ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА НА ЗЕМЛЯХ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Д. О. Горобець, К. Р. Хохлова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню сучасного стану особистого селянського господарства на теренах України. Окрім того, визначено основні проблеми, що стосуються будівництва на землях особистого селянського господарства, встановлено необхідність створення нових ринків збуту сільськогосподарської продукції, визначено потребу закріплення поняття сільського зеленого туризму та особистого селянського господарства не як господарської діяльності на законодавчому рівні. З’ясовано розбіжності, які є в чинному законодавстві стосовно особливостей здійснення діяльності в особистому селянському господарстві та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: особисте селянське господарство, земельні ділянки, сільськогосподарська продукція, кооперація, сільський зелений туризм.

Горобец Д. А., Хохлова Е. Р., О некоторых особенностях ведения хозяйства на землях личного крестьянского хазяйства / Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Украина, Полтава

Статья посвящена исследованию современного состояния личного крестьянского хозяйства на территории Украины. Кроме того, определены основные проблемы, касающиеся строительства на землях личного крестьянского хозяйства, установлена необходимость создания новых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, определена потребность закрепления понятия сельского зеленого туризма и личного крестьянского хозяйства не как хозяйственной деятельности на законодательном уровне. Выяснено разногласия, которые есть в действующем законодательстве относительно особенностей осуществления деятельности в личном крестьянском хозяйстве и предложены пути их решения.

Ключевые слова: личное крестьянское хозяйство, земельные участки, сельскохозяйственная продукция, кооперация, сельский зеленый туризм.

Gorobets D. A., Khokhlova K. R., On some peculiarities of farming on the lands of a private peasant farm / Poltava Law Institute of National Law University of Yaroslav Mudryi, Ukraine, Poltava

The article is devoted to research of the current state of individual agricultural households in Ukraine. In addition, the main problems concerning the construction of private peasant farms have been identified, the need to create new markets for agricultural products has been identified, and the need to consolidate the notion of rural green tourism and private peasant farming is not an economic activity at the law. The differences, which are in the current legislation concerning the peculiarities of the activity in the personal peasant economy, are found out, and the ways of their solution are proposed.

Key words: individual agricultural households, land, agricultural products, cooperation, rural green tourism.


Повний текст:

PDF

Посилання


Особисті селянські господарства станом на 1 січня 2018 року. Дані державної служби статистики України (2018, листопад, 1)

Закон Про особисте селянське господарство України, 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 29, 232.

Литвин, Ю.О. (2012) Механізм державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій України: теорія, методологія, практичні механізми реалізації: монографія. Донецьк: Юго-Восток.

Лідовець, Т.М. (2012) Право на забудову забудову житлових, господарських будівель та споруд на землях особистого селянського господарства. Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право", 1(5). (2018, жовтень, 24)

Беженар, Г. М. (2007) Деякі аспекти правового регулювання діяльності громадян, які ведуть особисте селянське господарство. Актуальні проблеми держави і права, 30, 150-154

Собуцький, С. (2016) Сільський зелений туризм: перспективи розвитку Вісник. Офіційно про податки, 38(895). (2018, жовтень, 24)

Кучерява, К. Я. (2015) Поліпшення організаційно-правового забезпечення функціонування як основа розвитку кооперації в аграрному секторі. Теорія та практика державного управління, 1, 126-133.

Господарський кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 18, 144 (2018, жовтень, 15)

Закон Про зовнішньоекономічну діяльність України, 1991 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 29, 377.

References:

Osobysti selianski hospodarstva stanom na 1 sichnia 2018 roku. Dani derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/osg/osg_u/osg_0118_u.html [in Ukrainian]. (2018, November, 1)

Zakon Pro osobyste selianske hospodarstvo Ukrainy, 2003 (Verkhovna Rada Ukrainy). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 29, 232

Lytvyn, Yu.O. (2012) Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorii Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktychni mekhanizmy realizatsii: monohrafiia. Donetsk: Yuho-Vostok.

Lidovets, T.M. (2012) Pravo na zabudovu zabudovu zhytlovykh, hospodarskykh budivel ta sporud na zemliakh osobystoho selianskoho hospodarstva. Chasopys Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia "Pravo", no. 1(5). Retrieved from https://eprints.oa.edu.ua/5466/1/12ltmosh.pdf [in Ukrainian]. (2018, October, 24)

Bezhenar, H.M. (2007) Deiaki aspekty pravovoho rehuliuvannia diialnosti hromadian, yaki vedut osobyste selianske hospodarstvo. Aktualni problemy derzhavy i prava, 30, 150-154

Sobutskyi, S. (2016) Silskyi zelenyi turyzm: perspektyvy rozvytku Visnyk. Ofitsiino pro podatky, no. 38(895). Retrieved from http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/90010301 [in Ukrainian]. (2018, October, 24)

Kucheriava, K.Ya. (2015) Polipshennia orhanizatsiino-pravovoho zabezpechennia funktsionuvannia yak osnova rozvytku kooperatsii v ahrarnomu sektori. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 1, 126-133.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy? 2003 (Verkhovna Rada Ukrainy). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 18, 144 Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian]. (2018, October, 15)

Zakon Pro zovnishnoekonomichnu diialnist Ukrainy, 1991 (Verkhovna Rada Ukrainy). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 29, 377.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org