ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНО–ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

О. В. Сапрун, В. Ф. Сарафін

Анотація


Розглянуто питання нормативно-правового забезпечення правоохоронної діяльності в об’єднаних територіальних громадах. Поставлено проблему відсутній механізм запровадження нових інститутів з врегулювання правопорядку в об’єднаній територіальній громаді. Мета  дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України та практики його реалізації  визначити проблеми нормативно-правового забезпечення правоохоронної діяльності в об’єднаних територіальних громадах і на цій основі виробити пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення зазначеної сфери регулювання і підвищення ефективності її практичної реалізації. Предметом дослідження є проблема нормативно-правового забезпечення правоохоронної діяльності в об’єднаних територіальних громадах. Достовірність та обґрунтованість теоретичних положень, висновків і практичних рекомендацій за результатами дослідження забезпечено використанням філософських, загальнонаукових, конкретно-наукових і спеціальних методів пізнання.

Ключові слова: нормативно-правового забезпечення; правоохоронна діяльність; об’єднана територіальна громада; старостинський округ; національна поліція; охорона громадського порядку; дільничний офіцері поліції.

кандидат юридических наук, доцент, Сапрун О.В., Сарафин В.Ф. Проблема нормативно-правового обеспечения правоохранительной деятельности в объединенных территориальных общинах / Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт, Украина, Хмельницкий

Рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения правоохранительной деятельности в объединенных территориальных общинах. Поставлена проблема отсутствует механизм внедрения новых институтов по урегулированию правопорядка в объединенной территориальной общине. Цель исследования заключается в том, чтобы на основе анализа действующего законодательства Украины и практики его реализации определить проблемы нормативно-правового обеспечения правоохранительной деятельности в объединенных территориальных общинах и на этой основе выработать предложения и рекомендации по совершенствованию указанной сфере регулирования и повышения эффективности ее практической реализации. Предметом исследования является проблема нормативно-правового обеспечения правоохранительной деятельности в объединенных территориальных общинах. Достоверность и обоснованность теоретических положений, выводов и практических рекомендаций по результатам исследования обеспечена использованием философских, общенаучных, конкретно-научных и специальных методов познания.

Ключевые слова: нормативно-правового обеспечения; правоохранительная деятельность; объединенная территориальная община; старостинский округ; национальная полиция; охрана общественного порядка; участковый офицеры полиции.

О. Saprun, PhD of Law, Assistant Professor; V. Sarafin The problem of normative and legal maintenance of law-enforcement activity in the united territorial communities/ Khmelnitsky Cooperative Trade and Economic Institute, Ukraine, Khmelnitsky

The questions of normative-legal support of law-enforcement activity in the united territorial communities are considered. The problem of the absence of a mechanism for the introduction of new institutes for the settlement of law and order in the united territorial community is not a problem. The purpose of the study is to determine, on the basis of the analysis of the current legislation of Ukraine and its implementation practices, the problems of normative legal support of law enforcement activity in the united territorial communities and, on this basis, to make suggestions and recommendations for improving the specified sphere of regulation and increase the efficiency of its practical implementation. . The subject of the study is the problem of normative legal support of law-enforcement activity in the united territorial communities. The reliability and validity of the theoretical positions, conclusions and practical recommendations based on the results of the study is ensured by the use of philosophical, general-scientific, concrete-scientific and special methods of cognition..

Key words: normative-legal support; law enforcement activities; united territorial community; Old Town district; national police; protection of public order; district police officer.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон про місцеве самоврядування в Україні 1997. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2018, листопад, 15).

Постанова про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року № 385 2014. (Кабінету Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2018, листопад, 15).

Закон про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України 2015. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2018, листопад, 15).

Серьогін С.М., Гончарук Н.Т. (2015) Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні. Аспекти публічного права. № 4. С. 111-120. (2018, листопад, 15).

Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів: України 2016. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2018, листопад, 15).

Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад 2015. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2018, листопад, 15).

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища 2017. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2018, листопад, 15).

Закон про Національну поліцію 2015. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2018, листопад, 15).

Наказ про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції (Міністерство внутрішніх справ). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2018, листопад, 15).

References:

Zakon pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini 1997. (Verkhovna Rada Ukrainy). [Law on Local Self-Government in Ukraine 1997 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-vr [in Ukrainian]. (2018, November, 15).

Postanova pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku № 385 2014. (Kabinetu Ministriv Ukrainy). [Resolution on approval of the State Strategy for Regional Development for the period till 2020 № 385 2014 (Cabinet of Ministers of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF. [in Ukrainian]. (2018, November, 15).

Zakon pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy 2015. (Verkhovna Rada Ukrainy). [Law on voluntary association of territorial communities: Law of Ukraine 2015 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19. [in Ukrainian]. (2018, November, 15).

Serohin S.M., Honcharuk N.T. (2015) Teoretychni zasady ta osnovni napriamky reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia y detsentralizatsii vlady v Ukraini. [Theoretical principles and main directions of the reform of local self-government and decentralization of power in Ukraine]. Aspekty publichnoho prava. № 4. S. 111-120. [Aspects of public law. No. 4. P. 111-120]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_4_16. [in Ukrainian]. (2018, November, 15).

Zakon pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo zarakhuvannia okremykh administratyvnykh zboriv do mistsevykh biudzhetiv: Ukrainy 2016. (Verkhovna Rada Ukrainy). [Law on Amendments to the Budget Code of Ukraine regarding the admission of certain administrative charges to local budgets: Ukraine 2016. (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1509-19. [in Ukrainian]. (2018, November, 15).

Zakon pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo osoblyvostei formuvannia ta vykonannia biudzhetiv obiednanykh terytorialnykh hromad 2015. (Verkhovna Rada Ukrainy). [Law on Amendments to the Budget Code of Ukraine on the Peculiarities of the Formation and Implementation of Budgets of United Territorial Communities 2015 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/837-19. [in Ukrainian]. (2018, November, 15).

Zakon pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo statusu starosty sela, selyshcha 2017. (Verkhovna Rada Ukrainy). [Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Status of Old-Age of a Village, Settlement, 2017. (The Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1848-19. [in Ukrainian]. (2018, November, 15).

Zakon pro Natsionalnu politsiiu 2015. (Verkhovna Rada Ukrainy). [Law on National Police Act 2015 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19. [in Ukrainian]. (2018, November, 15).

Nakaz pro zatverdzhennia Instruktsii z orhanizatsii diialnosti dilnychnykh ofitseriv politsii (Ministerstvo vnutrishnikh sprav). [Order on the approval of the Instruction on the organization of the activities of district police officers (Ministry of Internal Affairs)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17. [in Ukrainian]. (2018, November, 15).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org