ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Д. В. Ревякін, Р. Є. Чорнобривець

Анотація


У даній статті розглянуто питання доцільності легалізації вогнепальної зброї для самозахисту в Україні, зроблено висновок, що легалізація зброї призведе до більш позитивних наслідків, ніж негативних. Проаналізовано практику запровадження зброї для самозахисту різними країнами світу. Зроблено висновок, що потрібно легалізувати в Україні обіг вогнепальної зброї, слід виключити кримінальну відповідальність за статтями 263, 263-1 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Ключові слова: кримінальне законодавство, легалізація зброї, обіг зброї, вогнепальна зброя, самозахист.

Ревякин Д. В., Чернобривец Р. Е., О целесообразности легализации огнестрельного оружия для самозащиты в Украине с учетом международного опыта / Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, Украина, Харьков.

В данной статье рассмотрен вопрос о целесообразности легализации огнестрельного оружия для самозащиты в Украине, сделан вывод, что легализация оружия приведет к более позитивным последствиям, чем негативным. Проанализирована  практика внедрения оружия для самозащиты различными странами мира. Сделан вывод, что нужно легализировать в Украине оборот огнестрельного оружия, стоит исключить уголовную ответственность в статьях 263, 263-1 УК Украины.

Ключевые слова: уголовное законодательство, легализация оружия, оборот оружия, огнестрельное оружие, самозащита.

D. Revyakin, R. Chornobryvets, About the expediency of legalizing firearms for self-defense in Ukraine with considering international experience/ Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine, Kharkiv.

This article discusses the expediency of legalization of firearms for self-defense in Ukraine, concluded that the legalization of weapons will lead to more positive consequences than negativ. The practice of introducing weapons for self-defense in different countries of the world is analyzed. The conclusion is drawn that it is necessary to legalize the turnover of firearms in Ukraine, it is necessary to exclude criminal liability in articles 263, 263-1 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: criminal legislation, weapons legalization, arms circulation, firearms, self defense.


Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ про затвердження інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів 1998 (Міністерство внутрішніх справ України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2018, травень, 15).

Наказ про затвердження інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю 2016 (Міністерство внутрішніх справ України). Офіційний сайт Верховної Ради України. (2016, лютий, 01).

Кримінальний кодекс України, 2001 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 25-26, 131.

Колосюк, А.М. (2013). Легалізація зброї як каталізатор розвитку соціальної відповідальності суспільства. Актуальні проблеми економіки, 11 (149), 113-118.

Фріс, П.Л. (2015). Право громадян на зброю – «PRO ET CONTRA». Наше право, 5, 77-84.

Герега Г.Ф., Зарубінський О.О., Петренко Б.М., Старовойтенко Р.В. (2015). Цивільна зброя в Україні: міфи та реальність. Українська дійсність і міжнародний досвід легалізації та контролю. Київ: АДЕФ-Україна.

Чорнобривець, Р.Є. (2017). Щодо доцільності легалізації вогнепальної зброї для самозахисту в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. Молодий вчений, 11(51), 1022-1025.

References:

Nakaz pro zatverdzhennia instruktsii pro poriadok vyhotovlennia, prydbannia, zberihannia, obliku, perevezennia ta vykorystannia vohnepalnoi, pnevmatychnoi, kholodnoi i okholoshchenoi zbroi, prystroiv vitchyznianoho vyrobnytstva dlia vidstrilu patroniv, sporiadzhenykh humovymy chy analohichnymy za svoimy vlastyvostiamy metalnymy snariadamy nesmertelnoi dii, ta patroniv do nykh, a takozh boieprypasiv do zbroi, osnovnykh chastyn zbroi ta vybukhovykh materialiv 1998 (Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy). [Order for the approval of the Instruction on the procedure for the manufacture, acquisition, storage, accounting, transportation and use of firearms, pneumatic, cold and cooling weapons, domestic devices for shooting guns equipped with rubber or similar non-lethal metal shells and ammunition, and also ammunition for weapons, major parts of weapons and explosives 1998 (Ministry of Internal Affairs of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. (2018, traven, 15). [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverdzhennia instruktsii iz zakhodiv bezpeky pry povodzhenni zi zbroieiu 2016 (Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy). [Order for the approval of the safety instructions for handling weapons 2016 (Ministry of Internal Affairs of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. (2016, liutyi, 01). [in Ukrainian].

Kryminalnyi kodeks Ukrainy, 2001 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Criminal Сode of Ukraine, 2001 (Verkhovna Rada of Ukraine)] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 25-26, 131. [in Ukrainian].

Kolosiuk, A.M. (2013). Lehalizatsiia zbroi yak katalizator rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti suspilstva [Legalization of weapons as a catalyst for the development of social responsibility of society]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of the economy], 11 (149), 113-118. [in Ukrainian].

Fris, P.L. (2015). Pravo hromadian na zbroiu – «PRO ET CONTRA» [The right of citizens to arms – «PRO ET CONTRA»]. Nashe pravo [Our right], 5, 77-84. [in Ukrainian].

Hereha H.F., Zarubinskyi O.O., Petrenko B.M., Starovoitenko R.V. (2015). Tsyvilna zbroia v Ukraini: mify ta realnist. Ukrainska diisnist i mizhnarodnyi dosvid lehalizatsii ta kontroliu [Civilian weapons in Ukraine: myths and reality. Ukrainian reality and international experience of legalization and control]. Kyiv: ADEF-Ukraina. [in Ukrainian].

Chornobryvets, R.E. (2017). Shchodo dotsilnosti lehalizatsii vohnepalnoi zbroi dlia samozakhystu v Ukraini z urakhuvanniam mizhnarodnoho dosvidu [Concerning the expediency of legalization of firearms for self-defense in Ukraine taking into account international experience]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 11(51), 1022-1025. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org