ЛІСОВІ ЛАНДШАФТИ ВОЛИНІ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Н. А. Тарасюк, М. М. Сидорчук

Анотація


У статті охарактеризовано  різномаїття зональних та антропогенно-модифікованих лісових ландшафтів. Проаналізовано чинники прямого та опосередкованого впливу на лісові ландшафти, які призводять до негативних наслідків. Розглянуто особливості прояву потепління на території Волинського Полісся. Визначено динаміку відхилення середньорічної температури повітря від кліматичної норми впродовж періоду з 2006 по 2017 рр. Виділено проблеми адаптації  лісових ландшафтів до  сучасних змін клімату. Обгрунтовано напрямки оптимізації лісокористування з метою збереження  екологічної рівноваги в регіоні. Дослідження побудовано на матеріалах  Волинського обласного центру з гідрометеорології, Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства; застосовано статистичний, графічний та порівняльний методи.

Ключові слова: видове різномаїття, зміни клімату, динаміка температури повітря, кліматична норма, екологічна рівновага

  кандидат географических наук Тарасюк Н. А., Сидорчук М. М. Лесные ландшафты Волыни в умовиях измемения климата /  Восточноэвропейский национальный університет шимени Леси Украинки, Украина, Луцк

В статье приведена характеристика разнообразия зональних и антропогенно-модифицированных лесных ландшафтов. Проанализированы неблагоприятные факторы прямого и косвенного влияния на лесные ландшафты. Рассматриваются особенности проявления потеплення на территории Волынского Полесья. Рассчитана динамика отклонений среднегодовой температуры воздуха от климатической нормы за период с 2006 по 2017 гг. Выделены проблемы адаптации лесных ландшафтов к  современным изменениям климата. С целью сохранения экологического равновесия в регионе запропонировано мероприятия по оптимазации лесоиспользования с учетом сохранения видового разнообразия лесных ландшафтов.  Исследование построено на материаллах Волынского обласного центра по гидрометеорологии и Волынского обласного управления лесного и охотнического хазяйства; использовано статистический, графический и сравнительный методы.

Ключевые слова: разнообразие видов, изменение климата, динамика температуры воздуха, климатическая норма, экологическое равновесие

Tarasiuk N. A., Sydorchuk M. Forestry landscapes of Volyn Region in climate change conditions  / Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine, Lutsk

The article describes the diversity of zonal and anthropogenically-modified forest landscapes. It is analyzed the factors of direct and indirect influence on forest landscapes that lead to negative consequences. The peculiarities of the emergence of warming on the territory of Volyn Polissya are considered. It is determined the deviation of the average monthly air temperature dynamics from the climatic norm during the period from 2006 to 2017. Problems of adaptation of forest landscapes to modern climate changes are revealed. The directions of forest use optimization in order to preserve ecological balance in the region are substantiated. The research is based on materials of the Volyn Regional Center for Hydrometeorology, Volyn Region Department of Forestry and Hunting; statistical, graphical and comparative methods have been applied.

Key words: forest landscape, species diversity, climate change, air temperature dynamics, climatic norm, ecological equilibrium


Повний текст:

PDF

Посилання


Лісове господарство України (2017) / Brosur_DALRU_ 2017_WEB_. pdf_) c. 6 - 10 (2018, листопад, 20)

Зведений проект організації та розвитку лісового господарства Державних підприємств Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства: пояснювальна записка за матеріалами лісовпорядкування 2012 року. – Ірпінь, 2014. – 318.

Лісорозведення та лісовідновлення.(2018) Офіційний сайт Волинського ОУЛМГ http://lis.volyn.ua >(2018, листопад, 24)

Фесюк В.О., Пугач С.О., Слащук А.М. [та ін.] (2016) Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області: колективна монографія / за ред. В.О. Фесюка. – К., ТОВ „Підприємство „ВІ Ен Ей” – 316 с. – 183−195

Nakićenović N. et al.(eds.) ( 2000) Special Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change /– Cambridge Univ. Press. –Р. 265-599

Все про ліси та лісове господарство України: Зміна клімату в Україні: комахи з півдня уже проникли в північні екосистеми (2018). /https://www.lisportal.org.ua/11491/> (2018, червень 20).

References:

Lisove hospodarstvo Ukrainy / / Brosur_DALRU_ 2017_WEB_. pdf_): Retrieved from:

Zvedenyi proekt orhanizatsii ta rozvytku lisovoho hospodarstva Derzhavnykh pidpryiemstv Volynskoho oblasnoho upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva: poiasniuvalna zapyska za materialamy lisovporiadkuvannia 2012 roku. – Irpin, 2014. – 318 .

Lisorozvedennia ta lisovidnovlennia (2018) Ofitsiinyi sait Volynskoho OULMH. Retrieved from: http://lis.volyn.ua > (2018, lystopad, 24)

Suchasnyi ekolohichnyi stan ta perspektyvy ekolohichno bezpechnoho stiikoho rozvytku Volynskoi oblasti: kolektyvna monohrafiia / V.O. Fesiuk., S.O. Puhach, A.M. Slashchuk [ta in.]; za red. V.O. Fesiuka. – K., TOV „Pidpryiemstvo „VI En Ei”: 2016. – 316 s. – S. 183−195.

Nakićenović N. et al.(eds.) (2000) Special Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change /– Cambridge Univ. Press. – 265-599

Vse pro lisy ta lisove hospodarstvo Ukrainy: Zmina klimatu v Ukraini: komakhy z pivdnia uzhe pronykly v pivnichni ekosystemy (2018). Retrieved from. //www.lisportal.org.ua/11491/>[in Ukrainian]. (2018, June, 20).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org