ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД МАРТІНА ГАЙДЕГГЕРА ЯК БАЗИСНИЙ РАКУРС ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФІЛОСОФІЇ МИСЛИТЕЛЯ

В. М. Курочка

Анотація


Стаття присвячена пошуку точки зору, з позицій якої складна, на перший погляд, повна протиріч і поетики філософська спадщина М. Гайдеггера стала б доступною для розкриття смислів у площині осмисленого автором. Християнське бачення світу, закладене сімейним вихованням, вивченням теології, стало орієнтиром, «підземними поштовхами пульсуючи на шляху запитування» мислителя. Тому в статті підкреслюється, що прийняття до уваги бачення цілісності світу філософом як християнської системи координат іманентного та трансцендентного, історичною точкою відліку якої є ein Gott, уможливлює інтерпретацію, суголосну мисленню автора.

Ключові слова: християнство, філософія Гайдеггера, точка зору, світогляд, інтерпретація.


Повний текст:

PDF

Посилання


. Бибихин В.В. (1993). Дело Хайдеггера, Время и бытие, М., Республика, с. 447.

Хайдеггер М. (1993). Время и бытие. Письмо о гуманизме. М., Республика, с. 447.

Хайдеггер М. (2010). Что зовётся мышлением? Москва, Академический проект, с. 351.

.Фихте И.Г. (1993). Первое введение в наукоучение, Соч. в 2 т. Т. 1. Спб., Мифрид, с. 460.

Рамишвили В.М. (2004). Парадигма Христа и онтология Хайдеггера, Человек: соотношение национального и общечеловеческого. Сб. материалов международного симпозиума (г. Зугдиди, Грузия, 19–20 мая 2004 г.) Выпуск 2., Под ред. В.В. Парцвания. СПб., Санкт-Петербургское философское общество, c. 212-224.

Гайдеггер М. (2007). Дорогою до мови, Із розмови про мову, Львів, с. 230.

Heidegger M. (1997). Bd. 66, M. Heidegger GA 66, F.- W. von Herrmann, 438 S.

Цитата по: Святитель Лука (Воино-Ясинецкий). Избранные творения. Мысли великих писателей и философов о Библии и христианской морали. (2010). Москва, Сибирская Благозвонница, с.767.

Cысоев Д. (2012). Гражданин неба, Москва, с. 213.

References:

Bybykhyn V.V. (1993). Delo Khaidehhera, Vremia y bytye, M., Respublyka, s. 447.

Khaidehher M. (1993). Vremia y bytye. Pysmo o humanyzme. M., Respublyka, s. 447.

Khaidehher M. (2010). Chto zovёtsia myshlenyem? Moskva, Akademycheskyi proekt, s. 351.

.Fykhte Y.H. (1993). Pervoe vvedenye v naukouchenye, Soch. v 2 t. T. 1. Spb., Myfryd, s. 460.

Ramyshvyly V.M. (2004). Paradyhma Khrysta y ontolohyia Khaidehhera, Chelovek: sootnoshenye natsyonalnoho y obshchechelovecheskoho. Sb. materyalov mezhdunarodnoho sympozyuma (h. Zuhdydy, Hruzyia, 19–20 maia 2004 h.) Vыpusk 2., Pod red. V.V. Partsvanyia. SPb., Sankt-Peterburhskoe fylosofskoe obshchestvo, c. 212-224.

Haidehher M. (2007). Dorohoiu do movy, Iz rozmovy pro movu, Lviv, s. 230.

Heidegger M. (1997). Bd. 66, M. Heidegger GA 66, F.- W. von Herrmann, 438 S.

Tsytata po: Sviatytel Luka (Voyno-Yasynetskyi). Yzbrannye tvorenyia. Mysly velykykh pysatelei y fylosofov o Byblyy y khrystyanskoi moraly. (2010). Moskva, Sybyrskaia Blahozvonnytsa, s.767.

Cыsoev D. (2012). Hrazhdanyn neba, Moskva, s. 213.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org