ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАІНІ У 20-І РР. ХХ СТ.

Т. М. Калініченко

Анотація


У статті на основі нормативних документів, архівних матеріалів, аналізу науково-історичної літератури проаналізовано деякі процеси, які відбувалися у системі вищої освіти у 20-і рр. ХХ століття після прийняття «Кодексу законів про народну освіту УСРР». Предмет дослідження – досвід відображення деяких фактів в системі вищої освіти з прийняттям і введенням у дію «Кодексу законів про народну освіту УСРР» в українській республіці в досліджуваний період. Мета дослідження є з’ясування окремих аспектів в системі вищої освіти України при прийнятті цього «Кодексу законів…» і введенні його у дію у 1922 року. Акцентується увага на змісті цього документу, викладаються деталі його чотирьох книг; аналізується початок існування інститутів як вищих навчальних закладів; розглядається питання становлення технікумів і керівництво ними; окреслюється фінансування Вищих трирічних педагогічних курсів.

Ключові слова: вища освіта, Україна, ХХ століття, Кодекс,  Головпрофос, губпрофос, інститут, технікум.

T. Kalinichenko, post-graduate student, Features of the activity of institutions of higher education in Ukraine in the 20th of the XX century / Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda, Ukraine, Kharkiv

In the article on the basis of normative documents, archival materials, analysis of scientific and historical literature some processes are analyzed that took place in the system of higher education in the 20th of the XX century after the adoption of the «Code of Laws on the National Education of the Ukrainian SSR». The subject of the research is the experience of the reflection of some aspects in the system of higher education with the adoption and introduction of the «Code of Laws on the National Education of the Ukrainian SSR» in the Ukrainian Republic during the studied period. The purpose of the study is to elucidate certain aspects of the system of higher education of Ukraine when adopting the «Code of Laws ... » and putting it into effect in 1922. The paper focuses on the content of this document, details of its four books are given; the beginning of existence of institutes as institutions of higher education is analyzed; the issue of the formation of technical schools and their management is considered; financing of Higher three-year pedagogical courses is outlined.

Key words: higher education, Ukraine, XX century, Code, Main committee of professional and specialized and scientific education (Golovprofos), department of provincial professional education (gubprofos), institute, technical school.


Повний текст:

PDF

Посилання


. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років/ В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. Харків: Фоліо, 2004. 750 с.

Зайченко І. В. Історія педагогіки: посібник у 2-х кн. К.: вид. дім «Слово», 2010. Кн. 2. 1032 с.

Ящук І. П. Виховний процес у вищих педагогічних навчальних закладах України: знахідки і проблеми (20-ті – 80-ті рр. ХХ ст.). Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 416 с.

О введении в действие Кодекса законов о народном просвещении. Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины. 1922. № 49. С. 849.

Положення про народний комісаріат освіти, губернські і повітові відділи народної освіти та річний звіт про діяльність наркомосу УСРР за 1821 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 714. 31 арк.

Кодекс законов о народном просвещении УССР. Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины. 1922. № 49. С. 850-922.

Пітов В. І. Вища школа Української РСР. К.: Вид-во Київського ун-ту, 1967. Ч. 1 (1917-1945 рр.). 395 с.

Список шкіл і політично-освітніх і наукових закладів народного комісаріату освіти, утримуваних за рахунок державного бюджету в 1924-1925 бюджетовому році. Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. 1924. № 41. С. 757-768.

References:

Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy universytet im. V. N.Karazina za 200 rokiv [Kharkiv National University named after. V. N. Karazin within 200 years] / V. S. Bakirov, V. M. Dukhopelʹnykov, B. P. Zaytsev ta in. [and others] Kharkiv: Folio, 2004. 750 s. [in Ukrainian].

Zaychenko I. V. Istoriya pedahohiky: posibnyk u 2-kh kn. [The history of pedagogy: manual in 2 books.] K.: vyd. dim «Slovo» [Publishing house «Slovo»], 2010. Kn. 2. [Book 2] 1032 s. [in Ukrainian].

Yashchuk I. P. Vykhovnyy protses u vyshchykh pedahohichnykh navchalʹnykh zakladakh Ukrayiny: znakhidky i problemy (20-ti – 80-ti rr. KHKH st.) [The educational process in higher pedagogical educational institutions of Ukraine: finds and problems (20th - 80th of the 20th century)]. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy : Aksioma, 2010. 416 s. [in Ukrainian].

O vvedenyy v deystvye Kodeksa zakonov o narodnom prosveshchenyy [On the enactment of the Code of laws on public education]. Sobranye uzakonenyy y rasporyazhenyy Raboche-Krestʹyanskoho Pravytelʹstva Ukrayny [Collection of legal acts and orders of the workers and peasants government of Ukraine]. 1922. № 49. S. 849. [in Russian].

Polozhennya pro narodnyy komisariat osvity, hubernsʹki i povitovi viddily narodnoyi osvity ta richnyy zvit pro diyalʹnistʹ narkomosu USRR za 1821 r. [Regulations on the public commissariat of education, provincial and district departments of public education, and the annual report on the activities of the narkomos of the USSR of 1821] TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 2. Spr. 714. 31 ark. [in Ukrainian].

Kodeks zakonov o narodnom prosveshchenyy USSR [Code of laws on public education of the USSR]. Sobranye uzakonenyy y rasporyazhenyy Raboche-Krestʹyanskoho Pravytelʹstva Ukrayny [Collection of legal acts and orders of the workers and peasants government of Ukraine]. 1922. № 49. S. 850-922. [in Russian].

Pitov V. I. Vyshcha shkola Ukrayinsʹkoyi RSR [High school of the Ukrainian SSR]. K. : Vyd-vo Kyyivsʹkoho un-tu [Publishing house of the Kyiv University], 1967. Сhastyna 1 [Part 1] (1917-1945). 395 s. [in Ukrainian].

Spysok shkil i politychno-osvitnikh i naukovykh zakladiv narodnoho komisariatu osvity, utrymuvanykh za rakhunok derzhavnoho byudzhetu v 1924-1925 byudzhetovomu rotsi [List of schools and political and educational and scientific institutions of the public Commissariat of Education, held at the expense of the state budget in 1924-1925 fiscal year]. Zbirnyk uzakonenʹ ta rozporyadzhenʹ Robitnycho-selyansʹkoho uryadu Ukrayiny [Collection of laws and orders of the workers and peasants government of Ukraine]. 1924. № 41. S. 757-768. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org