КОНКУРЕНЦІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА УМОВА ПРОГРЕСУ

Л. О. Нужненко

Анотація


Глобальні зміни, що торкнулися сфери економіки, однозначно позначилися на стані підприємств, оголивши проблеми, пов'язані з конкурентоспроможністю продукції на зовнішньому і на внутрішньому ринку, а як відомо, саме конкурентоспроможність визначає траєкторію розвитку підприємства. У статті описуються сучасні процеси, що відбуваються у світовій економіці. У статті висвітлюються такі терміни, як "вікіноміка" та "краудсорсінг", аналізується зв'язок між розвитком інформаційних технологій та зміною характеру конкурентоспроможності. Крім того, у статті розглядаються приклади успішної міжнародної практики у процесі впровадження нових бізнес-моделей.

Ключові слова: конкуренція, економіка, краудсорсинг, соціальні мережі, інновації, ринок, ефективність, прибуток.

Нужненко Л. О. Конкуренция как универсальное условие прогресса /  Киевский национальный университет технологий и дизайна, Украина, Киев

Глобальные изменения, коснувшиеся сферы экономики, однозначно сказались на состоянии предприятий, обнажив проблемы, связанные с конкурентоспособностью продукции на внешнем и внутреннем рынке, а как известно, именно конкурентоспособность определяет траекторию развития предприятия. В статье описываются современные процессы, происходящие в мировой экономике. В статье освещаются такие термины, как "викиномика" и "краудсорсинг", анализируется связь между развитием информационных технологий и изменением характера конкурентоспособности. Кроме того, в статье рассматриваются примеры успешной международной практики в процессе внедрения новых бизнес-моделей.

Ключевые слова: конкуренция, экономика, краудсорсинг, социальные сети, инновации, рынок, эффективность, прибыль.

L. Nuzhnenko, Competition as the general conditions of progress  / Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

The global changes concerned spheres of economy were unequivocally reflected in a condition of the enterprises of the industry. This changes bared the problems connected with competitiveness of production on international and home market. And  as we know, competitiveness defines a trajectory of development of an enterprise. The article describes modern processes happening in the global economy. In the article the terms such as ‘wikinomics’ and ‘crowdsourcing’ are being revealed with an analyses of connection between the development of information technology and changing of the nature of the competitiveness. Apart from that, the article examines the examples of successful international practices in the process of implementation of new business models.

Keywords: competition, economy, crowdsourcing, social networks, innovation, market.


Повний текст:

PDF

Посилання


Качуровський, E.П. (2015). Современная мировая экономика. Мінськ: Белпрінт, 582.

Артеменко Т.В. (2012). Світова економіка і міжнародні економічні відносини. Ч. 2, РІЦ ХГАЕП, 160.

Lafley A.G., Charan R.( 2008). The Game Changer: How you can drive revenue and profit growth with Innovation, N.Y.: Crown Business, 311.

Абрамов В.М. (2013). Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку, О.: ОКФА, 96.

Балабанова Л.В., Холод В.В.( 2016). Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний, Вінниця: ВФЕУ, 294.

Завіновська Г.Т. (2010) Економіка праці: Навчальний посібник, КНЕУ, 200.

Котлер Ф. Перетворіть клієнтів в послідовників. (2018, вересень, 14).

Краудсорсінг. (2018, листопад, 6).

References:

Kachurovsʹkyy, E.P. (2015). Sovremennaya mirovaya ekonomika [The modern world economy]. Minsʹk: Belprint, 582. [in Russian]

Artemenko T.V. (2012). Svitova ekonomika i mizhnarodni ekonomichni otnoshenyya. CH. 2 [World economy and international economic relations. Part 2]. RITS KHHAEP, 160. [in Ukrainian]

Lafley A.G., Charan R.( 2008). The Game Changer: How you can drive revenue and profit growth with Innovation, N.Y.: Crown Business, 311. [in English].

Abramov V.M. (2013). Motyvatsiya y stymulyuvannya pratsi v uslovyyakh perekhodu do Sayty Vsya [Motivation and stimulation of labor in the conditions of transition to the market]. O.: OKFA, 96. [in Ukrainian]

Balabanova L.V., Kholod V.V. (2016). Marketynhove upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv: stratehichnyy[Marketing Competitiveness Management: Strategic]. Vinnytsya: VFEU, 294. [in Ukrainian]

Zavinovsʹka H.T. (2010) Ekonomika pratsi: Navchalʹnyy posibnyk [Labor Economics]. KNEU, 200. [in Ukrainian]

Kotler F. Peretvoritʹ kliyentiv v poslidovnikiv [Turn your customers into followers]. Retrieved from http://www.chief- time.ru/people/detail.php?. [in Russian]. (September 2018, 14) .

Kraudsorsing [Croydorsing]. Retrieved from http://crowdsourcing.ru/. [in Russian]. (November 2018, 8)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org