ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

М. М. Тріпак

Анотація


У сучасному українському інклюзивному освітньому просторі набуває особливої ваги з огляду на те, що інтегрування осіб з особливими потребами у соціокультурне й соціально-економічне середовище соціалізації є сьогодні надзвичайно актуальним.

Мета. Мета освітньої інклюзії полягає в проведенні відповідних заходів щодо пошуку соціально-економічних механізмів соціалізації інклюзивних вузів.

Результати. У статті визначено пріоритетність інклюзивної соціалізації суб’єкта соціуму з обмеженими фізичними можливостями в економічній системі. Репрезентована економічна модель соціалізації інклюзивних вузів загальнодержавного значення. Проаналізовано різноманітні підходи до розуміння результату морального виховання та професійного суб’єкта соціуму.

Ключові слова: інклюзивна освіта, вища освіта, соціалізація, економічна соціалізація,  соціалізації інклюзивних вузів.

Заслуженный работник образования Украины, кандидат экономических наук, доцент, Трипак М. Н. Экономическая модель инклюзивной социализации/ Подольский специальный учебно-реабилитационный социально-экономический колледж, Украина, Каменец-Подольский.

В современном украинском инклюзивном образовательном пространстве приобретает особое значение ввиду того, что интегрирование лиц с особыми потребностями в социокультурное и социально-экономическую среду социализации является сегодня чрезвычайно актуальным.

Цель. Цель образовательной инклюзии заключается в проведении соответствующих мероприятий по поиску социально-экономических механизмов социализации инклюзивных вузов.

Результаты. В статье определена приоритетность инклюзивного социализации субъекта социума с ограниченными физическими возможностями в экономической системе. Представлена экономическая модель социализации инклюзивных вузов общегосударственного значения. Проанализированы различные подходы к пониманию результата нравственного воспитания и профессионального субъекта социума.

Ключевые слова: инклюзивное образование, высшее образование, социализация, экономическая социализация, социализации инклюзивных вузов.

Tripak M. N., PhD of Economical Sciences, Economic model of inclusive socialization / Podolsky special educational and rehabilitation socio-economic college, Ukraine, Kamyanets-Podоlsky

In today's Ukrainian inclusive educational space, special importance is given, considering that the integration of people with special needs in the socio-cultural and socio-economic environment of socialization is extremely relevant today.

Purpose. The goal of educational inclusion is to take appropriate measures to find socio-economic mechanisms for the socialization of inclusive universities.

Results. The article determines the priority of inclusive socialization of the subject of the socially disadvantaged social system in the economic system. Represented economic model of socialization of inclusive universities of national importance. Various approaches to understanding the moral education and professional subject of society are analyzed.

Keywords: inclusive education, higher education, socialization, economic socialization, socialization of inclusive universities.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мудрик А. В. (2004). Соціалізації людини. Київ: Центр навчальної літератури, 304.

Андрєєва Г. М. (2010). Соціальна психологія. Москва: Артемівська преса, 363.

Мухіна В. (2007). Вікова психологія. Феноменологія розвитку. Київ: Центр навчальної літератури, 640.

Шимків А. (2004). Англо-український тлумачний словник економічної лексики. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 112.

Москаленко В. В. (2005). Соціальна психологія. Київ: Центр навчальної літератури, 624.

Закон України Про Державний бюджет України на 2019 рік (Верховна рада України). Офіційний вісник України, 98.

References:

Mudryk A.V. (2004) Socializaciji ljudyny: navchaljnyj posibnyk dlja studentiv universytetiv: akademiji [Human Socialization: A Manual for University Students: Academy]. – K.: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Andrjejeva Gh.M. (2010) Socialjna psykhologhija: dovidnyk dlja universytetiv [Social Psychology: Directory for Universities]. - Moscow: Artemivsk Press [in Russian].

Mukhina V. (2007) Vikova psykhologhija. Fenomenologhija rozvytku: navchannja studentiv universytetiv [Age psychology. Phenomenology of development: training of university students]. – K.: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Shymkiv A. (2004) Anghlo-ukrajinsjkyj tlumachnyj slovnyk ekonomichnoji leksyky [English-Ukrainian Explanatory Dictionary of Economic Vocabulary]. – K.: Publishing House "Kyiv-Mohyla Academy"[in Ukrainian].

Moskalenko V.V. (2005) Socialjna psykhologhija: pidruch. dlja stud. vyshh. navch. zakl. [Social psychology: under the arm. for the studio. higher teach shut down]. – K.: Center for teaching. literature [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2018) The Law of Ukraine «About the State Budget of Ukraine . Vidomosti Verkhovnoi Rady, 98. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org