СТРУКТУРА СИСТЕМИ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОСТІ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ

С. В. Кудлаєнко

Анотація


Головна мета дослідження – сформувати структурну схему та взаємозв’язки механізмів реалізації державної соціальної політики в умовах нарощування інтеграційності процесів розвитку. У статті обґрунтовується необхідність реорганізації соціальної політики держави на засадах концепції всебічного розвитку особистості, згідно до якої держава створює умови та забезпечує можливості та стимули до нарощування особистісного потенціалу індивідів, нарощуючи, таким чином, власний людський капітал. Окрім того, висвітлено основні теоретичні напрацювання щодо механізмів реалізації державної соціальної політики, обґрунтовано перелік механізмів реалізації соціальної політики та взаємозв’язки між ними в умовах інтеграційності процесів розвитку, сформовано структурну схему системи механізмів реалізації соціальної політики держави та охарактеризовано окремі складові елементи вказаної системи.

Ключові слова: державна соціальна політика, механізми реалізації, структура, взаємозв’язки

кандидат экономических наук, Кудлаенко С. В. Структура системы механизмов реализации государственной социальной политики в условиях интеграционности процессов развития / Хмельницкий национальный университет, Украина, Хмельницкий

Осветлены основные теоретические наработки касательно механизмов реализации государственной социальной политики. Обоснован перечень механизмов реализации социальной политики и взаимосвязи между ними в условиях интеграционности процессов развития. Сформирована структурная схема системы механизмов реализации социальной политики государства. Охарактеризованы отдельные составляющие элементы указанной системы.

Ключевые слова: государственная социальная политика, механизмы реализации, структура, взаимосвязи

S. V. Kudlaienko, PhD in Economical Sciences, The structure of the state social policy mechanisms realization in the conditions of development processes integration / Khmelnytskyi National University, Ukraine, Khmelnytskyi

The main purpose of this study is to substantiate the structural scheme and interconnections of the state social policy implementation mechanisms in the context of increasing the integration processes development. The article substantiates the necessity of the social policy reorganizing on the basis of the comprehensive personality development concept, thus the state creates conditions, opportunities and incentives for individuals to increase their personal potential and, consequently, increase its own human capital. Besides, highlighted the main theoretical developments of the state social policy realization mechanisms and sSubstantiated the list of social policy realization mechanisms and interconnection between them in the conditions of development processes integration. Formed a structural scheme of the social policy implementing mechanisms system and characterized its separate components.

Keywords: state social policy, realization mechanisms, structure, interconnection


Повний текст:

PDF

Посилання


Баластрик Л. О. (2013) Механізм реалізації соціальних функцій держави: інституційний аспект. Фінанси України, 5, 90–99.

Башинський Т. В. (2016) Механізми реалізації соціальної політики в системі альтернатив фінансового забезпечення. Дис. канд. екон. наук. Хмельницький, 247.

Коротич О. Б. (2016) Реалізації державної соціальної політики України в умовах реформування публічної влади. Актуальні проблеми державного управління, 2 (50), 18–23.

Бендасюк О. О. (2011) Формування механізмів реалізації соціальної політики на засадах гарантування соціально безпеки. Автореф. дис….д.е.н. Донецьк, 42.

References:

Balastryk L. O. (2013) Mekhanizm realizatsii sotsialnykh funktsii derzhavy: instytutsiinyi aspekt [The state social functions realization mechanism of: the institutional aspect]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], 5, 90–99. [in Ukrainian].

Bashynskyi T. V. (2016) Mekhanizmy realizatsii sotsialnoi polityky v systemi alternatyv finansovoho zabezpechennia [Mechanisms for social policy implementation in the system of financial security alternatives]. Dys. kand. ekon. nauk. Khmelnytskyi, 247. [in Ukrainian].

Korotych O. B. (2016) Realizatsii derzhavnoi sotsialnoi polityky Ukrainy v umovakh reformuvannia publichnoi vlady [Realization of the Ukraine’s state social policy in the conditions of public authority reformation]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia [Actual problems of public administration], 2 (50), 18–23. [in Ukrainian].

Bendasiuk O. O. (2011) Formuvannia mekhanizmiv realizatsii sotsialnoi polityky na zasadakh harantuvannia sotsialno bezpeky [Formation the social policy implementing mechanisms on the basis of social security guaranteeing]. Avtoref. dys….d.e.n. Donetsk, 42. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org