ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В МЕДИЧНИХ ВНЗ

О. В. Федосєєва, А. Г. Нечепоренко, В. С. Бушман

Анотація


У статті розглядаються питання впровадження та ефективності комп'ютерного тестування на кафедрі гістології, цитології та ембріології.  Відзначаються деякі недоліки в практиці комп’ютерного тестування, а також переваги цього методу контролю знань студентів. Використання тестового контролю дозволяє формувати ефективні моделі оцінки студентів з максимальним урахуванням сучасних підходів і завдань вивчення дисциплін. Вдосконалення системи освіти є першочерговим завданням медичних ВНЗ. Покращення форм і технологій викладання студентам спрямоване на формування мотивації, закріплення отриманих знань необхідних для здійснення їх подальшої професійної діяльності.

Ключові слова: комп'ютерне тестування, студенти, медичні дисципліни, викладання, контроль знань.

кандидат медицинских наук, доцент, Федосеева О. В., Нечепоренко А. Г., Бушман В. С. Эффективность компьютерного тестирования в учебном процессе в медицинских вузах / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, Запорожье

В статье рассматриваются вопросы внедрения и эффективности компьютерного тестирования на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии. Отмечаются некоторые недостатки в практике компьютерного тестирования, а также преимущества этого метода контроля знаний студентов. Использование тестового контроля позволяет формировать эффективные модели оценки студентов с максимальным учетом современных подходов и задач изучения дисциплин. Совершенствование системы образования является первоочередной задачей медицинских вузов. Улучшение форм и технологий преподавания студентам направлено на формирование мотивации, закрепления полученных знаний необходимых для осуществления их дальнейшей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: компьютерное тестирование, студенты, медицинские дисциплины, преподавание, контроль знаний.

O. V. Fedoseeva,   PhD of medical sciences, associate professor;   A. G. Necheporenko, V. S. Bushman Efficiency of computer testing in the educational process at medical universities / Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine, Zaporozhye

The article deals with the issues of introduction and efficiency of computer testing at the Department of Histology, Cytology and Embryology. There are some shortcomings in the practice of computer testing, as well as the advantages of this method of controlling knowledge of students. The use of test control makes it possible to form effective models of student evaluation with maximum consideration of modern approaches and discipline tasks. Improving the education system is a priority task of medical universities. Improvement of the forms and technologies of teaching to students is aimed at the formation of motivation, consolidation of the acquired knowledge necessary for their further professional activity.

Key words: computer testing, students, medical disciplines, teaching, knowledge control.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


. Млерян В.Є. (2006). Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять у медичних вузах. Методичний посібник для слухачів ФПК первинних циклів, В.Є. Мілерян, К., 80.

Плеш І.А. (2014). Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання, І.А. Плеш, Л.Д Борейко, Буковинський медичний вісник, Т. 18 № 2 (70), 170-171.

Унгурян Л.М. (2011). Застосування тестової системи оцінки знань у навчальному процесі, Л.М. Унгурян, М.С. Образенко, Медична освіта, №3, 20-22.

Чернявська А.П., Гречин Б.С. (2008). Сучасні методи оцінки результатів навчання: навчально методичний посібник. Ярославль.

Груздева М.Л., Горовая Т.Ю. (2012). Інтеграція інтернет – тестування в практику викладання у вузі, Нижгородська освіта, №4.

Берещук, М.Я. (2006). Тестовий контроль і рейтинг в освіті: навчальний посібник, М.Я. Берещук, Ю.П. Бархаєв, Г.В. Стадник, Харків, ХНАМГ, 106

References:

Mlerian V.Ie. (2006). Metodychni osnovy pidhotovky ta provedennia navchalnykh zaniat u medychnykh vuzakh. Metodychnyi posibnyk dlia slukhachiv FPK pervynnykh tsykliv, V.Ie. Milerian, K., 80.

Plesh I.A. (2014). Orhanizatsiia navchalnoho protsesu v umovakh kredytno-modulnoi systemy navchannia, I.A. Plesh, L.D Boreiko, Bukovynskyi medychnyi visnyk, T. 18 № 2 (70), 170-171.

Unhurian L.M. (2011). Zastosuvannia testovoi systemy otsinky znan u navchalnomu protsesi, L.M. Unhurian, M.S. Obrazenko, Medychna osvita, №3, 20-22.

Cherniavska A.P., Hrechyn B.S. (2008). Suchasni metody otsinky rezultativ navchannia: navchalno metodychnyi posibnyk. Yaroslavl.

Hruzdeva M.L., Horovaia T.Iu. (2012). Intehratsiia internet – testuvannia v praktyku vykladannia u vuzi, Nyzhhorodska osvita, №4.

Bereshchuk, M.Ia. (2006). Testovyi kontrol i reitynh v osviti: navchalnyi posibnyk, M.Ia. Bereshchuk, Yu.P. Barkhaiev, H.V. Stadnyk, Kharkiv, KhNAMH, 106


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org