МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СТРУКТУРИ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК З УРАХУВАННЯМ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКСПЕРТІВ

Ю. Г. Даник, І. І. Балицький

Анотація


У статті розглянуто вирішення завдання синтезу структур складних систем. Для його розв’язання за основу взятий експертний метод. Однак потреба у встановленні коректних зв’язків між окремими елементами структури з урахуванням різної компетентності експертів щодо окремих питань функціонування різних елементів складних систем обумовила потребу формування відповідного науково-методичного апарату. Обґрунтовано принципи створення і функціонування Системи збору, обробки та аналізу інформації. Для обробки результатів експертного оцінювання структури, складу та призначення елементів складної системи використано матричний опис зв’язків між елементами систем та апарат Булевої алгебри для визначення результуючої структури.

Ключові слова: система, експерт, оцінка, булева алгебра, відстань Левенштейна.

доктор технических наук, профессор, Даник Ю. Г.; кандидат технических наук, доцент, Балицкий И. И. Методика построения структуры сложной системы на основе экспертных оценок с учетом компетентности экспертов / Национальный университет обороны Украины, г. Киев, Украина; Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, г. Хмельницкий, Украина

В статье рассмотрено решения задачи синтеза структур сложных систем. Для его решения за основу взят экспертный метод. Однако потребность в установлении корректных связей между отдельными элементами структуры с учетом различной компетентности экспертов по отдельным вопросам функционирования различных элементов сложных систем обусловила потребность формирования соответствующего научно-методического аппарата. Обоснованы принципы создания и функционирования системы сбора, обработки и анализа информации. Для обработки результатов экспертного оценивания структуры, состава и назначения элементов сложной системы использовано матричное описание связей между элементами системы и аппарат Булевой алгебры для определения результирующей структуры.

Ключевые слова: система, эксперт, оценка, булева алгебра, расстояние Левенштейна.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мул, Д. А. (2016). Концептуальні підходи до моделювання системи прикордонної безпеки, Р. В. Рачок, Д. А. Мул, Є. В. Прокопенко, Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, ВІКНУ, 51, 131–138.

Рачок, Р. В. (2017). Формування концепції розбудови геоінформаційної системи у сфері забезпечення прикордонної безпеки, Р. В. Рачок, Збірник наукових праць. Серія: військові та технічні науки. Хмельницький, Вид-во НАДПСУ, 2(72), 295–310.

Боровик, О. В. (2006). Теорія технічних систем: навчальний посібник, О. В. Боровик, С. О. Барановська. Хмельницький, Вид-во НАДПСУ, 96.

Komarnytska, O. I. (2014). Application of artificial intelligence models for content comparison of text information, О. І. Комарницька, Філологічні трактати: Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки, Суми. Т. 6, 3, 00–106.

Комарницька, О. І. (2015). Моделі штучного інтелекту для порівняння текстової інформації за змістом, О. І. Комарницька, Лінгвістичні студії: зб. наук. праць, Донецький нац. ун-т. Вінниця, ДонНУ, 30, 135–139.

References:

Mul, D. A. (2016). Conceptual approaches to the design of the border security system [Kontseptualni pidkhody do modeliuvannia systemy prykordonnoi bezpeky], R. V. Rachok, D. A. Mul, Ye. V. Prokopenko, Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Kiev, VIKNU, no. 51, 131–138. [in Ukrainian].

Rachok, R. V. (2017). Formation of the concept of building a geographic information system in the field of border security [Formuvannia kontseptsii rozbudovy heoinformatsiinoi systemy u sferi zabezpechennia prykordonnoi bezpeky], R. V. Rachok, Zbirnyk naukovykh prats. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky, Khmelnytskyi, Vyd-vo NADPSU, no 2(72), 295–310. [in Ukrainian].

Borovyk, O. V. (2006). Theory of technical systems [Teoriia tekhnichnykh system], navchalnyi posibnyk, O. V. Borovyk, S. O. Baranovska. Khmelnytskyi, Vyd-vo NADPSU, 96. [in Ukrainian].

Komarnytska, O. I. (2014). Application of artificial intelligence models for content comparison of text information, O. I. Komarnytska, Filolohichni traktaty: Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Filolohichni nauky. Sumy. T. 6. no. 3, 100–106. [in Ukrainian].

Komarnytska, O. I. (2015). Modeli shtuchnoho intelektu dlia porivniannia tekstovoi informatsii za zmistom, O. I. Komarnytska, Linhvistychni studii: zb. nauk. prats / Donetskyi nats. un-t; Vinnytsia, DonNU, no, 30, 135–139. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org