СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

С. В. Стеблюк

Анотація


Стаття присвячена теоретичному аналізу формулювання поняття «професійна компетентність», ураховуючи сучасні психолого-педагогічні розвідки. В основу взято Закони України, в яких визначено завдання у підготовці фахівців різних спеціальностей. З метою визначення сутності дефініції проаналізовано окремі дослідження вчених, подано їхнє розуміння в залежності від предмета вивчення. Автором статті звернена увага на психологічну складову дослідження, так як майбутня професійна діяльність залежить від особистості індивідума. На основі аналізу наукової літератури та врахування реалій сьогодення сформульовано поняття «професійна компетентність фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності».

Ключові слова: професійна компетентність, компетентнісний підхід, професіографія, ключові компетентності, професійна компетентність фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

            кандидат педагогических наук,  Стеблюк С. В. Состояние проблемы формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в современной психолого-педагогической литературе / Мукачевский кооперативный  торгово-экономический колледж, Украина, Мукачево

Статья посвящена теоретическому анализу формулировки понятия «профессиональная компетентность», учитывая современные психолого-педагогические разведки. В основу взято Законы Украины, в которых определено задание в подготовке специалистов разных специальностей. С целью определения сущности дефиниции проанализированы отдельные исследования ученых, подано их понимание в зависимости от предмета изучения. Автором статьи обращено внимание на психологическую составляющую исследования, так как будущая профессиональная деятельность зависит от личности индивидума. На основе анализа научной литературы и учитывая реалии нынешнего времени сформулировано понятие «профессиональная компетентность специалистов по предпринимательству, торговле и биржевой деятельности».

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетентносный подход, професиография, ключевые компетентности, профессиональная компетентность специалистов по предпринимательству, торговле и биржевой деятельности.

            Candidate of Pedagogical Sciences, Steblyuk S. V. The situation of the problem of formation of professional competence of future specialists in modern psychological and pedagogical literature/ Mukachevo Cooperative Trade and Economic College, Ukraine, Mukachevo

The article is devoted to theoretical analysis of the formulation of the concept of «professional competence», taking into account modern psychological and pedagogical researches. The Laws of Ukraine are the base, which defines the tasks of training specialists of different specialties. In order to determine the essence of the definition analyzed individual researches of scientists, their understanding is given, depending on the subject of study. The author of the article focuses on the psychological component of the research, since the future professional activity depends on the individual's personality. With the analysis of scientific literature and taking into account the realities of the present, the notion «professional competence of specialists in entrepreneurship, trade and exchange activities» is formulated.

Key words: professional competence, competence approach, profession, key competences, professional competence of experts in entrepreneurship, trade and stock activities.


Повний текст:

PDF

Посилання


Болюбаш Н. М. (2009) Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили], Вип. 99, Т. 112, 88–95

Великий тлумачний словник сучасної української мови (2001) Уклад. і головн. ред. В. Т. Бусел, К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 1440

Вербицька Л. Ф. (2014) Ключові складові психологічної та професійної компетентності майбутнього економіста-педагога. Вісник Національного університету оборони України 4 (41), 174-179

Гончаренко С. У. (1997) Український педагогічний словник, К.: Либідь, 1997, 376

Закон України (2015) №889-VIII «Про державну службу» (із змінами та доповненнями). http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/72725.html

Закон України «Про вищу освіту» (2014) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про освіту» (2017) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Психологічний словник (1982) За ред. В. І. Войтка, Київ, Головне видавництво Видавничого об’єднання «Вища школа», 216

Теловата М. Т. (2014) Концептуальна модель професійної компетентності майбутніх фахівців економічної галузі. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації, №1, 314–332

Токарчук О. М. (2017) Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення дисциплін математичного циклу: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницький, 297

Трішкіна Н. І. (2015) Сучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, № 1 (9), 193-199

Фурман Т. Ю. (2012) Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців економіки та підприємництва в процесі вивчення економічних дисциплін. автор. дис.. … канд. пед. наук: 13.00.04, Нац. авіац. ун-т, 21

Яковчук О. Л. (2017) Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології харчування в освітньому процесі коледжу. дис.. … канд. пед. наук: 13.00.04, Кривий Ріг, 200

References:

Boliubash N. M. (2009) Teoretychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv.[Theoretical bases of forming of professional competence of future economists]. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly], Vyp. 99, T. 112, 88–95[in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of modern Ukrainian language] (2001) Uklad. i holovn. red. V. T. Busel, K.: Irpin: VTF «Perun», 1440 [in Ukrainian].

Verbytska L. F. (2014) Kliuchovi skladovi psykholohichnoi ta profesiinoi kompetentnosti maibutnoho ekonomista-pedahoha. [Key constituents of psychological and professional competence of future economist-teacher] Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy 4 (41), 174-179 [in Ukrainian].

Honcharenko S. U. (1997) Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. [Ukrainian pedagogical dictionary], K.: Lybid, 1997, 376 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy (2015) №889-VIII «Pro derzhavnu sluzhbu» (iz zminamy ta dopovnenniamy). Retrieved from http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/72725.html [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (2014) (Verkhovna Rada Ukrainy). Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18[in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2017) (Verkhovna Rada Ukrainy). Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19[in Ukrainian].

Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary] (1982) Za red. V. I. Voitka, Kyiv, Main publishing house of the Publishing association «Higher school», 216 [in Ukrainian].

Telovata M. T. (2014) Kontseptualna model profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoi haluzi. [Conceptual model of professional competence of future specialists of economic industry]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt : problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii, №1, 314–332 [in Ukrainian].

Tokarchuk O. M. (2017) Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu v protsesi vyvchennia dystsyplin matematychnoho tsyklu [Forming of professional competence of future specialists of economic section is in the process of study of disciplines of mathematical cycle] dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04, Khmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiia, Khmelnytskyi, 297 [in Ukrainian].

Trishkina N. I. (2015) Suchasni pidkhody do formuvannia profesiinykh kompetentsii fakhivtsiv torhovelno-ekonomichnoho profiliu. [Modern approaches to formation of professional competence of specialists of trade and economic section]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky, № 1 (9), 193-199[in Ukrainian].

Furman T. Yu. (2012) Formuvannia profesiinoi kompetentnosti u maibutnikh fakhivtsiv ekonomiky ta pidpryiemnytstva v protsesi vyvchennia ekonomichnykh dystsyplin [Formation of professional competence of future specialists of economics and enterprise in the process of learning of economic disciplines]. avtor. dys.. … kand. ped. nauk: 13.00.04, Nats. aviats. un-t, 21 [in Ukrainian].

Yakovchuk O. L. (2017). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh tekhnikiv-tekhnolohiv z tekhnolohii kharchuvannia v osvitnomu protsesi koledzhu [Formation of the future food technology technicians professional competence in the educational process of college] dys.. … kand. ped. nauk: 13.00.04, Kryvyi Rih, 200 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org