ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

С. І. Осарчук

Анотація


Стаття присвячена аналізу основних правових засад формування системи національного законодавства щодо обігу наркотичних засобів. Авторка дослідила особливості розвитку співпраці держав щодо протидії незаконному обігу наркотиків.

Ключові слова: етапи становлення, національна система боротьби з незаконним обігом наркотиків, міжнародно-правова протидія незаконному обігу наркотиків.

Осарчук С. И. Исторические основы формирования национального и международного законодательства об обороте наркотических средств /Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Харьков, Украина

Статья посвящена анализу этапов становления международно-правового противодействия незаконному обороту наркотиков. Автор исследовал особенности развития сотрудничества государств по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Ключевые слова: этапы становления, международно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков, региональное сотрудничество.

Osarchuk S. I. Historical principles of the formation of national and international legislation on the circulation of narcotic drugs / Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

The paper analyzes the timelines (evolution) of international legal drug trafficking counteraction. The author analyzed the particularities of development the cooperation between countries against drug traffi cking.

Keywords: timelines, international legal drug trafficking counteraction, regional cooperation.


Повний текст:

PDF

Посилання


. Шаповалова В. О. (2012). Судова фармація: становлення системи міжнародного контролю за обігом наркотичних засобів у протидії наркозагрози. Фармацевтичний журнал, № 1, 28-33.

Махонін Ю. В. (2009). Етапи розвитку антинаркотичного законодавства в Україні: історико-правові аспекти. Форум права, № 3, 436–440

Грень Р. Р. (2016). Сучасний стан злочинності в Україні у сфері обігу наркотичних засобів. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород, УНУ, № 2, 197–200

Ступник Я. В. (2015). Антинаркотичне законодавство в світлі трансформації політики протидії наркозлочинності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Вип. 31(3), 70-74

Горькавий C.C. (2011). Етапи становлення міжнародно–правової протидії незаконному обігу наркотиків, Науковий вісник Ужгородського університету, серія Право; в 2-х частинах, Ліра, Вип. 15, Ч. 2, 70–74

Єдина конвенція про наркотичні засоби (з доповненнями) (1961). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_177?lang=uk

Постанова Верховного Суду України Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2002), [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02

References:

Shapovalova V. O. (2012). Sudova farmatsiia: stanovlennia systemy mizhnarodnoho kontroliu za obihom narkotychnykh zasobiv u protydii narkozahrozy, Trial Pharmacy: Establishment of an International Control System for Drug Trafficking in Counter Narcotic Threats, Farmatsevtychnyi zhurnal [Pharmacy Journal], № 1, 28-33. [in Ukrainian].

Makhonin Yu. (2009). V. Etapy rozvytku antynarkotychnoho zakonodavstva v Ukraini: istoryko-pravovi aspekty [Stages of development of anti-drug legislation in Ukraine: historical and legal aspects], Forum prava [Forum of Law], № 3, 436–440. [in Ukrainian].

Hren R. R. (2016). Suchasnyi stan zlochynnosti v Ukraini u sferi obihu narkotychnykh zasobiv. Porivnialno-analitychne pravo. [The current state of crime in Ukraine in the area of drug trafficking. Comparative and analytical Law], UNU, № 2, 197–200. [in Ukrainian].

Stupnyk Ya. V. (2015). Antynarkotychne zakonodavstvo v svitli transformatsii polityky protydii narkozlochynnosti [Anti-drug legislation in the light of the transformation of the policy of counteracting drug crimes], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Seriia Pravo. [Scientific journal of Uzhgorod National University, Range, Law], Vyp. 31(3), 70-74. [in Ukrainian].

Horkavyi S.S. (2011). Etapy stanovlennia mizhnarodno–pravovoi protydii nezakonnomu obihu narkotykiv [Stages of the formation of an international legal counteraction to illicit drug trafficking], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia Pravo; v 2-kh chastynakh, Lira [Lira], Vyp. 15, Ch. 2, 70–74. [in Ukrainian].

Yedyna konventsiia pro narkotychni zasoby (z dopovnenniamy) (1961).

[Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 (with additions)] Retrieved from

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_177?lang=uk [in Ukrainian].

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy Pro sudovu praktyku v spravakh pro zlochyny u sferi obihu narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn, yikh analohiv abo prekursoriv, [Resolution of the Supreme Court of Ukraine On judicial practice in cases of crimes in the sphere of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors], 26.04.2002. Retrieved from:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org