ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

М. Д. Дяченко

Анотація


У статті розкрито сутність комунікативної культури перекладача; висвітлено наукові погляди на проблему її формування; окреслено структурні компоненти комунікативної культури та її значення для професійної діяльності перекладача; визначено роль української мови в процесі формування комунікативної культури перекладача. Зазначається, що перекладач повинен володіти всіма видами мовленнєвої діяльності в межах рідної та іноземної мов. Підкреслюється, що формування фахових компетенцій у рідній мові та розвиток їх в іноземній сприяє утворенню первинних перекладацьких навичок.

Ключові слова: комунікативна культура, лінгвістична підготовка, майбутній перекладач, мовленнєві вміння, професійне спілкування, професіоналізм, українська мова, формування.

Doctor of Pedagogical Sciences, Dyachenko М. D. Formation of the communicative culture of future translators in the process of learning the Ukrainian language / Classic Private University, Ukraine, Zaporozhye

The article reveals the essence of the communicative culture of the translator; illuminated scientific views on the problem of its formation; marked the structural components of the communicative culture and its importance for the professional activities of the translator; determined the role of the Ukrainian language in the process of forming the communicative culture of the translator. It is noted that the translator must master all types of speech activity within the limits of the native and foreign languages. It is emphasized that the formation of professional competences in the native language and their development in foreign language contributes to the formation of primary translation skills.

Key words: communicative competence, culture, the future specialist, language, speech, professional communication, professionalism.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська, Л. (2000). Дидактичний аспект професійного вербального спілкування. Педагогіка і психологія професійної освіти, 1, 140–145.

Берестенко, О.Г. (2003). Культура професійного спілкування : навч.-метод. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навчання всіх спец. гуманіт. профілю. Луганськ, ЛНУ імені Тараса Шевченка, 299.

Зубков, М.Г. (2004). Українська мова: універсальний довідник. Харків, Школа, 496.

Комиссаров, В.Н. (1997). Теоретические основы методики обучения переводу. Москва, МГЛУ, 56.

Русанівський В.М. (1990). Культура української мови: довідник. Київ, Либідь, 304.

Чередниченко О.І. (2007). Про мову і переклад. Київ, Либідь, 248 с.

References:

Komissarov, V.N. (1997). Teoreticheskie osnovy metodiki obuchenija perevodu. Moskva, MGLU, 56. [in Russian].

Berestenko, O.H. (2003). Kultura profesiinoho spilkuvannia : navch.-metod. posib. dlia stud. den. ta zaoch. form navchannia vsikh spets. humanit. profiliu. Luhansk, LNU imeni Tarasa Shevchenka, 299.

Baranovska, L. (2000). Dydaktychnyi aspekt profesiinoho verbalnoho spilkuvannia. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, 1, 140–145.

Zubkov, M.H. (2004). Ukrainska mova: universalnyi dovidnyk. Kharkiv, Shkola, 496.

Rusanivskyi V.M. (1990). Kultura ukrainskoi movy: dovidnyk. Kyiv, Lybid, 304.

Cherednychenko O.I. (2007). Pro movu i pereklad. Kyiv, Lybid, 248.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org