ВДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

І. М. Білай, В. І. Дарій, В. О. Демченко, А. І. Білай, М. П. Красько, А. О. Остапенко

Анотація


У статті наведено необхідність визначення основних напрямів і пріоритетів розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України, що зумовлюється реальними політичними та соціально-економічними процесами. Основним елементом при цьому є впровадження та розвиток формулярної системи – комплексу управлінських методик застосування раціональних, організаційно та економічно ефективних методів постачання і використання ЛЗ з метою забезпечення в конкретних умовах високої якості медичної допомоги і оптимального використання наявних ресурсів.

Ключові слова: фармацевтична галузь, фармацевт, провізор, вища освіта.

доктор медицинских наук, Белай И. М., доктор медицинских наук Дарий В. И., кандидат фармацевтических наук Демченко В. О., кандидат медицинских наук Белай А. И., кандидат медицинских наук Красько Н. П., кандидат фармацевтических наук Остапенко А. А. Усовершенствование специалистов фармацевтической отрасли в период реформирования медицины и фармации в Украине / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г. Запорожье

В статье описана необходимость определения основных направлений и приоритетов развития фармацевтической отрасли здравоохранения Украины, что обусловлено реальными политическими и социально-экономическими процессами. Основным элементом при этом является внедрение и развитие формулярной системы - комплекса управленческих методик применения рациональных, организационно и экономически эффективных методов снабжения и использования лекарственных средств с целью обеспечения в конкретных условиях высокого качества медицинской помощи и оптимального использования имеющихся ресурсов.

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, фармацевт, провизор, высшее образование.

doctor of medical Sciences, Belay I. M., doctor of medical Sciences,  Dary V. I., candidate of pharmaceutical Sciences Demchenko V. O., candidate of medical Sciences Belay A. I., candidate of medical Sciences Krasko N. P., candidate of pharmaceutical Sciences Ostapenko, A. A. Improvement of pharmaceutical specialists during the period of reforming medicine and pharmacy in Ukraine / Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhya.

The article describes the need to determine the main directions and priorities of the development of the pharmaceutical industry in Ukraine, which is conditioned by real political and socioeconomic processes. The main element here is the introduction and development of a formular system - a complex of management methods for the application of rational, organizational and cost-effective methods of supplying and using drugs to ensure, in specific conditions, high quality medical care and optimal use of available resources.

Key words: pharmaceutical industry, pharmacist, pharmacist, higher education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білай І.М. (2014) Основи клінічної фармації: навчально-методичний посібник до практичних занять провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація». Запоріжжя. 92 с.

Білай І. (2015) М. Викладання побічної дії лікарських засобів на практичних заняттях провізорам-інтернам. Науковий огляд. N 10(20). 1-5.

Бойко А.І. (2013) Реалізація концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 рр.: завдання післядипломної підготовки провізорів. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. № 3. 42-45.

Ветютнева Н.О., Загорій Г.В., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Убогов С.Г. (2015) Досвід роботи з базами стажування провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація». Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ. Вип.24, кн.2. 538-543.

Білай І.М., Рижов О.А., Войтенко Г.М. та ін. (2015) Клінічна фармація для провізорів інтернів: навчально-методичний посібник до практичних занять провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація». Запоріжжя. 136 с.

Янчук А.О., Кузнеченко С.О., Окол М.Є. До проблем управління охороною здоров’я в контексті децентралізації влади та просторового планування в об’днаних теріторіальних громадах. Запорожский медицинский журнал. Том 20, № 5 (110). 717 – 722.

References:

Bilai I.M. (2014) Osnovy klinichnoi farmatsii: navchalno-metodychnyi posibnyk do praktychnykh zaniat provizoriv-interniv zi spetsialnosti «Zahalna farmatsiia». Zaporizhzhia. 92 s.

Bilai I. (2015) M. Vykladannia pobichnoi dii likarskykh zasobiv na praktychnykh zaniattiakh provizoram-internam. Naukovyi ohliad. N 10(20). 1-5.

Boiko A.I. (2013) Realizatsiia kontseptsii rozvytku farmatsevtychnoho sektoru haluzi okhorony zdorov’ia Ukrainy na 2011–2020 rr.: zavdannia pisliadyplomnoi pidhotovky provizoriv. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii. № 3. 42-45.

Vetiutneva N.O., Zahorii H.V., Todorova V.I., Radchenko A.P., Fedorova L.O., Ubohov S.H. (2015) Dosvid roboty z bazamy stazhuvannia provizoriv-interniv za spetsialnistiu «Zahalna farmatsiia». Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka. Kyiv. Vyp.24, kn.2. 538-543.

Bilai I.M., Ryzhov O. A., Voitenko H.M.ta in. (2015) Klinichna farmatsiia dlia provizoriv interniv: navchalno-metodychnyi posibnyk do praktychnykh zaniat provizoriv-interniv zi spetsialnosti «Zahalna farmatsiia». Zaporizhzhia. 136 s.

Yanchuk A.O.,. Kuznechenko S.O., Okol M.Ye. Do problem upravlinnia okhoronoiu zdorov’ia v konteksti detsentralizatsii vlady ta prostorovoho planuvannia v ob’dnanykh teritorialnykh hromadakh. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. Tom 20, № 5 (110). 717 – 722.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org