ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛІСТСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Т.В. Гончарук-Чолач, М. І. Гурик, Р. Ю. Чигур, Н. В. Джугла

Анотація


Дослідження присвячене особливостям персоналістської антропології, коло проблем, якої дослідження людини з використанням специфічного філософічного методу, охоплення всіх поглядів на людину, що отримує завдяки синтезу наук (природничих, гуманістичних), об’єднання релігійних вірувань людини та знань завдяки мистецтву. Сьогодні звернення уваги до людини, її сутності зумовлено потребою індивіда постійно розвязувати життєві проблеми.

У статті проаналізовано розвиток філософської антропології від періоду Античності до ХХ ст. Особлива увага приділяється поглядам В. Штерна у філософській концепції якого  простежуються духовні прямування й вимоги персонального довершення самосвідомості людини.

Ключові слова: персоналізм, персоналістська антропологія, антропологічний ренесанс, екзистенціалізм, людина, особистість.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бичко І.В. (1996). Український національний характер: персоналістський підхід Філософсько-антропологічні читання 96. К., Інститут філософії НАН України, Вип. 2, с. 20-26.

Гуревич П.С. (1997). Философская антропология: учебное пособие, М., Вестник, 1997. 448 с.

Платон. Государство. (1991). Сочинения в 3 т., М., Мысль,Т.3.Ч.1, с. 91 – 454.

Платон. Политик. (1972). Сочинения в 3 т., М., Мысль, Т.3. Ч.2, с. 11-82.

Аристотель. (1975). О душе. Сочинения в 4 т., М., Мысль,-Т.1, с. 371-448.

Кульчицький О. (1995). Основи філософії і філософічних наук. Серія: Підручники, Мюнхен – Львів, Укр. Вільн. Університет, Ч.42, 164 с.

Кьеркегор С. (1894). Наслаждение и долг, СПб, 298 с.

Кульчицький О. (1985). Людина за філософією Г. Сковороди антитезою марксистсько-ленінської концепції людини. Філософсько духовний аспект української культури, Український персоналізм. Філософська етнопсихологічна синтеза. Серія: Монографія, Мюнхен-Париж,Укр. Вільний Універ, Ч. 42, с. 37-48.

Штерн В. (1986). Персоналистическая психология, История зарубежной психологии (30-60-е гг. ХХ в.). Тексты, М, Изда-во Московского университета, с.186-198.

Siegwalt G. Nature et histoire, Paris: Gallimard, 1965. 352p.

References:

Bychko IV Ukrainian national character: a personalist approach [Philosophical and Anthropological Readings'96] (1996). K., Institute of Philosophy, NAS of Ukraine, Iss. 2, p.20-26.

Gurevich PS Philosophical [Anthropology: Textbook] (1997). M., Vestnik, 448s.

Platon. State [Works in 3 vols.] (1991). M., Thought, Vol.3.Ch.1, p.91 - 454.

Platon. Politician [Works in 3 vols.] (1972). M., Thought, Vol.3. Part 2, pp. 11-82.

Aristotle. (1975). On the soul [Works in 4 vols.] M., Thought, T.1, p.371-448.

Kulchytsky O. (1995). Fundamentals of philosophy and philosophical sciences [Series: Textbooks] Munich - Lviv:, Ukr. Free. University, Part 42, 164 p.

Kierkegaard S. (1894). Enjoyment and debt, St. Petersburg, 298s.

Kulchytskyy O. (1985). Man according to G. Skovoroda's philosophy is the antithesis of the Marxist-Leninist concept of man. Philosophically spiritual aspect of Ukrainian culture [Ukrainian personalism. Philosophical ethnopsychological synthesis. Series: Monograph] Munich-Paris, Ukr. Free Universe, Part 42, p. 37 - 48.

Stern V. (1986). Personal psychology [History of foreign psychology (30-60's of XX century). Texts] M, Moscow University Press, p.186-198.

Siegwalt G. (1965). Nature et histoire, Paris: Gallimard, 352p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org