ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД В ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ХОРУ

О. І. Іваєва

Анотація


Сучасний процес інтенсифікації освітнього простору та переорієнтації в сферу компетентнісного професійного ставлення до розвитку особистості вимагає від педагога нових принципів і засобів викладання орієнтованих на особистісний та диференційований зміст.  Мистецька освіта в цілому, та музична зокрема спирається на природні задатки особистості та будується на принципі індивідуального підходу до кожного студента. Процес навчання професії диригента складний і багатогранний. Диригування – один з найскладніших видів музичної діяльності, який потребує комплекс  фахових та загальнокультурних знань і навичок. Всі спеціальні музичні дисципліни, як показала багатовікова викладацька практика, повинні викладатися лише в індивідуальному порядку, в діалогічному процесі студент – викладач.

Ключові слова: музична освіта, індивідуальний підхід, педагогічний діалог, диригування, керівник хору.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк, В.Г. (1998). Традиції української вокальної школи. Микола Кондратюк: наукове дослідження, Валентина Геніївна Антонюк. Київ, Українська ідея, 148.

Амонашвили, Ш.А. (1996). Размышления о гуманной педагогике. Москва, 494.

Кан-Калик, В.А. (1979). Основы профессионального педагогического общения. Грозный, 138.

Кан-Калик, В.А. (1990). Педагогическое творчество. Москва, Педагогика, 140.

Рудницька, О.П. (2002) Педагогіка: загальна і мистецька. Київ, 270.

References:

Antoniuk, V.H. (1998). Tradytsii ukrainskoi vokalnoi shkoly. Mykola Kondratiuk: naukove doslidzhennia, Valentyna Heniivna Antoniuk [Traditions of Ukrainian vocal school. Mykola Kondratyuk: scientific research / Valentyna Heniivna Antoniuk]. Kyiv, Ukrainska ideia, 148. [in Ukrainian].

Amonashvyly, Sh.A. (1996). Razmyshlenyia o humannoi pedahohyke [Reflections on humane pedagogy]. Moscow, 494. [in Russian].

Kan-Kalyk, V.A. (1979). Osnovy professyonalnoho pedahohycheskoho obshchenyia [Fundamentals of professional pedagogical communication]. Groznyi, 138. [in Russian].

Kan-Kalyk, V.A. (1990). Pedahohycheskoe tvorchestvo [Pedagogical creativity]. Moscow, Pedahohyka, 140. [in Russian].

Rudnytska, O.P. (2002). Pedahohika: zahalna i mystetska [Pedagogy general and art pedagogy] Kyiv, 270. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org