ТЕХНОЛОГІЇ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Н. Г. Голя

Анотація


В статті розглядається проблема розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійно-технічної освіти в умовах післядипломної педагогічної освіти шляхом впровадження технології самоменеджменту в діяльності керівників закладів професійно-технічної освіти. Проаналізовано сутність та значення творчості керівників закладів професійно-технічної освіти. Розкрито роль технологій самоменеджменту в розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійно-технічної освіти в умовах післядипломної педагогічної освіти: технології визначення відповідності довгострокових цілей і повсякденних завдань; технології самоактуалізації, самоорганізації, самоаналізу, самовиховання та самоконтролю.

Ключові слова: творчість, творчий потенціал, самоорганізація, самоактуалізація, самоаналіз, самовиховання, самокотроль, тайм-менеджмент, делегування.

заместитель директора по учебно-производственной работе, Голя Н. Г. Технологии самоменеджмента как важный фактор развития творческого потенциала руководителей учреждений профессионально-технического образования / Высшее профессиональное училище №4, Украина, г. Хмельницкий

В статье рассматривается проблема развития творческого потенциала руководителей учреждений профессионально-технического образования в условиях последипломного педагогического образования путем внедрения технологии самоменеджмента в деятельности руководителей учреждений профессионально-технического образования. Проанализированы сущность и значение творчества руководителей учреждений профессионально-технического образования. Раскрыта роль технологий самоменеджмента в развитии творческого потенциала руководителей учреждений профессионально-технического образования в условиях последипломного педагогического образования: технологии определения соответствия долгосрочных целей и повседневных задач; технологии самоактуализации, самоорганизации, самоанализа, самовоспитания и самоконтроля.

Ключевые слова: творчество, творческий потенциал, самоорганизация, самоактуализация, самоанализ, самовоспитание, самокотроль, тайм-менеджмент, делегирование.

deputy Director for Educational and Production Work, Нolіa N.G. Technologies of self-management as an important factor in the development of creative potential of the heads of institutions of vocational and technical education/ Higher vocational school №4, Ukraine, Khmelnitsky

The article deals with the problem of the development of creative potential of the heads of institutions of vocational education in the conditions of postgraduate pedagogical education through the introduction of self-management technology in the activities of the heads of institutions of vocational education. The essence and significance of creativity of the heads of institutions of vocational education is analyzed. The role of self-management technologies in the development of creative potential of the heads of institutions of vocational education in the conditions of postgraduate pedagogical education: the technology of determining the matching of long-term goals and day-to-day tasks; self-actualization, self-organization, self-analysis, self-education and self-control technology.

Key words: creativity, creative potential, self-organization, self-actualization, self-analysis, self-education, self-control, time management, delegation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Чкан А.С., Маркова С.В., Коваленко Н.М. (2014). Самоменеджмент. Запоріжжя : ЗНУ.

А.Г.Поршнева (2001). Управление организацией: Энциклопедический словарь. Москва.

Иноземцев В.Л. (2000). Современное индустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. Москва.

Василенко Н.В. (2011). Інноваційний потенціал школи. Директор школи, 3, 25.

Колпаков В.М. (2008). Самоменеджмент. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2008.

Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. (2003). Організація праці менеджера. Київ.

Кузьмін О.Є., Мала Н.Т., Мельник О.Г., Проник І.С. (2008). Керівництво організацією. Львів : Вид. нац. ун-ту «Львівполітехніка»

Голя Н.Г. (2015). Інноваційні технології у процесі розвитку самоменеджменту керівника професійно-технічного навчального закладу. Theory and methods of educational management [Theory and methods of educational management],2(16). (2015, жовтень, 22).

References:

Chkan A.S., Markova S.V., Kovalenko N.M. (2014). Samomenedzhment [Self-management]. Zaporіzhzhya : ZNU. [in Ukrainian].

A.G.Porshneva (2001). Upravlenie organizatsiey: Entsiklopedicheskiy slovar [Organization Management: Encyclopedic Dictionary]. Moskva. [in Russian].

Inozemtsev V.L. (2000). Srovremennoe industrialnoe obshchestvo: priroda, protivorechiya, perspektivy [Modern industrial society: nature, contradictions, perspectives]. – Moskva. [in Russian].

Vasilenko N.V. (2011). Іnnovatsіyniy potentsіal shkoli [Innovative potential of the school]. Direktor shkoli, no.3, 25. [in Ukrainian].

Kolpakov V.M. (2008). Samomenedzhment [Self-management]. Kiiv: DP «Vid. dіm «Personal». [in Ukrainian].

Vinogradskiy M.D., Vinogradska A.M., Shkapova O.M. (2003). Organіzatsіya pratsі menedzhera [Organization of labor manager]. Kiіv. [in Ukrainian].

Kuzmіn O.Є., Mala N.T., Melnik O.G., Pronik І.S. (2008). Kerіvnitstvo organіzatsіyu [Management of the organization]. Lvіv : Vid. nats. un-tu «Lvіvpolіtekhnіka». [in Ukrainian].

Golya N.G. Іnnovatsіynі tekhnologіі u protsesі rozvitku samomenedzhmentu kerіvnika profesіyno-tekhnіchnogo navchalnogo zakladu [Innovative technologies in the process of development of self-management of the head of a vocational educational institution]. Theory and methods of educational management [Theory and methods of educational management], no. 2(16). Retrieved from http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_18/19. [in Ukrainian]. (2015, October, 22).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org