СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

Г. В. Попова

Анотація


Стаття присвячена питанню використання симуляційних технологій змішаної реальності  у вищих навчальних закладах при підготовці морських фахівців. Проаналізовані  роль і місце симуляційних технологій з урахуванням компетентнісного підходу. На прикладі досвіду Херсонської державної морської академії розглянуті можливості застосування симуляційного центру «Віртуально-реальне судно ХДМА» у системі професійної підготовки майбутніх судноводіїв. В статті робиться висновок, що використання симуляційних технологій змішаної реальності при підготовці майбутніх судноводіїв  є досить актуальним, і потребує комплексного підходу та першочергового вирішення на шляху розвитку цифровізації суспільства.

Ключові слова: судноводії, симуляційні технології, змішана реальність, симулятори, морська освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Герганов Л.Д. (2016). Розвиток професійної компетентності кваліфікованих фахівців морського профілю в навчальних центрах судноплавних компаній: тенденції та перспективи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 1, 76-82.

TechnologyÓDefinitions and Characteristics of Augmented and Virtual Reality Technologies CTA-2069. < https://www.cta.tech> (2019, липень,11).

Павлов В.Н. (2015). Модернизация высшего образования посредством внедрения современных инновационных технологий. Медицинское образование и вузовская наука, 1, 84-86.

Sellberg C. (2017). Training to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors’ contributions to professional learning. Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg. Faculty of Education. < http://hdl.handle.net/2077/54327> (2019, липень,11).

Волошинов С.А. (2018). Удосконалення професійної підготовки морських фахівців засобами навчально-тренажерного комплексу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах, т.2 (60), 23-27.

References:

Gerganov L.D. (2016). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti kvalifikovanykh fakhivtsiv morskoho profiliu v navchalnykh tsentrakh sudnoplavnykh kompanii: tendentsii ta perspektyvy [The development of professional competence of qualified professionals marine profile in the training centers of shipping companies: trends and prospects]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. No 1.76-82. [in Ukraine].

TechnologyÓDefinitions and Characteristics of Augmented and Virtual Reality Technologies CTA-2069. Retrieved from https://www.cta.tech/. (2019, July,11).

Pavlov V.N.(2015). Modernizatsiya vyisshego obrazovaniya posredstvom vnedreniya sovremennyih innovatsionnyih tehnologiy. [Modernization of higher education through the introduction of modern innovative technologies]. Meditsinskoe obrazovanie i vuzovskaya nauka.No1.84-86. [in Russian].

Sellberg C. (2017).Training to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors’ contributions to professional learning. Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg. Faculty of Education. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/54327/. (2019, July,11).

Voloshynov S.A. (2018). Udoskonalennia profesiinoi pidhotovky morskykh fakhivtsiv zasobamy navchalno-trenazhernoho kompleksu [Improvement of professional training of marine specialists by means of educational and training complex]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii ta zahalnoosvitnii shkolakh. No.2 (60). 23-27. [in Ukraine].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org