МИСТЕЦЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТКАЦТВА І ХУДОЖНЬОЇ ВИШИВКИ ЗАКАРПАТТЯ

Н. М. Бедь

Анотація


Актуальність статті полягає в тому, що назріла потреба більш широко простежити історію  вишивки, досконало її дослідивши , можна багато чого дізнатись про історію, традиції та вірування, розкрити невідомі глибини наших предків. Практичне значення статті полягає в тому, що дослідження історії створення вишиванок поєднує в собі естетичну насолоду, цілеспрямовану зайнятість вільного часу, одержання відповідних знань. Матеріали статті можуть мати практичне значення для учнів, учителів — словесників, студентів. Вони можуть бути використані на уроках літератури, факультативних курсах, у гуртковій та позакласній роботі.

Новизна роботи полягає в тому, що дана робота сприяє вихованню в дітей патріотичних почуттів, любові до рідного краю, його традицій та надбань мистецтва.

Ключові слова: історія вишивки, вишивка, ткацтво, домотканий одяг, символіка вишивки.

Бедь Н. М. Художественное значение ткацтва и художественной вышивки Закарпатья/ Харковский  национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков

Актуальность статьи заключается в том, что назревшая потребность более широко доследить историю вышивки, в совершенстве ее иследовав, можна много чего узнать об истории, традициях и верованиях, раскрыть  неизвестные глубинны наших предков. Практическое значение статьи заключается в том, что иследование истории создания вышиванок сочитает в сибе эстетическое наслаждение, целеустремленную занятость свободного времени, получения соотвествующих знаний. Материалы статьи могут иметь практическое значение для учеников, учителей, студентов. Они могут быть использованные на уроках литературы, факультативных курсах,внеклассных работах.

Ключевые слова: история вышивки, вышивка , ткацтво, домотканая одежда, символика вышивки. 

N. Bed, Artistic value of Zakarpatie weaving and artistic embroidery / Kharkiv National University of Internal Affairs,    Ukraine, Kharkiv

The urgency of the article lies in the fact that there is an urgent need to more broadly trace the history of embroidery, thoroughly exploring it, you can learn a lot about history, traditions and beliefs, revealing the unknown depths of our ancestors. The practical significance of the article lies in the fact that the study of the history of creating embroidery combines aesthetic pleasure, purposeful occupation of free time, the acquisition of relevant knowledge. The material of the article may be of practical value for students, teachers, verbal speakers, students. They can be used at the lessons of literature, elective courses, in group and extracurricular work.

The novelty of the work is that this work promotes the education of children in patriotic feelings, love for their native land, its traditions and achievements of art.

Key words: embroidery history, embroidery, weaving, housewarming clothes, symbolism of embroidery.


Повний текст:

PDF

Посилання


Манайло Федір. (1936), Изобразітельноє искусство на Подкарпатскої Русі, Подкарпатская Русь., Ужгород, 144 - 146.

Запаско Я. П. (1959), Деякі питання теорії орнаментального мистецтва, Народна творчість та етнографія., 54-60.

Макарчук С. А. (2004), Етнографія України. Навчальний посібник., Львів, Світ.

Селіванов М. (2005), Лексикон української орнаментики (іконографія номінація, стилістики, типологія), Київ, 399.

Манайло Федір. Названа праця

Маковський С. К. (1925), Народное искуство Подкарпатской Руси. – Прага, Плаямя, 156.

Тиводар М. П. (1999), Етнографічне районування українців Закарпаття (за матеріалами традиційної культури другої половиниХІХ – першої половини ХХ ст.), Carpatica- карпатика, Ужгород, 4-64.

Манайло Федір. (1936), Изобразительноє искусство на Подкарпатской Руси, Подкарпатская Русь, Ужгород, 144 – 146.

References:

Manailo Fedir. (1936), Yzobrazitelnoie yskusstvo na Podkarpatskoi Rusi, Podkarpatskaia Rus., Uzhhorod, 144 - 146.

Zapasko Ya. P. (1959), Deiaki pytannia teorii ornamentalnoho mystetstva, Narodna tvorchist ta etnohrafiia., 54-60.

Makarchuk S. A. (2004), Etnohrafiia Ukrainy. Navchalnyi posibnyk., Lviv, Svit.

Selivanov M. (2005), Leksykon ukrainskoi ornamentyky (ikonohrafiia nominatsiia, stylistyky, typolohiia), Kyiv, 399.

Manailo Fedir. Nazvana pratsia

Makovskyi S. K. (1925), Narodnoe yskustvo Podkarpatskoi Rusy. – Praha, Plaiamia, 156.

Tyvodar M. P. (1999), Etnohrafichne raionuvannia ukraintsiv Zakarpattia (za materialamy tradytsiinoi kultury druhoi polovynyKhIKh – pershoi polovyny KhKh st.), Carpatica- karpatyka, Uzhhorod, 4-64.

Manailo Fedir. (1936), Yzobrazytelnoie yskusstvo na Podkarpatskoi Rusy, Podkarpatskaia Rus, Uzhhorod, 144 – 146.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org