ЛІГАНД-РЕЦЕПТОРНІ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ МІКОЗАХ СТОП З АЛЕРГІДАМИ

Гладчук В. Є.

Анотація


Cучасні дослідження різноманітних систем організму людини свідчать про надзвичайну важливість ліганд-рецепторних зв’язків як за фізіологічних умов, так і при розвитку патологічних станів. Список лігандів постійно розширюється і на сьогодні вдалося з’ясувати низку нових механізмів, де їх порушення можуть відігравати роль, у тому числі – при патології шкіри. Метою дослідження було з’ясувати функціональний стан ліганд-рецепторних взаємодій біоелементів та ферментів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у хворих на мікози стоп без проявів та з різними проявами алергідів на шкірі. Обстежено комплексно клінічними та лабораторними методами 80 гірників вугільних шахт, які страждали на мікози стоп більше 1 року. Діагноз мікозу стоп у хворих підтверджено бактеріоскопічними та бактеріологічними методами. З метою встановлення ліганд-рецепторних взаємодій між біоелементами та ферментами, відповідальними за процеси ПОЛ, використовувались методи атомно-емісійного спектрального аналізу вмісту біоелементів (у волоссі) та біохімічного дослідження вмісту у крові основних регулюючих ферментів ПОЛ (з використанням спектрофотометрії). Статистична обробка даних проводилася за допомогою пакету ліцензійної програми «STATISTICA ® for Windows 6.0». У хворих на неускладнені форми мікозу (епідермофітії) стоп виявлені недостовірні (р>0,05) зменшення вмісту у волоссі таких біоелементів як Сu, Se, Zn, Со та Fe; при наявності алегрідів та мікробної екземи ці зміни (дефіцит) були достовірними (р<0,05-0,001) у порівнянні з референтними значеннями; зміни вмісту у крові ферментів ПОЛ (рівні кон’югатів дієнових та діальдегіду малонового) були протилежного напрямку (достовірне підвищення; р<0,05).

Приведені дані про наявність одночасних змін біоелементів та ферментів ПОЛ у хворих на мікози стоп підтверджують точку зору про те, що порушення ліганд-рецепторних зв’язків (у випадку відношень біоелементів та ферментів) за умов дії комплексу несприятливих факторів (зокрема – висока температура, вологість та інші) призводять до ушкодження клітин організму людини. Це дає підстави до комплексного підходу щодо проведення лікування і диспансерних заходів хворим на мікози стоп у разі їх роботи в шкідливих умовах (шахтарі).

Ключові слова: мікози стоп, біоелементи, ферменти перекисного окислення ліпідів, шахтарі.

Гладчук В. Е., кандидат медицинских наук. Лиганд-реципторные взаимодействия при микозах стоп с аллергидами / Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Украина, Донецк

Современные исследования различных систем организма человека свидетельствуют о чрезвычайной важности лиганд-рецепторных связей как при физиологических условиях, так и при развитии патологических состояний. Список лигандов постоянно расширяется и на сегодняшний день удалось выяснить ряд новых механизмов, где их нарушения могут играть роль, в том числе – при патологии кожи. Целью исследования было выяснить функциональное состояние лиганд-рецепторных взаимодействий биоэлементов и ферментов перекисного окисления липидов (ПОЛ) у больных микозами стоп без проявлений и с различными проявлениями аллергидив на коже. Обследовано комплексно клиническими и лабораторными методами 80 горняков угольных шахт, которые страдали микозы стоп более 1 года. Диагноз микоза стоп у больных подтверждено бактериоскопическим и бактериологическим методами. С целью установления лиганд-рецепторных взаимодействий между биоэлементами и ферментами, ответственными за процессы ПОЛ, использовались методы атомно-эмиссионного спектрального анализа содержания биоэлементов (в волосах) и биохимического исследования содержания в крови основных регулирующих ферментов ПОЛ (с использованием спектрофотометрии). Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета лицензионной программы «STATISTICA ® for Windows 6.0». У больных неосложненными формами микоза (эпидермофитии) стоп обнаружены недостоверные (р > 0,05) уменьшения содержания в волосах таких биоэлементов как Сu, Se, Zn, Со и Fe; при наличии аллегридов и микробной экземы эти изменения (дефицит) были достоверными (р < 0,05-0,001) по сравнению с референтными значениями; изменения содержания в крови ферментов ПОЛ (уровни конъюгатов диеновых и диальдегида малонового) были противоположного направления (достоверное повышение; р <0,05).

Приведены данные о наличии одновременных изменений биоэлементов и ферментов ПОЛ у больных микозами стоп подтверждают точку зрения о том, что нарушение лиганд-рецепторных связей (в случае отношений биоэлементов и ферментов) в условиях действия комплекса неблагоприятных факторов (в частности – высокая температура, влажность и другие) вызывают повреждение клеток организма человека. Это дает основания для комплексного подхода к проведению лечения и диспансерных мероприятий больным микозами стоп в случае их работы во вредных условиях (шахтеры).

Ключевые слова: микозы стоп, биоэлементы, ферменты перекисного окисления липидов, шахтеры.

Gladchuk V. Е., Candidate of Medical Science. The ligand-receptor interaction in tinea pedis with allergid / Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Ukraine, Donetsk

Modern studies of various systems of the human body show the extreme importance of the ligand-receptor binding under physiological conditions as well as the development of pathological states. List of ligands is constantly expanding and today we found out a number of new mechanisms where their violation may play a role, including – in the pathology of the skin. Aim of this study was to determine the functional state of the ligand-receptor interactions of bioelements and enzymes of lipid peroxidation (LPO) in patients without evidence of tinea pedis and various manifestations allergid skin. The study of complex clinical and laboratory methods 80 miners coal mines that have suffered tinea pedis than 1 year. Diagnosis of foot mycosis patients confirmed bacterioscopic and bacteriological methods. In order to establish the ligand-receptor interactions between the bioelements and enzymes responsible for the LPO have used techniques of atomic emission spectral analysis of the content of bioelements (hair) and biochemical studies in blood main regulatory enzymes of lipid peroxidation (using spectrophotometry). Statistical analysis was performed using licensed software package «STATISTICA ® for Windows 6.0». Patients with uncomplicated forms of mycosis (tinea) still found unreliable (p> 0.05) reduce the amount of hair bioelements such as Cu, Se, Zn, Co and Fe; in the presence of microbial eczema, allegrides and these changes (deficit) were significant (p < 0.05-0.001) compared with reference values; changes in blood lipid peroxidation enzymes (levels of diene conjugates and malondialdehyde) were opposite direction (significant increase; p< 0.05).

The data on the presence of simultaneous changes of bioelements and enzymes in patients with mycosis POL stop support the view that the violation of ligand-receptor bonds (in the case of bioelements and relations enzymes) under the action of a complex of unfavorable factors (in particular – high temperature, humidity and other) cause damage to the cells of the human body. This gives grounds for an integrated approach to treatment and dispensary patients with tinea pedis activities if they work in hazardous conditions (miners).

Keywords: tinea pedis, bioelements, enzymes, lipid peroxidation, the miners.


Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Література:

Гистология (введение в патологию) / ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. – М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2005. – 960 с.

Скальный А. В. Биоэлементы в медицине / А. В. Скальный, И. А. Рудаков. – М. : Мир, 2004. – 272 с.

Металлы при остеоартрозе / ред. О. В. Синяченко. – Донецк : Норд-Пресс, 2008. – 404 с.

Зайченко Я. О. Мікроелементний склад організму при дерматопатіях токсичного походження у дітей / Я. О. Зайченко // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология. – 2008. – № 1-2 (11). – С. 54-56.

Медицинская микробиология: учебное пособие / ред. В. И. Покровского. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с.

Боровик Т. Э. Кожа как орган иммунной системы / Т. Э. Боровик, С. Г. Макарова, С. Н. Дарчия [и др.] // Педиатрия. – 2010. – № 2. – С. 10-18.

Казмирчук В. Е. Иммунная система кожи и клинические кожные «маски» иммунодефицитных заболеваний / В. Е. Казмирчук, Д. В. Мальцев // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. – 2009. – № 1. http://kiai.com.ua/article/280.html

Михайлова Н. П. Иммунотропные эффекты гиалуроновой кислоты в дерматологии / Н. П. Михайлова, И. В. Кочурова, В. В. Базарный // Мезотерапия. – 2012. – № 1 (17). – С. 5-15.

Белова О. В. Иммунологическая функция кожи и нейроиммунокожная система / О. В. Белова, В. Я. Арион // Аллергология и иммунология. – 2006. – Т. 7, № 4. – С. 492-497.

Белова О. В. Роль цитокинов в иммунологической функции кожи / О. В. Белова, В. Я. Арион, В. И. Сергиенко // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2008. – № 1. – С. 41-55.

Goueffic Y. Hyaluronan induces vascular smooth muscle cell migration through RHAMM-mediated P13K-dependent Rac activation / Y. Goueffic, C. Guilluy, P. Guerin [et al.] // Cardiovasc. Res. – 2006. – V. 72. – P. 339-348.

Termeer C. C. Oligosaccharides of hyaluronan are potent activators of dendritic cells / C. C. Termeer, J. Hennies, U. Voith [et al.] // J. Immunol. – 2000. – V. 165. – P. 1863-1870.

Bollyky P. L. ECM components guide IL-10 producing regulatory T-cell (TR1) induction from effector memory T-cell precursors / P. L. Bollyky, R. P. Wu, B. A. Falk [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2011. – V. 108. – P. 7938-7943.

Основы клинической иммунологии / Э. Чепель, М. Хейни, С. Мисбах, Н. Сновден ; пер. с англ. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 416 с.

References:

Gistologiya (vvedenie v patologiyu) / red. E. G. Ulumbekova, Yu. A. Chelyisheva. – M. : GEOTAR MEDITsINA, 2005. – 960 s.

Skalnyiy A. V. Bioelementyi v meditsine / A. V. Skalnyiy, I. A. Rudakov. – M. : Mir, 2004. – 272 s.

Metallyi pri osteoartroze / red. O. V. Sinyachenko. – Donetsk : Nord-Press, 2008. – 404 s.

Zaychenko Ya. O. MIkroelementniy sklad organIzmu pri dermatopatIyah toksichnogo pohodzhennya u dItey / Ya. O. Zaychenko // Dermatovenerologiya. Kosmetologiya. Seksopatologiya. – 2008. – № 1-2 (11). – S. 54-56.

Meditsinskaya mikrobiologiya: uchebnoe posobie / red. V. I. Pokrovskogo. – M. : GEOTAR-Media, 2008. – 768 s.

Borovik T. E. Kozha kak organ immunnoy sistemyi / T. E. Borovik, S. G. Makarova, S. N. Darchiya [i dr.] // Pediatriya. – 2010. – № 2. – S. 10-18.

Kazmirchuk V. E. Immunnaya sistema kozhi i klinicheskie kozhnyie «maski» immunodefitsitnyih zabolevaniy / V. E. Kazmirchuk, D. V. Maltsev // Klinicheskaya immunologiya. Allergologiya. Infektologiya. – 2009. – № 1. http://kiai.com.ua/article/280.html

Mihaylova N. P. Immunotropnyie effektyi gialuronovoy kislotyi v dermatologii / N. P. Mihaylova, I. V. Kochurova, V. V. Bazarnyiy // Mezoterapiya. – 2012. – № 1 (17). – S. 5-15.

Belova O. V. Immunologicheskaya funktsiya kozhi i neyroimmunokozhnaya sistema / O. V. Belova, V. Ya. Arion // Allergologiya i immunologiya. – 2006. – T. 7, № 4. – S. 492-497.

Belova O. V. Rol tsitokinov v immunologicheskoy funktsii kozhi / O. V. Belova, V. Ya. Arion, V. I. Sergienko // Immunopatologiya, allergologiya, infektologiya. – 2008. – № 1. – S. 41-55.

Goueffic Y. Hyaluronan induces vascular smooth muscle cell migration through RHAMM-mediated P13K-dependent Rac activation / Y. Goueffic, C. Guilluy, P. Guerin [et al.] // Cardiovasc. Res. – 2006. – V. 72. – P. 339-348.

Termeer C. C. Oligosaccharides of hyaluronan are potent activators of dendritic cells / C. C. Termeer, J. Hennies, U. Voith [et al.] // J. Immunol. – 2000. – V. 165. – P. 1863-1870.

Bollyky P. L. ECM components guide IL-10 producing regulatory T-cell (TR1) induction from effector memory T-cell precursors / P. L. Bollyky, R. P. Wu, B. A. Falk [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2011. – V. 108. – P. 7938-7943.

Osnovyi klinicheskoy immunologii / E. Chepel, M. Heyni, S. Misbah, N. Snovden; per. s angl. – M.: GEOTAR-Media, 2008. – 416 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org