СТАБІЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ПРИ ПОРУШЕННІ ПАРИТЕТУ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ

О. С. Ривак

Анотація


Внутрішній інвестиційний і споживчий попит є рушієм розвитку економіки країни. Довготривала інфляція, яка передусім є наслідком накопичування внутрішнього і зовнішнього боргу, причиною безпрецедентного знецінення національної валюти, вказує на необхідність вдосконалення податкової системи, валютного курсоутворення, системи юриспруденції для покращення інвестиційного клімату, зменшення частки тіньової економіки в країні, забезпечення цінового паритету на внутрішніх ринках ресурсів і продуктів споживання та паритету купівельної спроможності національної валюти з метою оптимізації зовнішньоекономічних відносин і мінімізації негативних побічних ефектів від економічної діяльності суб’єктів господарювання.

Ключові слова: інвестиції, стартапи, девальвація, державний борг, валовий зовнішній борг, ВВП, ІСЦ, торговельний баланс, платіжний баланс, фінансовий результат підприємств, середня заробітна плата, процентні ставки, відплив капіталу, корупція, відшкодування ПДВ, офшорні зони, бенефіціари, державний бюджет, доходи населення, негативні побічні ефекти, паритет купівельної спроможності, ціновий диспаритет.

P.h.D., O. S. Ryvak. Stabilization of the State Economy Under Conditions of the Violation of Purchasing Power Parity of the National Currency/Lviv Institute of Economics and Tourism, Lviv, Ukraine

Domestic investment and consumer demand is the driving force behind the country's economic development. Long-term inflation, which primarily results from the accumulation of domestic and foreign debt and is the reason for the unprecedented depreciation of the national currency, points to the need to improve the tax system, exchange rate formation, and jurisprudence system for improving the investment climate, reducing the share of the shadow economy in the country, ensuring price parity in domestic markets for resources and consumption products and parity of purchasing power of the national currency in order to optimize foreign economic relations and minimize negative side effects from the economic activity of business entities.

Key words: investment, start-ups, devaluation, public debt, gross domestic debt, GDP, CPI, trade balance, balance of payments, financial results of enterprises, average wages, interest rates, capital flight, corruption, VAT refunds, offshore zones, beneficiaries, state budget, population income, ineffective side effects, purchasing power parity, price disparity.

Кандидат экономических наук, доцент Рывак О.С. Стабилизация экономики страны при нарушении паритета покупательной способности национальной валюты / Львовский институт экономики и туризма, Украина, Львов

Внутренний инвестиционный и потребительский спрос является двигателем развития экономики страны. Долгосрочная инфляция, которая прежде всего является следствием накопления внутреннего и внешнего долга, причиной беспрецедентного обесценивания национальной валюты, указывает на необходимость усовершенствования налоговой системы, валютного курсообразования, системы юриспруденции для улучшения инвестиционного климата, уменьшения части теневой экономики в стране, обеспечения ценового паритета на внутренних рынках ресурсов и продуктов потребления и паритета покупательной способности национальной валюты з целью оптимизации внешнеэкономических отношений и минимизации негативных побочных эффектов от экономической деятельности субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: инвестиции, стартапы, девальвация, государственный долг, валовый внешний долг, ВВП, ИПЦ, торговый баланс, платёжный баланс, финансовый результат предприятий, средняя заработная плата, процентные ставки, отплыв капитала, коррупция, возмещение НДС, офшорные зоны, бенефициары, государственный бюджет, доходы населения, негативные побочные эффекты, паритет покупательной способности, ценовой диспаритет.


Повний текст:

PDF

Посилання


Натталл, Т. (2017). Брюссель. Європа. Новий світанок. The Economist. Світ у 2018. Український випуск. За ексклюзивною ліцензією. Український тиждень (6.12.2017), 34-35.

Франклін, Д.(2017). Від редактора. The Economist. Світ у 2018. Український випуск. За ексклюзивною ліцензією. Український тиждень (6.12.2017), 6.

Левковская, А., Кирилович, Г. Дети-информаторы в Германии и шпионский скандал во Франции. Вести. Всеукраинский выпуск (26.10.2018), №179(1281), 3.

2018 Special 301 Report – USTR http: // ustr.gov→files→Press→Report

Кудрін, О. Міністр Латвії Раймонд Бергманіс: Посварившись з Україною, Росія зробила найбільшу помилку у своїй історії (надруковано зі скороченнями). Урядовий кур’єр (3.10.2018), №185, 3.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (26.09.2018) , №180, 1.

Козуб, Т. «Звёздные войны» – 2.0: Трамп идёт ва-банк. Вести. Всеукраинский выпуск (24.10.2018), №177, 4.

Фаріон, І. Жити поруч з Росією ми змушені. Дружити – ні! Високий Замок (7-9.12.2018), №137, 1,3.

Довгопол, Я. Укрінформ, Вашингтон. Посол України в США Валерій Чалий: я не маю сумніву, що США продовжить курс на підтримку України. Урядовий кур’єр (20.11.2018), №218, 3.

Будник, О. Укрінформ, Анкара. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв: Наша мета – створення платформи для повернення Криму на базі Будапештського меморандуму. Урядовий кур’єр (03.01.2019), №1, 3.

ВВП зростатиме, інфляція – навпаки. Урядовий кур’єр (26.09.2018), №180, 1.

Національний банк України

Кабінет Міністрів України

Державна служба статистики України. Експрес-випуск (23.08.2018) 223/04.3.

Державна служба статистики України. Експрес-випуск (14.11.2018). ; Національний банк України.Прес-центр (30.11.2018).

Малолєткова, О. Україна має держбюджет – 2019 заздалегідь. Урядовий кур’єр (24.11.2019), №222, 1-2.

Дранник, А. Миссия МВФ: новые цены на газ или дефолт. Вести. Всеукраинский выпуск (12.09.2018), №148, 4.

Дранник, А. Кредит МВФ: что отдали взамен. Вести. Всеукраинский выпуск (20.09.2018), №161, 4.

Дранник, А. Стало известно, насколько подорожает тепло после повышения цен на газ. Вести. Всеукраинский выпуск (25.10.2018), №178, 2.

Писана, Н. Ціна на газ зросла, щоб не сталося дефолту. Урядовий кур’єр (23.10.2018), №198, 2.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (06.11.2018), №208, 1.

Цифра дня. Урядовий кур’єр ( 29.11.2018), №225, 1.

Дунина, А. На сало уже не хватит: как обеднели украинцы. Вести. Всеукраинский выпуск (12.07.2018), №120, 4.

Національний банк України

Бунт профсоюзов. Вести. Всеукраинский выпуск (18.10.2018), №173, 3.

Никулин, А. Корзину украинца признали незаконной. Вести. Всеукраинский выпуск (27.04.2018), №75, 3.

Громов, О. Масового вивезення валюти не бачимо. Урядовий кур’єр (06.11.2018), №208, 3.

Фаріон, І. Луганський сепаратист Єфремов відмивав гроші через львів’янина на Сихові. Високий замок (10-16.052018), №51, 5.

Петрова, А. Зачем Юрию Луценко «голова» Ложкина. Расследование. Вести. Всеукраинский выпуск (24.05.2018), №084, 6-7.

Маркин, Я., Кучкина А. Нью-рэкет: с копами и батальонами. Кто крышует? Вести. Всеукраинский выпуск (06.02.2017), №020, 4.

Стасенко, А. Вести. Всеукраинский выпуск (08.11.2018), №188, 6-7.

Гирнык Б., Левковская А. У кого больше всего в офшорах: лидеры – депутат и президент. Вести. Всеукраинский выпуск (06.09. 2018), №144, 5.

Лысенко, Е. Доллар пошёл в рост. К чему готовиться. Вести. Всеукраинский выпуск (26.10.2018), №179, 2.

Лысенко, Е. В счётной палате прогнозируют проблемы с зарплатами и соцвыплатами. Вести. Всеукраинский выпуск (14.11. 2018), №192 (1295), 2.

МВФ надав перший транш. Урядовий кур’єр (22.12.2018), №243, 1.

References:

Nattall, T. (2017). Brussels. Europe. The New Dawn. The Economist. The World in 2018. Ukrainian edition. By an exclusive license. Ukrainian week (06.12.2017), 34-35.

Franklin, D. (2017). Chief Editor. The World in 2018. From the editor. The Economist. The World in 2018. Ukrainian edition. By an exclusive license. Ukrainian week (06.12.2017), 6.

Levkovskaya A., Kyrylovych, H. Children- Informants in Germany and the Spy Scandal in France. Vesti. All-Ukrainian edition (26.10.2018), №179 (1281), 3.

2018 Special 301 Report

Kudrin, O. Minister of Latvia Raimonds Bergmanisia: By Quarreling with Ukraine Russia Made the Biggest Mistake in Its History (printed with contraction). Uriadovyy Kurier (03.10.2018), № 185, 3.

Quotation of the Day. Uriadovyy Kurier (26.09.2018), № 180,1.

Kozub, T. “Star Wars” – 2.0:Tramp Is Coming All-In-One. Vesti. All-Ukrainian edition (24.10.2018), №177, 4.

Farion I. We Are Forced to Live Near Russia. But Be Friends –Aren’t! Vysokyy Zamok (7-9.12.2018), № 137, 1,3.

Dovhopol, Y. Ukrinform, Washington. Ambassador of Ukraine in USA Valeriy Chalyy: I Do Not Have Doubt that USA Will Continue Course On the Support of Ukraine. Uriadovyy Kurier (20.11.2018), № 218, 3.

Budnyk, O. Ukrinform, Ankara. Leader of Crimean Tatars Mustafa Dzhemiliov: Our Aim –the Creation of Platform for Returning Crimea on the basis of Budapest memorandum. Uriadovyy Kurier (03.01.2019), № 1, 3.

GDP Will Rise, Inflation – Vice Versa. Source: Uriadovyy Kurier (26.09.2018), № 180, 1.

National Bank of Ukraine

Cabinet of Ministers of Ukraine

State Service of Statistics in Ukraine. Express-edition (23.08.2018). 223/04.3

State Service of Statistics in Ukraine. Express-edition (14.11.2018) ;

National Bank of Ukraine. Press-Center

Malolyetkova, O.. Ukraine Has the State Budget-2019 in Advance. Uriadovyy Kurier (24.11.2018), № 222, 1-2.

Drannyk, A. IMF Mission: New Gas Prices or Default. Vesti. All-Ukrainian Edition (12.09.2018), № 148, 4.

Drannyk, A. IMF Credit: What We Gave Instead. Vesti. All-Ukrainian Edition (20.09.2018), № 161, 4.

Drannyk, A. It Became Known By How Much the Price Increased on Heat As a Result of Price Increase on Gas. Vesti. All-Ukrainian Edition (25.10.2018), № 178, 2.

Pysana, N. Gas Price Increased to Avoid Default. Uriadovyy Kurier (23.10.2018), № 198, 2.

Number of the Day. Uriadovyy Kurier (06.11.2018), №208,1.

Number of the Day. Uriadovyy Kurier (29.11.2018), №225,1.

Dunina, A. There is a Shortage for Fat: How Ukrainians Have Become Impoverished. Vesti. All-Ukrainian Edition (12.07.2018), № 120, 4.

National Bank of Ukraine

Union Revolt. Vesti. All-Ukrainian Edition (18.10.2018), № 173, 3.

Nikylin, A. The Basket of Ukrainian Has Been Admitted As Illegal. Vesti. All-Ukrainian Edition (27.04.2018), 3.

Gromov, O. Massive Export of Currency Is Not Seen. Uriadovyy Kurier (06.11.2018), №208, 3.

Farion, I. Lugansk Separatist Yefremov Was Laundering Money Via Lviv Citizen in Sykhiv. Vysokyy Zamok (10-16.05.2018), № 51, 5.

Petrova, A. Why Does Yuriy Lutsenko Need Lozkin’s Head. Investigation. Vesti. All-Ukrainian Edition (24.05.2018), № 084, 6-7.

Markiyan, Y., Kuchkina, A. New-racket: With Spears and Battalions. Who roofs? Vesti. All-Ukrainian Edition (06.02.2017), № 020,4.

Stasenko, A. Vesti. All-Ukrainian Edition (08.11.2018), № 188, 6-7.

Hirnyk, B., Levkovskaya, A. Who has the Most in Offshores: Leaders – Deputy and President. Vesti. All-Ukrainian Edition (06.09.2018), №144, 5.

Lysenko, E. Dollar Went Up. For What Should We Be Ready. Vesti. All-Ukrainian Edition (26.10.2018), № 179, 2.

Lysenko, E. In Counting Chamber Problems with Salary and Social Payouts are Forecasted. Vesti. All-Ukrainian Edition (14.11. 2018), № 192 (1295), 2.

IMF Granted the First Tranche. Uriadovyy Kurier (22.12.2018), №243,1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org