ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

В. І. Комаров, Ю. В. Кіт, Г. І. Корж

Анотація


В статті проаналізовано завдання, які стоять перед охороною праці, що визначаються її комплексним характером, великою кількістю науково-технічних, виробничих, гігієнічних, організаційних, соціальних, суспільних чинників, які зумовлюють ефективність зусиль, що застосовуються з метою підвищення рівня охорони праці. Акцентується увага на використанні досягнень багатьох наукових дисциплін, безпосередньо або опосередковано пов'язаних із завданнями створення здорових і безпечних умов праці. Обгрунтовується важливість  безперервного багаторівневого цілеспрямованого підвищення професійної грамотності і компетентності персоналу з охорони праці як невід’ємного  елемента профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Ключові слова: охорона праці, навчання, контроль знань, нормативні вимоги, освіта, підготовка кадрів.

кандидат технических наук Комаров В. И., кандидат технических наук Кит Ю. В., Корж Г. И. Некоторые особенности контроля знаний по охране труда / Национальный университет «Львивська политехника», Украина, Львов.

В статье проанализированы задачи, которые стоят перед охраной труда,которые определяются ее комплексным характером, большим количеством научно-технических, производственных, гигиенических, организационных, социальных, общественных факторов, обусловливающих эффективность усилий, применяемых с целью повышения уровня охраны труда. Акцентируется внимание на использовании достижений многих научных дисциплин, прямо или косвенно связанных с задачами создания здоровых и безопасных условий труда. Обосновывается важность непрерывного многоуровневого целенаправленного повышения профессиональной грамотности и компетентности персонала по охране труда как неотъемлемого элемента профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Ключевые слова: охрана труда, обучение, контроль знаний, нормативные требования, образование, подготовка кадров.

PhD in Technical Sciences, Komarov V. I., PhD in Technical Sciences Kit Y. V., Corzh G. I. Some peculiarities of knowledge control on occupational health and safety  /  National university «Lviv polytechnic», Ukraine, Lviv

The article analyzes the tasks facing occupational safety, which are determined by its complex nature, a large number of scientific, technical, industrial, hygienic, organizational, social, and public factors that determine the effectiveness of efforts applied to increase occupational safety. Attention is focused on the use of the achievements of many scientific disciplines directly or indirectly related to the tasks of creating healthy and safe working conditions. The importance of continuous multi-level targeted improvement of professional literacy and competence of labor protection personnel as an integral part of the prevention of industrial injuries and occupational morbidity is substantiated.

Key words: labor protection, training, knowledge control, regulatory requirements, education, personnel training

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про охорону праці», 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 2003, № 2, ст. 10 із наступними змінами;

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 2005. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05> (2018, листопад, 06).

References:

Zakon Ukrajiny “Pro okhoronu praci”, 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Law of Ukraine "On Occupational Safety"]. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 2, st. 10 iz nastupnymy zminamy);

NPAOP 0.00-4.12-05 «Typove polozhennja pro porjadok provedennja navchannja i perevirky znanj z pytanj okhorony praci», 2005. (Verkhovna Rada Ukrayiny). [NPAOP 0.00-4.12-05 "Typical Regulations on the Procedure of Training and Verifying Knowledge on Occupational Safety", 2005 (Verkhovna Rada of Ukraine).]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05 [in Ukrainian]. (2018, november, 06).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org