ЛЬВІСЬКИЙ КОМПОЗИТОР ОЛЕКСАНДР КОЗАРЕНКО: АНАЛІЗ ТВОРІВ «SINFONIA ESTRAVAGAZA», «ОРЕСТЕЯ»

Д. І. Шариков

Анотація


У статі вперше у вітчизняному мистецтвознавстві проаналізовано українські постнеокласичні новації у галузі синтезу мистецтв на прикладі творів Олександра Козаренка «Sinfonia Estravaganza», «Орестея». Аналізуються симфонія сучасної музики, хореографії, драми: їх динаміка, характер, виражальні засоби.  Визначаються зображально-виражальні особливості втілення художнього образу музики через пластично-хореографічний принцип.

Ключові слова: сучасна музика, хореографія, театр, неокласицизм, перформанс, художній стиль, танцювальні форми, балет.

      Шариков Д. И. Львовский композитор Александр Козаренко анализ произведений «Sinfonia Estravaganza», «Орестея» / Институт искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.

     В статье впервые в отечественном искусствоведении проанализированы украинские постнеоклассические новации в области синтеза искусств на примере произведений Александра Козаренко «Sinfonia Estravaganza», «Орестея». Анализируются симфония современной музыки, хореографии, драмы: их динамика, характер, выразительные средства. Определяются изобразительно-выразительные особенности воплощение художественного образа музыки через пластично-хореографический принцип.

Ключевые слова: современная музыка, хореография, театр, неоклассицизм, перформанс, художественный стиль, танцевальные формы, балет.

Sharykov D. I. The Lvov of composer Olexandr Kozarenko: The analesis of works «Ssnfonia Estravagaza », «Oresteia» / Institute of Arts of Kyiv University named of Boris Grinchenko.

The article is The first in national art history analyzed Ukrainian postneoclassical innovations in the field of synthesis of arts on the example of works Aleksandr Kozarenko «Sinfonia Estravaganza», «Oresteia». Analyzes the Symphony of contemporary music, dance, drama: their dynamics, nature, expressive means. Determined expressive features of the artistic embodiment of the image of music through plastic-choreographic principle.

Key words: modern music, choreography, theatre, Neoclassicism, performance, artistic style of dance forms ballet.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Васильєва Л. Л. Рок музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ ст.: автореф. дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Л. Л. Васильєва; Нац. муз. акад. України ім. П. І.Чайковського. – К., 2004. – 19 с.

Вистава «Орестея». Театр у кошику готує експериментальну постановку Орестеї Есхіла. Афіша. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zik.ua/ua/news/2013/07/04/417496. – Загол. з екрана.

Ірина Волицька перетворить університетський театр у мистецьке об’єднання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zik.ua/ua/news/2013/09/05/427729. – Загол. з екрана.

Національна музична мова в дискурсі постмодернізму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.musica-ukrainica.odessa.ua/_a-kozarenko-ethnicmuslang.html. − Загол. з екрана.

Олександр Козаренко: розмова з ювіляром. 26.08.13. Zbrucv. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/11971. – Загол. з екрана.

Олександр Козаренко: «На жаль, Львів мене не сприйняв. Можливо, я сам у цьому винен... [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.wz.lviv.ua/articles/37868. – Загол. з екрана.

Романко В. І. Джаз у музичній культурі України: музикознавча інтерпретація: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / В. І. Романко; Нац. муз. акад. України ім. П. І.Чайковського – К., 2001. – 20 с.

Редя В. Я. Інтегративні процеси у російській музичній культурі кінця XIX− початку XX століть: автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства. : 17.00.03 / В.Я. Редя ; Нац. муз. акад. України ім. П. І.Чайковського. − К., 2010. − 32 с.

Шариков Д. І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Історія та художня практика хореографічної культури.: монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2013. − Частина II. – 204 с. : іл.

References:

Vasileva L. L. Rok muzika yak faktor rozvitku kulturi drugoYi polovini HH st.: avtoref. dis… kand. mistetstvoznavstva: 17.00.03 / L. L. Vasileva; Nats. muz. akad. Ukrayini Im. P. I. Chaykovskogo. – K., 2004. – 19 s.

Vistava «Oresteya». Teatr u koshiku gotuE eksperimentalnu postanovku OresteYi EshIla. AfIsha. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zik.ua/ua/news/2013/07/04/417496. – Zagol. z ekrana.

Irina Volitska peretvorit unIversitetskiy teatr u mistetske ob’ednannya. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zik.ua/ua/news/2013/09/05/427729. – Zagol. z ekrana.

NatsIonalna muzichna mova v diskursI postmodernIzmu. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.musica-ukrainica.odessa.ua/_a-kozarenko-ethnicmuslang.html.

Oleksandr Kozarenko: rozmova z yuvIlyarom. 26.08.13. Zbrucv. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : http://zbruc.eu/node/11971. – Zagol. z ekrana.

Oleksandr Kozarenko: «Na zhal, Lviv mene ne spriynyav. Mozhlivo, ya sam u tsomu vinen... [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://archive.wz.lviv.ua/articles/37868. – Zagol. z ekrana.

Romanko V. I. Dzhaz u muzichnIy kulturI Ukrayini: muzikoznavcha interpretatsIya: avtoref. dis. kand. mistetstvoznavstva: 17.00.01 / V. I. Romanko; Nats. muz. akad. UkraYini Im. P. I. Chaykovskogo – K., 2001. – 20 s.

Redya V. Ya. IntegrativnI protsesi u rosIyskIy muzichnIy kulturI kIntsya XIX pochatku XX stolIt: avtoref. dis. ... d-ra mistetstvoznavstva.: 17.00.03 / V. Ya. Redya; Nats. muz. akad. Ukrayini Im. P. I. Chaykovskogo.

Sharikov D. I. Mistetstvoznavcha nauka horeologIya yak fenomen hudozhnoyi kulturi. IstorIya ta hudozhnya praktika horeografIchnoyi kulturi.: monografIya / Sharikov D. I. – K.: KiMU, 2013.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org