ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОСТАВИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

І. О. Крихтін, Д. О. Кусмідарова

Анотація


У статті розглянуто анатомо-фізіологічну характеристику та особливості формування постави дітей молодшого шкільного віку, найчастіші види порушень постави та методи їх визначення, а також описано сучасний метод кінезіотерапії «Здоровий Рух» та допоміжні засоби фізичної реабілітації: масаж, кінезіотейпування, міофасціальній реліз, за допомогою яких були вирішені основні завдання в корекції постави: нормалізація трофіки м’язів тулуба; розвиток сили м’язів; розвиток та підвищення рухових навичок; виховання та закріплення навичок правильної постави; розвиток гнучкості; виправлення дефектів постави.

Ключові слова: сколіоз, гіперкіфоз, гіперлордоз, згладжена спина кінезіотерапія, масаж, кінезіотейпування, міофасціальний реліз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации. (2005). Под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Щепотовой, М., Антидор, 217-263.

Олейник А.Е. (2008). Результаты физической реабилитации при травмах позвоночника. Ортопедия, травматология и протезирование, Сборник научно-практических статей, Днепропетровск, 107- 112.

Мухін В.М. (2000). Фізична реабілітація. К., Олімпійська література. 424с.

Дерновий І.В. (2008). Критерії оцінки результатів ФР після травм ОРА «Державного реєстру ФР при травмах хребта», Вісник ортопедії, травматології, № 4., 259- 263.

Борисенко, А. Ф. (1989). Руховий режим учнів початкових класів [Текст], навч.-метод. посібник, А.Ф. Борисенко, С.Ф. Цвек. - 2-е вид., К., Радянська школа, 190 с.

Круцевич Т.Ю. (2008). Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту, Т1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. К., 392 с.

References:

Belovo, A.N., & Shhepotovoj, O.N. (2005). Shkaly, testy i oprosniki v medicinskoj reabilitacii [Scales, tests and questionnaires in medical rehabilitation ], Moscow, Antidor [in Russion].

Olejnik A.E., (2008). Rezul'taty fizicheskoj reabilitacii pri travmah pozvonochnika [Results of physical rehabilitation for spinal injuries] Ortopedija, travmatologija i protezirovanie[Orthopedics, traumatology and prosthetics], Dnepropetrovsk [in Ukrainian].

Mukhin, V.M., (2000) Fizychna reabilitatsiia[Physical rehabilitation]. Kiev., Olimpiiska literatura. [in Ukrainian].

Dernovyi, I.V., (2008) Kryterii otsinky rezultativ FR pislia travm ORA «Derzhavnoho reiestru FR pry travmakh khrebta» [Criteria for evaluating the results of FR after traumatic injuries of the State Register of the Federal Republic of Germany for spinal injuries] Visnyk ortopedii, travmatolohii,4-[Bulletin of orthopedics, traumatology,4, 259- 263 [in Ukrainian].

Borysenko, A. F.(1989) Rukhovyi rezhym uchniv pochatkovykh klasiv [Tekst], navch.-metod. Posibnyk, A.F. Borysenko, S.F. Tsvek. - 2nd ed., rev., Kiev, Radianska shkola 190 [in Ukrainian].

Krutsevych T.Yu. (2008) Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navch. zakladiv fiz. vykhovannia i sportu [Theory and methodology of physical education: a textbook for students of higher education. institutions of phys. education and sports ]. Zahalni osnovy teorii i metodyky fizychnoho vykhovannia[General basics of the theory and methods of physical education] (Vols. 1), Kiev, 392, [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org