ФІЛОСОФІЯ ЗНАННЯ І ПІЗНАННЯ

Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. Гнасевич, Н. В. Джугла

Анотація


Дослідження присвячене проблемі філософії знання та пізнання, в основі якого лежить проблема з’ясування значення філософії та філософічних наук для людини.

У статті висвітлюється проблема співвідношення філософського і наукового знання, визначається пояснення філософії, її сутності, говориться про практичне значення її для людини, здійснюється критична оцінка ототожнення філософії та науки, ствердження, що філософія – це не наука, а знання, яке знаходить сьогодні підтвердження в наукових дослідженнях сучасних філософів.

Досліджуючи проблему філософії знання і пізнання ми прийшли до висновку, про необхідність філософського пізнання, звідки й береться початок розмежування філософії на галузі.

Ключові слова: пізнання, знання, філософія, наука, людина, наукові дослідження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Розвиток філософської думки в Україні. (1994). Курс лекцій, 2-е вид., Ю. М. Вільчинський, М. А. Скрипник. К., ІСДОУ, 272с.

Табачковський В. Г. (2001). Гуманізм та проблема діалогу культур, Філософська думка. №1, c. 6-15.

Кульчицький О. (1995). Основи філософії і філософічних наук. Серія Підручники. Мюнхен-Львів, Укр. Вільн. Університет, Ч.42. 164 с.

Шелер М. (1988). Положение человека в Космосе, Проблема человека в западной философии. М., Прогресс, c. 31-95.

Ницше. Ф. (1997). О пользе и вреде истории для жизни, Сочинения в 2 т. М., Мысль, Т.1, c. 159-230.

Мамардашвили М. (1992). Как я понимаю философию. М., Прогресс, 415 с.

Сковорода Г. (1994). Ікона Алківіадська (Ізраїльський змій), Твори у 2т. К., АТ Обереги, Т.2, c. 7-33.

Спиноза Б. (1957). Этика., Избранные произвидения в двух томах. М., Государственное издательство политической литератури, Т.1, c. 361-718.

Бензар Б. П. (1971). Оповідання Івана Франка німецькою мовою // Радянське літературознавство. № 12, c. 66-73.

References:

Rozvytok filosofskoi dumky v Ukraini. (1994). Kurs lektsii: 2-e vyd., Yu. M. Vilchynskyi, M.A. Skrypnyk. [Development of philosophical thought in Ukraine. Course of lectures: 2nd type.], K., ISDOU, 272 s.

Tabachkovskyi V. H. (2001). Humanizm ta problema dialohu kultur [Humanism and the problem of dialogue between cultures], Filosofska dumka. №1. S. 6-15.

Kulchytskyi O. (1995). Osnovy filosofii i filosofichnykh nauk. [Fundamentals of Philosophy and Philosophical Sciences] Seriia: Pidruchnyky. Miunkhen-Lviv, Ukr. Viln. Universytet, Ch.42, 164 s.

Sheler M. (1988). Polozhenye cheloveka v Kosmose [The position of man in space], Problema cheloveka v zapadnoi fylosofyy., M., Prohress, S. 31-95.

Nytsshe. F. (1997). O polze y vrede ystoryy dlia zhyzny [About the benefits and harms of history for life], Sochynenyia v 2 t. M., Mysl, T.1. S. 159-230.

Mamardashvyly M. (1992). Kak ya ponymaiufylosofyiu. [About the benefits and harms of history for life], M., Prohress, 415s.

Skovoroda H. (1994). Ikona Alkiviadska (Izrailskyi zmii) [Alcibiades Icon (Israeli Serpent)], Tvory u 2t., K.,AT Oberehy, T.2. S. 7-33.

Spynoza B. (1957). Etyka [Ethics], Yzbrannye proyzvydenyia v dvukh tomakh. M., Hosudarstvennoe yzdatelstvo polytycheskoi lyteratury, T.1. S. 361-718.

Benzar B. P. (1971). Opovidannia Ivana Franka nimetskoiu movoiu [Ivan Franko's story in German], Radianske literaturoznavstvo. № 12. S. 66-73.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org