МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ У КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

І. В. Зайцева-Калаур, Ю. В. Гончар

Анотація


Тематика захисту прав дитини Європейським судом з прав людини у вітчизняній юридичній науці є мало досліджуваною. У більшості випадків наукові доробки юристів-науковців та практиків у спектрі аналізу практики Європейського суду присвячені дослідженню захисту окремих суб’єктивних прав людини загалом. Проте, з кожним роком, зростає кількість звернень до цієї міжнародної судової установи з метою захисту прав українських дітей.

Предметом дослідження є міжнародне та європейське законодавство в сфері охорони прав дитини, практика його застосування Європейським судом з прав людини, наукові позиції з питань захисту прав дитини.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі захисту прав дитини Європейським судом з прав людини.

Мета дослідження – розглянути та уніфікувати практику Європейського суду з прав людини в сфері захисту прав дитини.

Меті дослідження сприятиме вирішення наступних завдань: з’ясувати значення Загальної декларації прав людини, Європейської Конвенції з прав людини та Конвенції про права дитини у встановленні та захисті прав дитини; розглянути характерні ознаки діяльності Європейського суду з прав людини; визначити проблемні аспекти звернення громадян України до Європейського суду з метою захисту прав дитини; виявити особливості розгляду Європейським судом звернень щодо захисту окремих сімейних прав дитини; уніфікувати практику Європейського суду з прав людини в сфері захисту прав дитини.

Ключові слова: міжнародно-правовий захист, Європейський суд з прав людини,захист прав дітей.

кандидат юридических наук, Зайцева-Калаур И. В., Гончар Ю. В.   Международно-правовые стандарты защиты прав детей в контексте практики Европейского суда защиты прав человека / Тернопольский национальный экономический университет, Украина, Тернополь; Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Украина, Киев.

Тематика защиты прав ребенка Европейским судом по правам человека в отечественной юридической науке мало исследуемой. В большинстве случаев научные труды юристов-ученых и практиков в спектре анализа практики Европейского суда, посвященные исследованию защиты отдельных субъективных прав человека в целом. Однако, с каждым годом растет количество обращений к этой международной судебной учреждению с целью защиты прав украинских детей.

Предметом исследования является международное и европейское законодательство в сфере охраны прав ребенка, практика его применения Европейским судом по правам человека, научные позиции по вопросам защиты прав ребенка.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе защиты прав ребенка Европейским судом по правам человека.

Цель исследования - рассмотреть и унифицировать практику Европейского суда по правам человека в сфере защиты прав ребенка.

Цели исследования будет способствовать решение следующих задач: выяснить значение Всеобщей декларации прав человека, Европейской Конвенции по правам человека и Конвенции о правах ребенка в установлении и защите прав ребенка; рассмотреть характерные признаки деятельности Европейского суда по правам человека; определить проблемные аспекты обращения граждан Украины в Европейский суд с целью защиты прав ребенка; выявить особенности рассмотрения Европейским судом обращений по защите отдельных семейных прав ребенка; унифицировать практику Европейского суда по правам человека в сфере защиты прав ребенка.

Ключевые слова: международно-правовая защита, Європейський суд по правам человека, защита прав детей.

I. Zaitseva-Kalaur, Phd in Law; Y. Gonchar International legal standards for the protection of children's rights in the context of the practice of the European Court of Human Rights / Ternopil National Economic University, Ukraine, Ternopil; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, Kyiv

The subject of the protection of the rights of the child by the European Court of Human Rights in the domestic legal science is little studied. In most cases, the scientific works of legal scholars and practitioners in the spectrum of analysis of the practice of the European Court are devoted to the study of the protection of individual subjective human rights in general. However, the number of appeals to this international judicial institution with the aim of protecting the rights of Ukrainian children is growing every year.

The subject of the research is international and European legislation in the field of the protection of the rights of the child, the practice of its application by the European Court of Human Rights, scientific positions on the protection of the rights of the child.

The object of the research is the public relations arising in the process of the protection of the rights of the child by the European Court of Human Rights.

The purpose of the study is to review and unify the practice of the European Court of Human Rights in the field of the protection of the rights of the child.

The objectives of the study will contribute to the solution of the following tasks: to clarify the significance of the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child in establishing and protecting the rights of the child; consider the characteristics of the European Court of Human Rights; identify the problematic aspects of the appeal of citizens of Ukraine to the European Court in order to protect the rights of the child to identify the peculiarities of the consideration by the European Court of appeals for the protection of individual family rights of the child; unify the practice of the European Court of Human Rights in the protection of the rights of the child.

Key words: international legal protection, European Court of Human Rights, protection of children's rights.


Повний текст:

PDF

Посилання


Загальна декларація прав людини 1948. (Організація Об’єднаних Націй). Офіційний сайт Верховної Ради України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (2018, червень, 22).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950. (Рада Європи) Офіційний сайт Верховної Ради України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (2018, червень, 22).

Конвенція про права дитини 1989(Організація Об’єднаних Націй). Офіційний сайт Верховної Ради України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (2018, червень, 22).

За рік Україна програла або визнала поразку у більше ніж 1000 справах в ЄСПЛ. (2017) Європейська правда. http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/01/26/7060732/ (2017, січень)

Практика Європейського суду з прав людини у справах, пов’язаних із захистом прав і свобод дитини. Українське право. (2016). http://ukrainepravo.com/international_law/european_court_of_human_rights/praktyk (2017, квітень).

References:

Zahalna deklaratsiia prav liudyny 1948. (Orhanizatsiia Ob’iednanykh Natsii). [The Universal Declaration of Human Rights1948 (United Nations)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (2018, June, 22). [in Russian].

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950. (Rada Yevropy). [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms1950 (Council of Europe)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (2018, June, 22). [in Ukrainian].

Konventsiia pro prava dytyny 1989(Orhanizatsiia Ob’iednanykh Natsii). [Convention on the Rights of the Child 1989 (United Nations)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (2018, June, 22). [in Ukrainian].

Za rik Ukraina prohrala abo vyznala porazku u bilshe nizh 1000 spravakh v YeSPL. [.During the year Ukraine lost or recognized defeat in more than 1,000 cases in the ECHR.] (2017) Yevropeiska pravda. [European truth] http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/01/26/7060732/ (2017, January). [in Ukrainian].

Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravakh, pov’iazanykh iz zakhystom prav i svobod dytyny. [Practice of the European Court of Human Rights in matters related to the protection of children's rights and freedoms]. Ukrainske pravo [Ukrainian law] (2016). http://ukrainepravo.com/international_law/european_court_of_human_rights/praktyk (2017, April). [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org