Поведінка споживача як сучасний феномен в суспільстві споживання

T. T. Zhovkovska

Анотація


Розроблено модель споживчої поведінки, яка враховує вплив інноваційних засобів спонукання на покупця. Визначено зв’язок між розвитком суспільного виробництва і процесом кількісного зростання і збагачення потреб суспільства, що передбачає зростання і вдосконалення потреб суспільства з розвитком продуктивних сил і культури. Сформовано методику управління споживчою поведінкою на базі співпраці фахівців в сфері економіки, менеджменту, маркетингу, соціології та психології, яка буде застосовуватися в управлінській практиці маркетингу. Поглиблено теоретичні підходи щодо теорії поведінки споживачів, яка є самостійною галуззю знань і котра виникла на стику економіки, маркетингу та психології.

Ключові слова: потреба, споживання, теорія споживання, поведінка споживачів, управління поведінкою споживачів, методи управління поведінкою споживачів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Engel J.F. (1968). Consumer Behavior. J. F Engel, D. T. Kollat, R. D. Blackwell.? New York: Holt, Rinehart and Winston, 652 p.

Howard J.A. (1969). The Theory of Buyer Behavior, J. A. Howard, J. N. Sheth., NY, John Wiley & Sons, 345 p.

Вебер М. (1990). Основные социологические понятия: Избранные произведения, М. Вебер., М., Прогресс,c. 602–643.

Блумер Г. (1984). Общество как символическая интеракция, Современная зарубежная социальная психология. Тексты., Г. Блумер, М., Изд-во МГУ, c. 173–179.

Гофман И. (2000). Представление себя другим в повседневной жизни, И. Гофман., М., Кучково Поле; Канон-Пресс-Ц, 304 с.

Бодрийяр Ж. (2006), Общество потребления: его мифы и структуры, Ж. Бодрийяр., М., Республика, 269 с.

Фромм Э. (1992), Душа человека, М., Республика, 430 с.

Котлер Ф. (2004). Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей, СПб., Нева, 192 с.

3. Воронкова О. В. (2012), Поведение потребителей: учебное пособие, Тамбов, Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 84 с.

Цирель С. В. (2004). Рыночная экономика и типы потребления, Экономический вестник Ростовского государственного университета. Т. 2., № 1., c. 45-58.

Долгин А. Б. (2010). Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка, M., АСТ, 2010. 256 c.

Мандель Б. Р. (2015). Экономическая психология, М., Флинта, 294 с.

Демченко А. А. (2009). Маркетинговые инновации в условиях кризиса, Маркетинг., № 1., c. 44-50.

Матковская Я. С. (2014). Мотивы потребительского поведения на рынке инновационных технологий, Российское предпринимательство., № 7-1 (138), c. 72-79.

Золотарева Ю. В. (2010). Теории мотивации и их место в концепции маркетинга, Российское предпринимательство, № 12-2 (174), c. 37-41.

Блекуелл Р. (2007). Поведение потребителей, пер. с англ.10-е изд., СПб., Питер, 944 с.

Болотна О. В. (2013). Емоційний маркетинг як технологія управління поведінкою споживачів, Ефективна економіка, № 8. – Режим доступу:: http://www.economy.nayka.com.ua.

Воронкова О. В. (2012). Основные принципы управления поведением потребителя, Наука и бизнес: пути развития, №10 (16), c. 121-124.

References:

Engel J. F. (1968). Consumer Behavior, New York: Holt, Rinehart and Winston, 652 p.

Howard J. A. (1969). The Theory of Buyer Behavior, NY, John Wiley & Sons, 345 p.

Veber M. (1990). Osnovnye sotsyolohycheskye poniatyia: Yzbrannye proyzvedenyia, M. Veber., M., Prohress,c. 602–643.

Blumer H. (1984). Obshchestvo kak symvolycheskaia ynteraktsyia, Sovremennaia zarubezhnaia sotsyalnaia psykholohyia. Teksty, H. Blumer, M., Yzd-vo MHU, c. 173–179.

Hofman Y. (2000). Predstavlenye sebia druhym v povsednevnoi zhyzny, Kanon-Press-Ts, 304 s.

Bodryiiar Zh. (2006), Obshchestvo potreblenyia: eho myfy y struktury, Zh. Bodryiiar., M., Respublyka, 269 s.

Fromm E. (1992), Dusha cheloveka, M., Respublyka, 430 s.

Kotler F. (2004). Novye marketynhovye tekhnolohyy. Metodyky sozdanyia henyalnykh idey, F. Kotler., SPb., Neva, 192 s.

3. Voronkova O. V. (2012), Povedenye potrebytelei: uchebnoe posobye, O. V. Voronkova., Tambov, Yzd-vo FHBOU VPO THTU, 84 s.

Tsyrel S. V. (2004). Rynochnaia ekonomyka y typy potreblenyia, Ekonomycheskyi vestnyk Rostovskoho hosudarstvennoho unyversyteta. T. 2., № 1., c. 45-58.

Dolhyn A. B. (2010). Manyfest novoi ekonomyky. Vtoraia nevydymaia ruka rynka, M., AST, 2010. 256 c.

Mandel B. R. (2015). Ekonomycheskaia psykholohyia, M., Flynta, 294 s.

Demchenko A. A. (2009). Marketynhovye ynnovatsyy v uslovyiakh kryzysa, Marketynh., № 1., c. 44-50.

Matkovskaia Ya. S. (2014). Motyvy potrebytelskoho povedenyia na rynke ynnovatsyonnykh tekhnolohyi, Rossyiskoe predprynymatelstvo., № 7-1 (138), c. 72-79.

Zolotareva Yu. V. (2010). Teoryy motyvatsyy y ykh mesto v kontseptsyy marketynha, Rossyiskoe predprynymatelstvo, № 12-2 (174), c. 37-41.

Blekuell R. (2007). Povedenye potrebytelei, per. s anhl.10-e yzd., SPb., Pyter, 944 s.

Bolotna O. V. (2013). Emotsiinyi marketynh yak tekhnolohiia upravlinnia povedinkoiu spozhyvachiv, Efektyvna ekonomika, № 8. – Rezhym dostupu:: http://www.economy.nayka.com.ua.

Voronkova O. V. (2012). Osnovnye pryntsypy upravlenyia povedenyem potrebytelia, Nauka y byznes: puty razvytyia, №10 (16), c. 121-124.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org