ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

С. Б. Кас’янова

Анотація


Стаття присвячена проблемі дослідження емоційного інтелекту майбутніх фахівців соціономічних професій (безробітних, які проходять професійну перепідготовку). Розглянуто класичну модель здібностей та змішані моделі емоційного інтелекту, які різняться за своєю структурою та змістовним наповненням компонентів. Визначено роль емоційного інтелекту, його функції. Емпіричне дослідження проводилося з використанням методик «Опитувальник емоційного інтелекту» Н.Холла та «ЕмІн» Д.Люсіна. Виявлено, що більшість респондентів емоційно обізнані, розуміють настрої, спонукання та бажання як свої, так і інших людей. Вони схильні надавати допомогу, проте  мають труднощі в управлінні своїми емоціями та в налагоджуванні стосунків з оточуючими. Дані кореляційного аналізу підтверджують наявність статистично значущих позитивних зв’язків майже між всіма складовими емоційного інтелекту, одержаними за методиками. Таким чином, перспектива подальших досліджень полягає в розробці та впровадженні соціально-психологічних тренінгів щодо розвитку складових емоційного інтелекту.

 Ключові слова: емоційний інтелект, модель здібностей, змішані моделі,  фахівці, соціономічні професії, безробітні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева И.Н. (2012). Азбука эмоционального интеллекта. Санкт -

Петербург, БХВ-Петербург, 288.

Бар-Он Р. (2009). Эмоциональный интеллект: Описание. Журнал практического психолога. 3, 37-45.

Гоулмен Д. (2009). Эмоциональный интеллект. Москва, Астрель, 478.

Кас’янова С.Б. (2018). Особливості впливу емоційного інтелекту на особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Серія «Психологія», Т. 23, 2 (48), 49-57.

Кас’янова С.Б. (2018). Роль емоційного інтелекту в розвитку лідерських якостей особистості. Психологічні перспективи. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 31, 118-130.

Люсин Д. В. (2006). Новая методика для измерения эмоционального

интеллекта: опросник. Психологическая диагностика., Т. 4, 3-22.

Носенко Е.Л. (2004). Емоціиний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості. Психологія і суспільство, 4 (18), 95-109.

Носенко Е.Л. (2016). Емоційний інтелект як чинник досягнення життєвого успіху: монографія. Київ, Освіта України, 182.

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Майнулов Г.М. (2009). Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва, ИИП, 544.

Mayer J, Salovey P, Caruso D,(2001). Sitarenios G. Emotional intelligence as a standard intelligence. Emotion (Washington, DC), Vol. 1, 3, 232.

References:

Andreeva I.N. (2012) Azbuka emotsionalnogo intellekta [The alphabet of emotional intelligence]. Sankt-Peterburg: BKhV-Peterburg, 288 [in Russian].

Bar-On, R. (2009). Emotsional'nyi intellekt: Opisanie [Emotional Intelligence: Description], Zhurnal prakticheskogo psikhologa – Journal of Practical Psychology, 3 [in Russian].

Goleman, D. (2009). Emotsional'nyy intellekt [Emotional intelligence]. (Trans). Moscow: Astrel [in Russian].

Kasianova S.B. (2018) Osoblyvosti vplyvu emotsiinoho intelektu na osobystisni resursy podolannia skladnykh zhyttievykh sytuatsii [Influence of features of emotional intelligence on the personal resources in overcoming difficult life situations] Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu im. I.I. Mechnikova. Seriia «Psykholohiia». T.23. Vyp. 2 (48). S. 49-57 [in Ukrainian].

Kasianova S.B. (2018) Rol emotsiinoho intelektu v rozvytku liderskykh yakostei osobystosti. [The role of the emotional intelligence in the development of a person’s leadership skills]. Psykholohichni perspektyvy. Lutsk: Skhidnoievropeiskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky. Vyp. 31,118-130 [in Ukrainian].

Lyusin, D.V. (2006). Novaya metodika dlya izmereniya emotsional'nogo intellekta: oprosnik EmIn [A new technique for measuring emotional intelligence: the questionnaire Emin]. Psikhologicheskaya diagnostika, Vol. 4 [in Russian].

Nosenko, E. L. (2004). Emociynyy intelekt yak socialno znachushcha integralna vlastyvist osobystosti [Emotional intelligence as socially significant integrated feature of personality]. Psykhologiya i suspilstvo, 4 (18) [in Ukrainian].

Nosenko E.L. (2016) Emotsiinyi intelekt yak chynnyk dosiahnennia zhyttievoho uspikhu: monohrafiia [Emotional intelligence as a factor in achieving life success: a monograph]. Kyiv: Osvita Ukrainy, 182 [in Ukrainian].

Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Mainulov G.M. (2009) Sotsialno-psikhologicheskaia diagnostika razvitiia lichnosti i malykh grupp [Socio-psychological diagnosis of the development of personality and small groups]. Moskva: IIP, 544 [in Russian].

Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a standard intelligence. Emotion (Washington, DC), Vol. 1, 3 [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org