (2010). Dіagnostika empatіji ta jiji form u pіdlіtkovomu ta junac'komu vіcі [The diagnostics of empathy and that forms at the juvenile age ], L.P. Zhuravl'ova, Naukovij chasopis Nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі M.P. Dragomanova. Serіja 12. Psihologіchnі nauki: sbornik, M-vo osvіti і nauki Ukraїni, Nac. ped. un-t іm. M. P. Dragomanova., K., Vid-vo NPU іm. M.P. Dragomanova., Vip. 31(55)., 154-161. [in Ukrainian].

Zhuravl'ova, L.P. (2007). Psihologіja empatіji: Monografіja [The psychology of empathy]/ Zhuravl'ova L.P., Zhitomir: Vid-vo ZhDU іm. І. Franka., 328. [in Ukrainian].

Kolomіjec', T.V. (2013). Empatіjna determіnacіja emocіjnih projavіv mіzhosobistіsnoji vzajemodіji u junac'komu vіcі [The empathic determination of emotional expressions of inter-personal interaction at the juvenile age ] // Nauka і osvіta, nauk.-prakt. zhurn. Pіvd. nauk. Centru NAPN Ukrajini. 7 (Pedagogіka і psihologіja)., 155 – 160. [in Ukrainian].

Simonov, P.V. (1981). Jemocional'nyj mozg [ The emotional brain], M., Nauka. 215. [in Russian].

Fetiskin, N.P., Kozlov, V.V. & Manujlov, G.M. (2002). Social'no-psihologicheskaja diagnostika razvitija lichnosti i malyh grupp [The social-psychological diagnostics of development of personality and small groups ] / Sost. N.P. Fetiskin, V V. Kozlov, G.M. Manujlov. M., Izd-vo instituta psihoterapii., 490. [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org