МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГІДРОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛІСОВИХ БОЛОТНИХ ЕКОЦЕНОЗАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

В. Б. Левченко, А. А. Романюк

Анотація


Користуючись результатами гідрологічного моніторингу болотних екосистем Житомирського Полісся, проаналізовано та проведено математичне моделювання основних гідрофізичних процесів в лісо-болотних екологічних системах. При проведенні досліджень по вивченню болотних лісових едатопів типу С5, В5, D5 за основу брались експерементальні методики визначення гідродинамічного режиму в болотах, що на сьогоднішній день у зв’язку зі зміною вологозабезпечення лісових едатопів є надзвичайно актуальним. Доведено, що лісові болотні екосистеми, особливо ті, які сформовані в лісових едатопах С 4-5, D 4-5 характеризуються досить високою динамічністю. Цей фактор в свою чергу впливає як на ступінь їх обводненості, так і на здатність утримувати вологу. Гідродинаміка болотних едатопів Житомирського Полісся полягає у формуванні особливих гідростатичних умов, при яких всі фізичні тіла, які в них потрапляють знаходяться в напівзануреному стані. Тому більшість Поліських лісових боліт, сформованих в типах лісу В5, С5, D5, є регуляторами підґрунтового стоку на водозбірних площах і в свою чергу обумовлюють живлення малих річок Житомирської області.

Ключові слова: торф’яники, верхові болота, гідрофізика, фізико-математична модель, низинні болота, евторфне болото, верховий торф, сплавина, торфорозробка, енергозбереження, ресурсозбереження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Елина Г. А. (2014). Чтобы болота не стали пустошью. Природа, 9, 34-43.

Кадомцев Б. Б. (2016) Что такое синергетика Полесских болот? Природа, 8, 2-11.

Кирпотин С. Н. (2010). Ландшафтная экология с основами управления окружающей среды. Томск, 179.

Сальников В. Н. (2013). Вихрь, рванувший из болот. Природа и человек, 7, 37-38.

Сальников В. Н. (2016). Электромагнитные системы литосферы и техногенеза, аномальные явления. Томск, 384.

Салаев А. М. (2014). Энергоинформационная модель кристаллографической самоорганизации травертиновых чаш на примере Томской Области. Тельматологическая наука: гидрологические и климатические особенности современности. (14-16 октября 2014 г., г. Москва), 3, 173-175.

Сараев В. А. (2012). Вихревые системы Земли. Томск, 166.

Свирежев Ю. М. (2010). Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастрофы в экологии. Москва, 368.

Сергеев А. Н., Руднев С. В. (2014). JCS моделирование роста и деформации кристаллов. Томск, 209.

Фриш В. А. (2013). «Окна» верховых болот. Природа, 12, 76-79.

Хакен Г. (2012). Синергетика в болтных экосистемах Украинского Полесья. Москва, 404.

References:

Elyna H. A. (2014). Chtoby bolota ne staly pustoshiu. Pryroda, 9, 34-43. [in Russian].

Kadomtsev B. B. (2016) Chto takoe synerhetyka Polesskykh bolot? Pryroda, 8, 2-11. [in Russian].

Kyrpotyn S. N. (2010). Landshaftnaia ekolohyia s osnovamy upravlenyia okruzhaiushchei sredy. Tomsk, 179. [in Russian].

Salnykov V. N. (2013). Vykhr, rvanuvshyi yz bolot. Pryroda y chelovek, 7, 37-38. [in Russian].

Salnykov V. N. (2016). Elektromahnytnye systemy lytosfery y tekhnoheneza, anomalnye yavlenyia. Tomsk, 384. [in Russian].

Salaev A. M. (2014). Enerhoynformatsyonnaia model krystallohrafycheskoi samoorhanyzatsyy travertynovykh chash na prymere Tomskoi Oblasty. Telmatolohycheskaia nauka: hydrolohycheskye y klymatycheskye osobennosty sovremennosty. (14-16 oktaybria 2014 h., h. Moskva), 3, 173-175. [in Russian].

Saraev V. A. (2012). Vykhrevye systemy Zemly. Tomsk, 166. [in Russian].

Svyrezhev Yu. M. (2010). Nelyneinye volny, dyssypatyvnye struktury y katastrofy v ekolohyy. Moskva, 368. [in Russian].

Serheev A. N., Rudnev S. V. (2014). JCS modelyrovanye rosta y deformatsyy krystallov. Tomsk, 209. [in Russian].

Frysh V. A. (2013). «Okna» verkhovykh bolot. Pryroda, 12, 76-79. [in Russian].

Khaken H. (2012). Synerhetyka v boltnykh ekosystemakh Ukraynskoho Polesia. Moskva, 404. [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org