ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ОСІБ З РІЗНИМ ТИПОМ ЗАЙНЯТОСТІ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ПРОЦЕСІ ПОШУКУ РОБОТИ

О. А. Борець

Анотація


Стаття присвячена проблемі особливостей ціннісно-мотиваційної сфери особистості в процесі пошуку роботи. Ціннісно-мотиваційна сфера є центральним ядром особистості, детермінує її активність і діяльність. При цьому система ціннісних орієнтації є одним з найважливіших компонентів структури особистості, займаючи прикордонне положення між її мотиваційно-потребової сферою і системою особистісних смислів. В роботі визначено поняття “цінність”, “ціннісні орієнтації”. Представлені результати емпіричного дослідження особливостей ціннісно-мотиваційної сфери у осіб з різним видом зайнятості, що перебувають у пошуку роботи.

Мета статті теоретично обґрунтувати та емпірично виявити основні цінності особистості, що шукає роботу, здійснити аналіз результатів дослідження ціннісних орієнтацій та  визначити особливості отриманих показників у осіб, що шукають роботу з різним типом зайнятості.

Емпіричне дослідження ціннісних орієнтацій дало змогу скласти уявлення про деякі аспекти ціннісно-мотиваційної сфери особистості у процесі пошуку роботи, акцентується увага на тих цінностях, які є пріоритетними у осіб з різним типом зайнятості, що шукають роботу. На основі отриманих у результаті дослідження емпіричних даних були зроблені висновки, щодо особливостей та зміни ціннісної структури особистості, що шукає роботу.

Ключові слова: особистість, мотиваційно-ціннісна сфера, цінність, мотивація, зайнятість.

Борец О. А. Исследование ценностных ориентаций у лиц с разным типом занятости, которые находятся в процессе поиска работы / Институт подготовки кадров государственной службы занятости Украины, Киев

Статья посвящена проблеме особенностей ценностно-мотивационной сферы личности в процессе поиска работы. Ценностно-мотивационная сфера является центральным ядром личности, детерминирует ее активность и деятельность. При этом система ценностных ориентации является одним из важнейших компонентов структуры личности, занимая пограничное положение между ее мотивационно-потребностной сферой и системой личностных смыслов. В работе определено понятие "ценность", "ценностные ориентации". Представлены результаты эмпирического исследования особенностей ценностно-мотивационной сферы у лиц с различным видом занятости, находящихся в поиске работы.

Цель статьи теоретически обосновать и эмпирически выявить основные ценности личности, ищет работу, осуществить анализ результатов исследования ценностных ориентаций и определить особенности полученных показателей у лиц, ищущих работу с различным типом занятости.

Эмпирическое исследование ценностных ориентаций позволило составить представление о некоторых аспектах ценностно-мотивационной сферы личности в процессе поиска работы, акцентируется внимание на тех ценностях, которые являются приоритетными у лиц с различным типом занятости, ищущих работу. На основе полученных в результате исследования эмпирических данных были сделаны выводы относительно особенностей и изменения ценностной структуры личности, ищет работу.

Ключевые слова: личность, мотивационно-ценностная сфера, ценность, мотивация, занятость.

Borets O.  Research of valuable orientations in individuals with different types of employment experienced in the searching of the work / Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

The article is devoted to the problem of the peculiarities of the value-motivational sphere of personality in the process of job search. Value-motivational sphere is the central core of the personality, determines its activity and activity. In this case, the system of value orientation is one of the most important components of the structure of the individual, occupying a boundary position between its motivation-requiring sphere and the system of personal meanings. The work defines the concept of "value", "value orientation". The results of the empirical study of the peculiarities of value-motivational sphere in persons with different types of employment in search of employment are presented.

The purpose of the article is to theoretically substantiate and empirically identify the basic values of the person seeking work, to carry out an analysis of the results of the study of value orientations and to determine the characteristics of the indicators obtained in persons seeking employment with different types of employment.

An empirical study of value orientations gave an idea of some aspects of the value-motivational sphere of personality, emphasizing the values that are prioritized by people with different types of employment seeking work. On the basis of the data obtained in the study, results were obtained regarding the features and changes in the value structure of the individual.

Key words: personality, motivational-value sphere, value, motivation, employment


Повний текст:

PDF

Посилання


Журавлев А.Л., Дробышева Т.В. (2010). Ценностные ориентации формирующейся личности в разные периоды развития российского общества. Психологический журнал, Т. 31, 5, 5-16.

Колтунович Т.А. (2007). Етичний кодекс психолога. Чернівці, Рута, 232.

Леонтьев А.Н. (1677). Деятельность. Сознание. Личность. М., Политиздат, 304.

Леонтьев Д.А. (2007). Психология смысла. М., Смысл, 511.

Кудряшов А.Ф. (1992). Методика «Ценностные ориентации» М., Рокича. Петрозаводск, Петроком, 112-114.

Райгордский Д.Я. (2001). Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара, 2001. С.641-648.

Міненко О.О. (2002). Професійне становлення практичного психолога як система парадигмальних змін. Вісник Харківського Національного Університету. Серія “Психологія”, 550, 209-211.

Падун М.А. (2003). Психическая травма и базисные когнитивные схемы личности. Московский психотерапевтический журнал, 1, 121–139.

Ставицька С.О. (2009). Визначення життєвих цінностей в юнацькому віці. Науковий часопис НПУ ім.. М. П. Драгоманова. Серія № 12: Психологічні науки, 26 (50), 366 – 374.

Столович Л.Н. (1972). Природа эстетической ценности. М., Политиздат.

Тугаринов В.П. (1988). Избранные философские труды. Л., Изд-во ЛГУ, 344.

Шамионов Р.М. (2009). Характеристики ценностных ориентаций молодежи в соотнесении с представлениями о России и ценностях россиян. Социология образования, 4, 39-49.

Шестопал Е.Б. (2007). Политическая психология. М., Аспект Пресс, 2007. 448 с.

Хорни К. (2006). Невротическая личность нашего времени. М., Академический проект, 346 с.

Ядов В.А. (1969). Соотношение ценностных ориентаций и реального (явного) поведения личности в сферах труда и досуга. Личность и ее ценностные ориентации. Информационный бюллетень ИКСИ, 19, 49-66.

References:

Zhuravlev A.L., & Drobyisheva T.V. (2010). Tsennostnyie orientatsii formiruyuscheysya lichnosti v raznyie periodyi razvitiya rossiyskogo obschestva [Value orientations of an emerging personality in different periods of the development of Russian society]. Psihologicheskiy zhurnal - Psychological journal (Vol. 1), 5, 5-16 [in Russian].

Koltunovich T.A. (2007). Etichniy kodeks psihologa [Ethical code of a psychologist]. Chernigov, Ruta [in Ukrainian]

Leontev A.N. (1977). Deyatelnost. Soznanie. Lichnost [Activity. Consciousness. Personality]. M., Politizdat [in Russian].

Leontev, D.A. (2007). Psihologiya smyisla [Psychology of meaning]. M., Smysl [in Russian].

. Kudryashov A.F. (Eds). (1992). Metodika «Tsennostnyie orientatsii» M., Rokicha [Methodology "Value Orientations" M. Rokich]. Luchshie psihologicheskie testyi dlya profotbora i proforientatsii - The best psychological tests for professional selection and vocational guidance. Petrozavodsk, Petrokom [in Russian].

Raygorodskiy D.Ya. (Eds). (2001). Metodika diagnostiki sotsialno-psihologicheskih ustanovok lichnosti v motivatsionno-potrebnostnoy sfere O.F.Potemkinoy [Methods of diagnostics of the socio-psychological attitudes of the individual in the motivational-needy sphere O.Potemkina]. Prakticheskaya psihodiagnostika. Metodiki i testyi. Uchebnoe posobie – Practical psychodiagnostics. Methods and tests. Tutorial. Samara [in Russian].

Minenko O.O. (2002). Profesiine stanovlennia praktychnoho psykholoha yak systema paradyhmalnykh zmin [Professional formation of a practical psychologist as a system of paradigmatic changes]. Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho Universytetu. Seriia “Psykholohiia”- Bulletin of Kharkiv National University. Series "Psychology", 550, 209-211 [in Ukrainian]

Padun M.A. (2003). Psykhycheskaia travma y bazysnye kohnytyvnye skhemi lychnosty [Mental trauma and basic cognitive patterns of personality]. Moskovskyi psykhoterapevtycheskyi zhurnal - Moscow Psychotherapeutic Journal, 1, 121–139 [in Russian].

Stavytska S.O. (2009). Vyznachennia zhyttievykh tsinnostei v yunatskomu [Definition of life and human in adolescence] Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia № 12, Psykholohichni nauky - Scientific journal of the NMU M. P. Drahomanov. Ser. 12: Psychological Sciences, 26 (50) part I, 366 – 374 [in Ukrainian]

Stolovych, L.N. (1972). Pryroda estetycheskoi tsennosty [The nature of aesthetic value]. M., Polytyzdat, 1972. – (pp. 127-128) [in Russian].

Tuharynov, V.P. (1988). Yzbrannye fylosofskye trudi [Selected philosophical works.]. L., VD LHU [in Russian].

Shamyonov R. M. (2009). Kharakterystyky tsennostnikh oryentatsyi molodezhy v sootnesenyy s predstavlenyiamy o Rossyy i tsennostiakh rossyian. [Characteristics of value orientations of young people in relation to ideas about Russia and the values of Russians]. Sotsyolohyia obrazovanyia - Sociology of education, 4, 39-49 [in Russian].

Shestopal, E.B. (Eds). (2007). Polytycheskaia psykholohyia: Khrestomatyia [Political Psychology: Reader]. M., Aspekt Press [in Russian].

Horney, C. (2006). Nevrotycheskaia lychnost nasheho vremeny [The neurotic personality of our time]. M., Akademycheskyi proekt [in Russian].

Yadov, V.A. (1969). Sootnoshenye tsennostnikh oryentatsyi y realnoho (iavnoho) povedenyia lychnosty v sferakh truda y dosuha. Lychnost y ee tsennostnye oryentatsyy [The ratio of value orientations and real (explicit) personal behavior in the areas of work and leisure. Personality and its value orientation]. Ynformatsyonniy biulleten YKSY - ICSI Newsletter, 19, 49‒‒66 [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org