ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Т. В. Біловус

Анотація


Досліджено та проаналізовано основні показники розвитку ринку цінних паперів (РЦП) в Україні та ефективність залучення інвестиційних ресурсів за допомогою інструментів ринку цінних паперів.  Проаналізовано такі показники як обсяги торгів на РЦП, їх співвідношення між собою і ВВП, капіталізація лістингових компаній, динаміка українських фондових індексів ПФТС та UX, а також індекс WIG Ukraine. У статті відображено динаміку даних показників,  зроблено узагальнюючі висновки щодо ефективності залучення інвестиційних ресурсів на РЦП України, а також наведені порівняльні дані щодо деяких показників розвитку РЦП в Україні та за кордоном. Визначено головні проблеми низького розвитку українського РЦП .

Ключові слова: ринок цінних паперів (РЦП), обсяги торгів, капіталізація, індекс ПФТС, індекс UX, індекс WIG Ukraine

Биловус Т. В. Эффективность привлечения инвестиционных ресурсов на украинском рынке ценных бумаг / ГУНЗ «Академия финансового управления», Украина, Киев

Исследованы и проанализированы основные показатели развития рынка ценных бумаг (РЦБ) в Украине и эффективность привлечения инвестиционных ресурсов с помощью инструментов рынка ценных бумаг. Проанализированы такие показатели как объемы торгов на РЦБ, их соотношение между собой и ВВП, капитализация листинговых компаний, динамика украинских фондовых индексов ПФТС и UX, а также индекс WIG Ukraine. В статье отражено динамику данных показателей, сделаны обобщающие выводы относительно эффективности привлечения инвестиционных ресурсов на РЦБ Украины, а также приведены сравнительные данные по некоторым показателям развития РЦБ в Украине и за рубежом. Определены главные проблемы низкого развития украинского РЦБ.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг (РЦБ), объемы торгов, капитализация, индекс ПФТС, индекс UX, индекс WIG Ukraine

T. V. Bilovus Efficiency of attracting investment resources on the Ukrainian securities market / GUNZ “Academy of Financial Management”, Ukraine, Kyiv

The main indicators of the development of the securities market (RZB) in Ukraine and the effectiveness of attracting investment resources using the tools of the securities market were studied and analyzed. Such indicators as trading volumes on the RCB, their correlation between themselves and GDP, capitalization of listed companies, the dynamics of Ukrainian stock indexes PFTS and UX, as well as the WIG Ukraine index, are analyzed.

The article reflects the dynamics of these indicators, made general conclusions about the effectiveness of attracting investment resources to the RCB of Ukraine, and also provides comparative data on some indicators of the development of the RCB in Ukraine and abroad. The main problems of the low development of the Ukrainian RCB are identified.

Keywords: securities market (RZB), trading volumes, capitalization, PFTS index, UX index, WIG Ukraine index


Повний текст:

PDF

Посилання


Багацька, К. В. (2017). Ринкова капіталізація компаній: світові та вітчизняні тенденції, К. В. Багацька, Б. І. Пюро, Облік і фінанси, №1, 112 – 119.

WIG-Ukraine index / Wallstreet:online/ - Режим доступу: https://www.wallstreet-online.de/indizes/wig-ukraine-index#t:max||s:lines||a:abs||v:week||ads:null

World federation of excanges [ Електронний ресурс ] – Режим доступу: https://www.world-exchanges.org/

Динаміка розвитку фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://finpost.com.ua/news/3198 (2017, травень, 18)

Ємельянова Л. О. Аналіз рівня розвитку фондового ринку в країнах Центральної та Східної Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:

https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/viewFile/948/pdf_630. (2015)

Звіт ДКЦПФР за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual. (2011)

Звіт НКЦПФР за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual .(2014)

Звіт НКЦПФР за 2014 рік [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual. (2015)

Звіт НКЦПФР за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual. (2016)

The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org.

Індекс ПФТС [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://pfts.ua/trade-info/indexes/shares-indexes

Індекс українських акцій (UX) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ux.ua/ru/index/ux/

Коваленко Ю. М. Канали впливу фінансового сектора на економічне зростання [Електронний ресурс] / Ю. М. Коваленко // Стан та перспективи розвиту фінансової системи України: колективна монографія.– Режим доступу до ресурсу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/101. (2012)

Коваленко Ю. М. (2015). Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні, Ю. М. Коваленко, Економічний часопис-ХХІ, №5, 77–81.

Малишенко К. А. Сучасний стан ринку цінних паперів в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / К. А. Малишенко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка".– Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3175. (2014)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nssmc.gov.ua/

Сьомченков О. Інформаційний супровід фондового ринку України [Електронний ресурс], О. Сьомченков, Вісник КНТЕУ, Режим доступу до ресурсу: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2016/05/9.pdf. (2016)

Тарасюк Д. С. (2015). Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні, дис. канд. ек. наук: 08.00.08, Тарасюк Д. С., Львів, 218

References:

Bagatskaya, K. V. (2017). Market capitalization of companies: world and national trends, K. V. Bagatskaya, B. I. Puroo, Accounting and finance, №1, 112 - 119

WIG-Ukraine index / Wallstreet: online / - Access mode: https://www.wallstreet-online.de/indizes/wig-ukraine-index#t:max||s:lines||a:abs||v:week||ads:null

World federation of excanges [Electronic resource] - Access mode: https://www.world-exchanges.org/

Dynamics of the stock market development [Electronic resource] - Access mode: https://finpost.com.ua/news/3198 (2017, May, 18)

Yemelianova L.O. Analysis of the level of stock market development in the countries of Central and Eastern Europe [Electronic resource]. - Access to the resource: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/viewFile/948/pdf_630. (2015)

Report of SSMSC for 2010 [Electronic resource]. - Resource access mode: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual. (2011)

SSMSC Report for 2013 [Electronic resource]. - Resource Access Mode: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual (2014)

NCSFM report for 2014 [Electronic resource] .- Mode of access to the resource: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual. (2015)

Report of the SSMSC for 2015 [Electronic resource]. - Resource access mode: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual. (2016)

The World Bank. - Access mode: http://data.worldbank.org.

PFTS Index [Electronic Resource]. - Resource access mode: http://pfts.ua/trade-info/indexes/shares-indexes

Ukrainian Equity Index (UX) [Electronic resource]. - Resource access mode: http://www.ux.ua/en/index/ux/

Kovalenko Yu. M. Channels of the Influence of the Financial Sector on Economic Growth [Electronic resource], Yu. M. Kovalenko, Status and prospects of the development of the financial system of Ukraine: collective monograph. - Mode of access to the resource: http://ir.nusta .edu.ua / jspui / handle / doc / 101. (2012)

Kovalenko Yu. M. (2015). Development of the financial sector and economic factors of its provision in Ukraine, Yu. M. Kovalenko, Economic Journal-XXI, № 5, 77-81.

Malyshenko K. A. The current state of the securities market in Ukraine: problems and prospects [Electronic resource], K.A. Malishenko, Electronic scientific special edition "Effective economy" .- Mode of access to the resource: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z = 3175. (2014)

National Securities and Stock Market Commission [Electronic resource]. - Resource access mode: https://www.nssmc.gov.ua/

Somchenkov O. Information support of the stock market of Ukraine [Electronic resource] / O. Somchenkov // Bulletin of KNTEU. - Access to the resource: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2016/05/9.pdf. (2016)

Tarasyuk D.S. (2015). Development of the Corporate Securities Market in Ukraine, Diss. Cand. eq Sciences: 08.00.08, Tarasyuk D.S., Lviv, 218


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org