МЕДІАЦІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

В. В. Волік

Анотація


  В умовах інтеграції вітчизняної економіки в європейський та світовий економічний простір виникає необхідність у підготовці фахівців, здатних до адекватного спілкування з іноземними партнерами. У статті висвітлена проблема навчання розуміння змісту фахових англомовних текстів засобами письмової медіації. Зважаючи на особливості письмових форм медіації, автором запропоновано систему медіативних стратегій, виділених у чотири групи (планування, виконання, оцінювання та корекції). Результати запропонованого дослідження можуть застосовуватись у процесі навчання студентів вітчизняних ВНЗ іноземної мови за професійним спрямуванням.

         Ключові слова: фахові англомовні тексти, професійно-орієнтоване читання, посередницька діяльність, реферативний переклад, стратегії


Повний текст:

PDF

Посилання


Барабанова Г.В. (2005). Методика навчання профорієнтованого читання в немовному ВНЗ: монографія, Г.В. Барабанова., К., Фірма ІНКОС, 315 с.

Вейзе А.А. (1985). Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста: [учебное пособие], А.А. Вейзе. – М., Высш. шк., 127 с.

Дегтярьова Ю.В. (2006). Методика навчання читання англійською мовою для ділових цілей у немовних вищих навчальних закладах: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.02, Ю.В. Дегтярьова, К., 200 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (2003). Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва, К., Ленвіт, 273 с.

Латышев Л.К. (2000). Технология перевода, учебн. пособ. по подготовке переводчиков, М., НВИ-ТЕЗАУРУС, 208 с.

Плахотник В.М. (2011). Організація і структура лінгводидактичної системи, Українська мова і література в школі, №8., с. 58 – 60

Плахотник В.М. (2008). Мова як основний засіб навчання. Українська мова і література в школі, №8., с. 50 – 52.

Щур С.М. (2010). До питання навчання медіації майбутніх філологів , Іноземні мови, №1, с. 3–7.

Bessie Dendrinos (Vassiliki Dendrinou) Mediation in communication, Language teaching and testing [Електронний ресурс], B. Dendrinos – JAL 22, 2006.– p.9-36 – Режим доступу: rcel.enl.uoa.gr/kpg/.../Dendrinos_mediation%20JAL.pdf

Byram M. (2008). Translation and Mediation – Objectives for Language Teaching. Cultures in translation [Електронний ресурс], M. Byram, Nordic Network for Intercultural Communication, NIC, Reykjavic, Режим доступу: http://www.vigdis.hi.is/Apps/Web

Viaggio S. (1998). The Overall Importance of the Hermeneutic Package in Teaching Mediated Interlingual Communication [Електронний ресурс], S. Viaggio, 17 p. – Режим доступу: http://www.openstarts.units.it.

Zarate G., Gohard-Radenkovic A., Lussier D., Penz H. (2004). Cultural Mediation in Language Learning and Teaching, European Centre for Modern Languages. Council of Europe. Strasbourg Cedex, 248 p.

References:

Barabanova H.V. (2005). Metodyka navchannia proforiientovanoho chytannia v nemovnomu VNZ: monohrafiia, H.V. Barabanova., K., Firma INKOS, 315 s.

Veize A.A. (1985). Chtenye, referyrovanye y annotyrovanye ynostrannoho teksta: [uchebnoe posobye], A.A. Veize. – M., Vыssh. shk., 127 s.

Dehtiarova Yu.V. (2006). Metodyka navchannia chytannia anhliiskoiu movoiu dlia dilovykh tsilei u nemovnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh: dys. ... kand. ped. nauk: spets. 13.00.02, Yu.V. Dehtiarova, K., 200 s.

Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia (2003). Naukovyi redaktor ukrainskoho vydannia doktor ped. nauk, prof. S.Iu. Nikolaieva, K., Lenvit, 273 s.

Latyshev L.K. (2000). Tekhnolohyia perevoda, uchebn. posob. po podhotovke perevodchykov, M., NVY-TEZAURUS, 208 s.

Plakhotnyk V.M. (2011). Orhanizatsiia i struktura linhvodydaktychnoi systemy, Ukrainska mova i literatura v shkoli, №8., s. 58 – 60

Plakhotnyk V.M. (2008). Mova yak osnovnyi zasib navchannia. Ukrainska mova i literatura v shkoli, №8., s. 50 – 52.

Shchur S.M. (2010). Do pytannia navchannia mediatsii maibutnikh filolohiv, Inozemni movy, №1, s. 3–7.

Bessie Dendrinos (Vassiliki Dendrinou) Mediation in communication, Language teaching and testing [Elektronnyi resurs], B. Dendrinos – JAL 22, 2006.– p.9-36 – Rezhym dostupu: rcel.enl.uoa.gr/kpg/.../Dendrinos_mediation%20JAL.pdf

Byram M. (2008). Translation and Mediation – Objectives for Language Teaching. Cultures in translation [Elektronnyi resurs], M. Byram, Nordic Network for Intercultural Communication, NIC, Reykjavic, Rezhym dostupu: http://www.vigdis.hi.is/Apps/Web

Viaggio S. (1998). The Overall Importance of the Hermeneutic Package in Teaching Mediated Interlingual Communication [Elektronnyi resurs], S. Viaggio, 17 p. – Rezhym dostupu: http://www.openstarts.units.it.

Zarate G., Gohard-Radenkovic A., Lussier D., Penz H. (2004). Cultural Mediation in Language Learning and Teaching, European Centre for Modern Languages. Council of Europe. Strasbourg Cedex, 248 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org