ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

В. Г. Демків

Анотація


Метою статті є дослідження сутнісних характеристик, параметричних ознак та основних психолого-педагогічних принципів розвитку творчого мислення у майбутніх дизайнерів. Автором здійснено порівняльний аналіз сутнісних ознак творчого, продуктивного та дизайнерського мислення як своєрідних передумов формування дизайнерської свідомості майбутнього фахівця. Також критеріально виокремлено основні параметричні ознаки дизайнерського мислення й описано основні суб’єктивні риси особистості, котрі сприяють його розвитку. Обґрунтовано, що цілеспрямоване формування творчого мислення у майбутніх дизайнерів відбуватиметься ефективніше за умови  реалізації в освітньому процесі трьох психолого-педагогічних принципів: принцип проблемності; принцип гармонійного поєднання раціонально-логічних та образно-емоційних шляхів пізнання; принцип компліментарності алгоритмічних та евристичних прийомів розумової діяльності.

Ключові слова: творче мислення, евристика, дизайнерська діяльність, принципи розвитку, передумови ефективної миследіяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Евристика. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. (2019, серпень, 03).

Евдокимова, Л.Н. (1998). Эстетико-педагогические условия развития творческого мышления младших школьников: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Екатеринбург, 212.

Каирова, И.А. (ред.). (1985). Педагогический словарь. Москва: Академия педагогических наук.

Калмыкова, З.И. (1981). Продуктивное мышление как основа обучаемости. Москва: Педагогика, 200.

Шандрук, С.К. (2015). Психологія професійних творчих здібностей. Тернопіль, Економічна думка, 357.

Дуткевич, Т.В. Аналогія. Діалогічність мислення. Навчальні матеріали онлайн. (2019, липень, 25).

Калмыкова, З.И. (1978). Особенности продуктивного мышления. Вопросы психологии, 3, 45–48.

Дьяченко, О.М. (1987). Пути активизации дошкольников. Вопросы психологии. 1, 17–22.

Гірняк, А.Н. (2003). Психоекологічний потенціал розвивального підручника. Психологія і суспільство, 4, 128-236.

Hirnyak, A.N. (2017). Psychological determinants of module-developmental interaction of participants of innovative learning. Науковий огляд, 6 (38), 144-158.

Мислення. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. (2019, липень, 27).

Творче мислення. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. (2019, серпень, 03).

References:

Evrystyka [Heuristics]. Vikipediia. Vilna entsyklopediia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Евристика [in Ukrainian]. (2019, August, 03).

Evdokimova, L.N. (1998). Jestetiko-pedagogicheskie uslovija razvitija tvorcheskogo myshlenija mladshih shkol'nikov [Aesthetic and pedagogical conditions for the development of creative thinking of younger students] : dis. … kand. ped. nauk: 13.00.01. Ekaterinburg. [in Russian].

Kairova, I.A. (red.). (1985). Pedagogicheskij slovar' [Pedagogical Dictionary]. Moskva: Akademija pedagogicheskih nauk. [in Russian].

Kalmykova, Z.I. (1981). Produktivnoe myshlenie kak osnova obuchaemosti. [Productive thinking as the basis of learning]. Moskva: Pedagogika. [in Russian].

Shandruk, S.K. (2015). Psykholohiia profesiinykh tvorchykh zdibnostei [Psychology of professional creative abilities]. Ternopil, Ekonomichna dumka. [in Ukrainian].

Dutkevych, T.V. Analohiia. Dialohichnist myslennia. [Heuristics. Dialogical thinking]. Navchalni materialy onlain. Retrieved from https://pidruchniki.com/79970/psihologiya/analogiya_dialogichnist_mislennya [in Ukrainian]. (2019, july, 25).

Kalmykova, Z.I. (1978). Osobennosti produktivnogo myshlenija [Features of productive thinking]. Voprosy psihologii [Questions of Psychology], no. 3, 45–48. [in Russian].

D'jachenko, O.M. (1987). Puti aktivizacii doshkol'nikov [Ways to activate preschoolers]. Voprosy psihologii [Psychology issues], no. 1, 17–22. [in Russian].

Hirniak, A.N. (2003). Psykhoekolohichnyi potentsial rozvyvalnoho pidruchnyka [Psychoecological potential of the development textbook]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology & Society], no. 4, 128-236. [in Ukrainian].

Hirnyak, A.N. (2017). Psychological determinants of module-developmental interaction of participants of innovative learning. Naukovyi ohliad [Scientific Review], no. 6 (38), 144-158. [in Ukrainian].

Myslennia [Thinking]. Vikipediia. Vilna entsyklopediia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Мислення [in Ukrainian]. (2019, july, 27).

Tvorche myslennia [Creative thinking]. Vikipediia. Vilna entsyklopediia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Творче_мислення [in Ukrainian]. (2019, august, 03).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org