IMPROVING STUDENTS` READING SKILLS AS INTEGRAL PART OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

O. O. Horbanova, V. V. Kulko, D. V. Biryukova

Анотація


The purpose of this study is to analyze the effectiveness of obtaining reading skills by students in the process of teaching а foreign language at a higher educational institution. The principal result of our research is the analysis of the efficiency of using teaching techniques on acquiring reading competence. The major conclusions estimate the significance of gaining reading competence in learning process for professional development.

Keywords: reading skills, teaching foreign languages, text comprehension, guesses, semantic synthesis, semantic processing.

Горбаньова О. О., Кулько В. В., кандидат філологічних наук, доцент, Бірюкова Д. В. Розвиток навичок читання студентів як невід’ємна частина професійного росту / Університет митної справи та фінансів Дніпро, Україна

          Метою даного дослідження є аналіз ефективності одержання навичок читання студентами у процесі викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі. Основним результатом нашого дослідження є аналіз ефективності використання методики викладання для досягнення компетентності в читанні. Основні висновки оцінюють важливість набуття компетентності в читанні для професійного розвитку.

Ключові слова: навички читання, викладання іноземних мов, розуміння тексту, здогади, семантичний синтез, семантична обробка.

Горбанева О. А., Кулько В. В., кандидат филологических наук, Бирюкова Д. В. Развитие навыков чтения студентов как неотъемлемая часть профессионального роста / Университет таможенного дела и финансов, Днепр, Украина

Цель данного исследования - проанализировать эффективность получения студентами навыков чтения в процессе обучения иностранному языку в вузе. Основным результатом нашего исследования является анализ эффективности использования методик обучения при приобретении навыков чтения. Основные выводы оценивают важность получения навыков чтения в процессе обучения для профессионального развития.

Ключевые слова: навыки чтения, обучение иностранным языкам, понимание текста, догадки, семантический синтез, семантическая обработка.


Повний текст:

PDF

Посилання


. Суворов Ж.А., Мілруд Р.П. (2011). Англійська. Програми навчальних закладів. Тематичний рядок підручників. М: Зоряний англійський

Соловей, С.С. (2001). Підручник з англійської мови для студентів університетів Міністерства внутрішніх справ. Омськ.

Кравченко С.А. (ред.) (2004). Соціологічний енциклопедичний російсько-англійський словник. М.

Мілруд Р.П., Гончаров А.А. (2003). Теоретичні та практичні проблеми викладання розуміння комунікативного значення тексту іноземної мови. Іноземні мови в школі, 1, с.12-18.

Кулько В., Тімченко-Михайліді Н. (2019). Дослідження кар'єрних орієнтацій майбутніх філологів у вищому навчальному закладі. Міжнародний науковий журнал "Науковий огляд" Том 4, № 57, 138-144.

References:

Suvorov, Zh.A., Milrud R.P. (2011). English. Programs of educational institutions. Subject line of textbooks. M: Star English

Solovey, S.S. (2001). Textbook of English for students in Universities of the Ministry of Internal Affairs. Omsk.

Kravchenko, S.А. (Ed.) (2004). Sociological Encyclopedic Russian-English Dictionary. M.

Milrud, R.P., Goncharov, A.A. (2003). Theoretical and practical problems of teaching understanding the communicative meaning of a foreign language text. Foreign languages at school, 1, p.12-18.

Kulko, V., Timchenko-Mikhailidi, N. (2019). Research of career orientations of future philologists in higher educational establishment. International scientific journal "Scientific Review" Volume 4, № 57, 138-144.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org