СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСКОРДОННОГО ОБМІНУ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ: ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

О. М. Турченяк, О. В. Шепета

Анотація


В статті зроблений аналіз сучасного стану транскордонного обміну персональними даними, згідно європейському правовому регулюванню. Також представлено тенденції розвитку транскордонного співробітництва при участі прикордонних регіонів України. Були окреслені особливості соціальноекономічного розвитку транскордонних регіонів під час обміну персональними даними за участі України. В кінці роботи є розроблені напрями активізації транскордонного співробітництва України з іншими країнами.

Ключові слова: транскордонний обмін персональними даними, економічний, європейський, персональні дані.

Тученяк О. М.; кандидат юридических наук, доцент, Шепета Е. В. Современное состояние трансграничного обмена персональными данными: европейское правовое регулирование / Учебно-научный институт информационной безопасности Национальной академии Службы безопасности Украины, Украина, г. Киев

В статье сделан анализ современного состояния трансграничного обмена персональными данными, согласно европейскому правовому регулированию. Также представлены тенденции развития трансграничного сотрудничества при участии приграничных регионов Украины. Были очерчены особенности социально-экономического развития приграничных регионов при обмене персональными данными при участии Украины. В конце работы являются разработанные направления активизации трансграничного сотрудничества Украины с другими странами.

Ключевые слова: трансграничный обмен персональными данными, экономический, европейский, персональные данные.

Turchenyak Oksana; PhD of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Shepeta Olena The current state of the cross-border exchange of personal data: european legal regulation / Educational and Scientific Institute of Information Security National Academy of the Security Service of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The article analyzes the current state of cross-border exchange of personal data in accordance with European legal regulation. The trends of cross-border cooperation with the participation of border regions of Ukraine are also presented. The features of socioeconomic development of transborder regions during the exchange of personal data with the participation of Ukraine were outlined. At the end of the work, it was developed the directions of intensification of cross-border cooperation of Ukraine with other countries.

Key words: cross-border exchange of personal data, economic, European, personal data.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Aquila F. (2010)Cross-Border Mergers & Acquisitions: A Study in Convergence and Cross-Fertilization / Frank Aquila and Brian Hamilton

Durand F. (2015). Theoretical framework of the cross-border space production - the case of the Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai / Frйdйric Durand // EUBORDERSCAPES. (29 p. - P. 8)

Friedrich R. European Convergence in Property Valuation.

Герцберг К. Транскордонний простір - простір ініціатив.

Лечур М. Інституційний аспект транскордонного співробітництва в Підкарпатському регіоні.

Miao M. (2016). Mobile payments in Japan, South Korea and China: Cross-border convergence or divergence of business models? Telecommunications Policy. (Vol. 40, Issues 2-3, P. 182-196.)

Oplotnik J. (2011). Cross Border Economic Convergence and EU Integration Process. Journal of Local Self-Government. (Vol. 9, No. 2. April. - P. 179-203)

Осталецка А. Конвергенція у сфері фінансового нагляду в Європейському Союзі - сутність та напрями діяльності підприємства. [In Polish].

Писаренко С. Транскордонні ринки як фактор трансформації українсько-польських торгових центрів. [In Polish].

Слупек К. Вітчизняна та транскордонна електронна комерція - виклики галузі на польському та європейському ринку. (15.02.2019). [In Polish].

Стасинський Г. Транскордонний ринок праці та співпраця адміністрації з громадянами. [In Polish].

Стратегія розвитку провінції Прикарпаття 2020 рік. [In Polish]

Стратегія розвитку Люблінського воєводства на 2014-2020 роки (з перспективою до 2030 року) (18.02.2019). [In Polish].

Борщевський В. (2007). Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції: монографія / Віктор Борщевський. Львів. (Аверс, 328 с.)

Гоблик В. (2012). Спільні транскордонні регіони України та ЄС: зовнішньоекономічний аспект. Львів. (305 с.)

Грищенко А. (2011). Координація транскордонного співробітництва України з Європейським Союзом. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. (№3 (11). - С. 170-175).

Гусєва М. (2014). Розвиток інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків. Регіональна економіка. (№1. - С. 42-51).

Соболь І. І. (2015). Правове регулювання транскордонного співробітництва територіальних громад в Україні. Публічне урядування. №1 (1). (дата звернення: 18.02.2019).

Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року. (19.02.2019).

Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року. (19.02.2019).

Транскордонне співробітництво - стратегічний ресурс розвитку прикордонних територій України. (2008). Інститут міжнародних економічних досліджень - Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові. (160 с.)

Цибульська Ю. (2013). Теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. (Вип. 3 (101). - С. 386-395.)

Черторижський В. (2011). Деякі особливості організації забезпечення процесу конвергенції на рівні транскордонного регіону. Вісник Львівського національного університету. Серія Міжнародні відносини. (Вип. 28. - С. 185193).

References:

Aquila F. (2010). Cross-Border Mergers & Acquisitions: A Study in Convergence and Cross-Fertilization. Retrieved from Bloomberg Law Reports. [In English]

Durand F. (2015) Theoretical framework of the cross-border space production - the case of the Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai. EUBORDERSCAPES. [In English] (29 p. - P. 8).

Friedrich R. European Convergence in Property Valuation. Retrieved from [In English]

Herzberg K. Cross-border space - spatial initiatives. Retrieved from [In Polish]

Lechwar M. Institutional dimension of cross-border cooperation in the Podkarpackie region. Retrieved from [In Polish]

Miao M. (2016). Mobile payments in Japan, South Korea and China: Cross-border convergence or divergence of business models? Telecommunications Policy. (Vol. 40, Issues 2-3, P. 182-196). [In English]

Oplotnik J. (2011). Cross Border Economic Convergence and EU Integration Process. Journal of Local Self-Government. (Vol. 9, No. 2. April. - P. 179-203.) [In English]

Ostalecka A. Convergence in the field of financial supervision in the European Union - the essence and directions of undertaking. Retrieved from [In Polish]

Pysarenko S. Cross-border markets as a factor in the transformation of Ukrainian-Polish trading centers. Retrieved from [In Polish]

Slupek K. [Domestic and cross-border e-commerce - challenges of the industry on the Polish and European market]. Retrieved from [In Polish]

Stasinsky G. Transkordonnyi rynok pratsi ta spivpratsia administratsii z hromadianamy. The cross-border labor market and the cooperation of the administration with citizens.] [In Polish].

Stratehiia rozvytku provintsii Prykarpattya 2020 rik. [Strategy for the development of the province of Precarpathia 2020.] Retrieved from [In Polish]

Stratehiia rozvytku Liublinskoho voievodstva na 2014-2020 roky (z perspektyvoiu do 2030 roku) [The strategy for the development of the Lubelskie Voivodship for 2014-2020 (with the perspective of 2030) (18.02.2019). [In Polish].

Borshchevskyi V. (2017). Ukrainsko-polske ekonomichne spivrobitnytstvo v umovakh yevrointehratsii. [Ukrainian-Polish Economic Cooperation in the Conditions of European Integration.] Lviv [In Ukrainian].

Goblyk V. (2012). Spilni transkordonni rehiony Ukrainy ta YeS: zovnishnoekonomichnyi aspekt. [Joint Transboundary Regions of Ukraine and the EU: Foreign Economic Aspect.] National Academy of Sciences of Ukraine. Institute for Regional Studies. [In Ukrainian].

Grishchenko A. (2011) Koordynatsiia transkordonnoho spivrobitnytstva Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom. [Coordination of Cross-Border Cooperation between Ukraine and the European Union]. Zaporizhzhya [In Ukrainian].

Husieva M. (2014). Rozvytok infrastrukturnoho zabezpechennia transkordonnykh rynkiv. [Development of infrastructural support for cross-border markets.]. [In Ukrainian].

Sobol I. I. (2015). Pravove rehuliuvannia transkordonnoho spivrobitnytstva terytorialnykh hromad v Ukraini. [Legal regulation of cross-border cooperation of territorial communities in Ukraine.] Retrianed from < https://cyberleninka.ru/article/n/pravove-regulyuvannya-transkordonnogo-spivrobitnitstva-teritorialnih-gromad-v-ukrayini> (18.02.2019). [In Ukrainian].

Stratehiia rozvytku Volynskoi oblasti na period do 2020 roku [Development Strategy of the Volyn region for the period up to 2020.] Retrianed from (16.02.2019). [In Ukrainian].

Stratehiia rozvytku Lvivskoi oblasti na period do 2020 roku. [Strategy of the Lviv region for the period up to 2020] Retrianed from (12.02.2019). [In Ukrainian].

Transkordonne spivrobitnytstvo - stratehichnyi resurs rozvytku prykordonnykh terytorii Ukrainy. (2008). [Cross-border cooperation is a strategic resource for the development of the border areas of Ukraine.] Lviv. [In Ukrainian].

Tsybulska Yu. (2013).Teoretychni zasady rozvytku transkordonnykh rynkiv pratsi / Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. [Theoretical principles of the development of cross-border labor markets / Socio-economic problems of the modern period of Ukraine.] [In Ukrainian].

Chertoryzhskyi V. (2011). Deiaki osoblyvosti orhanizatsii zabezpechennia protsesu konverhentsii na rivni transkordonnoho rehionu. [Some peculiarities of the organization of ensuring the process of convergence at the level of the transboundary region]. [In Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org