ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН З ФРН У ПЕРІОД КАНЦЛЕРСТВА АНГЕЛИ МЕРКЕЛЬ

Б. І. Приймак

Анотація


У даній статті розглядаються україно-німецькі відносини під час урядування Ангели Меркель у контексті евроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Даний період був надто різним для зовнішньої політики України, тому поділяється на декілька етапів, що відслідковують динаміку відносин від холодного несприйняття Німеччиною ПДЧ в НАТО для України, до підписання Угоди про асоціацію з ЄС та підтримки України у протидії агресії Росії у наслідок окупації Криму та бойових дій на Сході України. Попри прагнення Німеччини у розширенні ЄС на Схід Європи, позицію канцлера А.Меркель стосовно України можна визначити як прагматично-обережну. Зважаючи на серйозні безпекові проблеми у Європі Німеччина продовжує фінансувати українські європейські устремління, одночасно балансуючи у відносинах з Росією.

Ключові слова: ЄС, НАТО, Україна, ФРН, євроінтеграційна політика, євроатлантична політика, двосторонні відносини, Угода про асоціацію.

аспирант, Приймак Б. И. Евроинтеграционная и евроатлантическая политика Украины в контексте двусторонних отношений с ФРГ в период канцлерства Ангелы Меркель / Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Украина, Киев.

В данной статье рассматриваются украино-немецкие отношения во время правления Ангелы Меркель в контексте евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины. Данный период был слишком разным для внешней политики Украины, поэтому делится на несколько этапов, отслеживают динамику отношений от холодного невосприятия Германией ПДЧ в НАТО для Украины, до подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС и поддержки Украины в противодействии агрессии России вследствие оккупации Крыма и боевых действий на Востоке Украины. Вопреки стремлений Германии в расширении ЕС на восток Европы, позицию канцлера Меркель в отношении Украины можно определить как прагматически-осторожную. Несмотря на серьезные проблемы безопасности в Европе Германия продолжает финансировать украинские европейские устремления, одновременно балансируя в отношениях с Россией.

Ключевые слова: ЕС, НАТО, Украина, Германия, евроинтеграционная политика, евроатлантическая политика, двусторонние отношения, Соглашение об ассоциации.

Pryіmak B. PhD student, Euro-integration and Euro-Atlantic policy of Ukraine in the context of bilateral relations with Germany during the period of chancellorship Angela Merkel / Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine, Kyiv.

 This article examines Ukrainian-German relations during Angela Merkel's administration in the context of Ukraine's European integration and Euro-Atlantic aspirations. This time was very different for the foreign policy of Ukraine as divided into several phases, monitor the dynamics of relationships from the cold rejection of Germany MAP in NATO for Ukraine to the Association Agreement with EU support Ukraine in countering Russian aggression in consequence of the occupation of the Crimea and fighting actions in the East of Ukraine. Despite the desire of Germany to expand the EU to the East of Europe, the position of Chancellor A. Merkel in relation to Ukraine can be defined as pragmatic-cautious. In view of the serious security problems in Europe, Germany continues to finance Ukrainian European aspirations, while balancing its relations with Russia.

Key words: EU, NATO, Ukraine, FRG, Euro-integration policy, Euro-Atlantic policy, bilateral relations, Association agreement.


Повний текст:

PDF

Посилання


Перепелиця Г. М. (Ред.). (2010) Зовнішня політика України – 2009 : стратегічні оцінки, прогнози і пріоритети. Щорічник Київ: Стилос, 250.

Перепелиця Г. М. (Ред.). (2012) Зовнішня політика України – 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Київ: Стилос, 384.

Клімкін П. А., Перепелиця Г. М. (Ред.). Політичний діалог Україна – ЄС. Зовнішня політика України – 2009 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети., 126.

Капітоненко М.Г. Константинов В.Ю., Манжола В.А. (2010) Зовнішньополітичні дилеми України. Зовнішня політика України – 2009 : стратегічні оцінки, прогнози і пріоритети, 250.

Зленко А. (2007) Формування та реалізаціяконцептуальних засад зовнішньоїполітикиУкраїни. Україна дипломатична, 8, Київ, 611.

Шаповалова О. І. Перепелиця Г. М. (Ред.). (2012) Україна в системі двосторонніх відносин з провідними європейськими країнами. Зовнішня політика України – 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Київ: Стилос, 289.

Копійка В.В. (2008) Розширення Європейського Союзу та Україна. Київ: Логос, 352.

Копійка В.В. (2005) Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. Київ: Юрид. Думка, 245.

Манжола В.А. Хилько О.Л. Європейська безпека і Україна. Київ: Знання, 105.

Спиридонова К.О. (2017) Теорія і практика формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ). дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04. Київ, 212.

Мартинов А.Ю. (2000) Українсько-німецьке співробітництво у контексті європейської інтеграції (90-ті роки ХХ століття). Київ: Ін-т історії України НАН України, 32.

Старостенко Г. (2002) Співробітництво України та ФРН у контексті європейської інтеграції. Актуальні проблеми міжнародних відносин,34,Ч. II., 43.

Харлан Г., (2013) Східноєвропейська політика Федеративної Республіки Німеччина в контексті розширення Європейського Союзу (1990–1998 рр.). Український історичний збірник, 16, Бібліогр.: 21 назв 229-237, 232.

Старостенко Г.В. (2004) Українсько-німецькі відносини : політичний та безпековий вимір співробітництва. Автореф. … канд. політ. наук : 23.00.04, 21.

Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Europapolitik: Stenografischer Bericht (2006) Deutscher Bundestag, 35. Sitzung, Berlin.

Беззуб І. Україна – НАТО: стан та перспективи взаємовідносин. Центр дослідження соціальних комунікацій НБУВ .

Getting Germany On Board For MAP For Georgia And Ukraine. Wikileaks (2008, June, 5).

Німецька партія вперше визнала перспективу вступу України в ЄС. (2009, червень, 4).

Україні вигідна перемога партії Меркель на виборах у ФРН. (2013, вересня, 3).

250. Україна – НАТО. Складна історія відносин. (2017, лютого, 2)

Кудряченко А. І., Грабарчук Г. О. (1994) Україна і Німеччина: двосторонні відносини на початку 90-х років. Київ: Либідь, 46–60.

Мартинов А. Ю. (2000) Українсько-німецьке співробітництво у контексті європейської інтеграції (90-ті рр. ХХ ст.). Київ: Либідь, 80–86.

Tür nach Europa bleibt offen. Die Bundesregierung. (2013, Dezember, 2).

Репресії – це не шлях уперед для України, повинні бути реформи (2013, грудня, 12) Реакція за рубежем на останні події. Голос України, №236 (5736),11.

Merkel: Russland annektiert die Krim http://www.faz.net/ aktuell/politik/merkel-wirft-russland-annexion-der-krim-vor-12842633.html (2014, April, 11).

Даниленко Л. І., Поліщук І. В. (2013) Перспективи та виклики євроінтеграційних процесів для України. навч.-метод. Матеріали. Київ, НАДУ, 132.

Єрмолаєв А., Денисенко С., Маркєєва О., Поляков Л. (2015) Український конфлікт і майбутнє світової та європейської безпеки. Нова Україна

.

Європейські та євроатлантичні перспективи України. (2015, листопада, 23).

Seibel W. (2015) Arduous Learning or New Uncertainties?: The Emergence of German Diplomacy in the Ukrainian Crisis. In: Global Policy. University of Durham and John Wiley & Sons, Ltd. 6. (Suppl. S1), 60.

Закон України «Про основи національної безпеки» від 19.06.2003 № 964-IV(зі змінами та доповненнями) (Верховна Ради України) Відомості Верховної Ради України, 39, 351.

Юрчик І. Б., Урбанович В. А. (2016) Проблеми інтеграції України у світове співтовариство. Науковий огляд, 3 (24), 29–34.

Федоришина О. О. (2014) Проблеми інтеграції України до Європейського Союзу. Ефективна економіка, 4,158–162.

References:

Perepelytsia H.M. (Red.). (2010) Zovnishnia polityka Ukrainy – 2009: stratehichni otsinky, prohnozy i priorytety. [Foreign Policy of Ukraine - 2009: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities]. Kyiv. Stylos, 250. [in Ukrainian].

Perepelytsia H.M. (Red.). (2012) Zovnishnia polityka Ukrainy – 2011: stratehichni otsinky, prohnozy ta priorytety. [Foreign Policy of Ukraine - 2011: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities]. Kyiv. Stylos, 384. [in Ukrainian].

Klimkin P.A., Perepelytsia H.M. (Red.). Politychnyi dialoh Ukraina – YeS [EU-Ukraine Political Dialogue] Zovnishnia polityka Ukrainy – 2009: stratehichni otsinky, prohnozy ta priorytety, 126. [in Ukrainian].

Kapitonenko M.H. Konstantynov V.Yu., Manzhola V.A. (2010) Zovnishnopolitychni dylemy Ukrainy. Zovnishnia polityka Ukrainy – 2009: stratehichni otsinky, prohnozy i priorytety. [Foreign Policy Dilemmas of Ukraine. Ukraine's Foreign Policy 2009: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities], 250. [in Ukrainian].

Zlenko A. (2007) Formuvannia ta realizatsiiakontseptualnykh zasad zovnishnoipolitykyUkrainy. [Formation and implementation of conceptual foundations of foreign policy of Ukraine] Ukraina dyplomatychna, 8, Kyiv, 611. [in Ukrainian].

Shapovalova O. I. Perepelytsia H. M. (Red.). (2012) Ukraina v systemi dvostoronnikh vidnosyn z providnymy yevropeiskymy krainamy. [Ukraine in the system of bilateral relations with the leading European countries]. Zovnishnia polityka Ukrainy – 2011: stratehichni otsinky, prohnozy ta priorytety. Kyiv: Stylos., 289. [in Ukrainian].

Kopiika V.V. (2008) Rozshyrennia Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukraina [Enlargement of the European Union and Ukraine]. Kyiv: Lohos, 352. [in Ukrainian].

Kopiika V.V. (2005) Yevropeiskyi Soiuz: Dosvid rozshyrennia i Ukraina [The European Union: An Enlargement Experience and Ukraine]. Kyiv, Yuryd. Dumka, 245. [in Ukrainian].

Manzhola V.A. Khylko O.L. Yevropeiska bezpeka i Ukraina [European Security and Ukraine]. Kyiv. Znannia, 105. [in Ukrainian].

Spyrydonova K. O. (2017) Teoriia i praktyka formuvannia mizhnarodnykh spilnot bezpeky (na prykladi OBSIe). [The theory and practice of forming international security communities (on the example of the OSCE)] dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.04. Kyiv, 212. [in Ukrainian].

Martynov A. Yu. (2000) Ukrainsko-nimetske spivrobitnytstvo u konteksti yevropeiskoi intehratsii (90-ti roky KhKh stolittia) [Ukrainian-German Cooperation in the Context of European Integration (90s of the 20th Century)]. Kyiv. In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 32. [in Ukrainian].

Starostenko H. (2002) Spivrobitnytstvo Ukrainy ta FRN u konteksti yevropeiskoi intehratsii [Cooperation of Ukraine and Germany in the context of European integration]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn,34,Ch. II., 43. [in Ukrainian].

Kharlan H., (2013) Skhidnoievropeiska polityka Federatyvnoi Respubliky Nimechchyna v konteksti rozshyrennia Yevropeiskoho Soiuzu (1990–1998 rr.) [Eastern European policy of the Federal Republic of Germany in the context of the enlargement of the European Union (1990-1998)]. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk, 16, Bibliohr.: 21 nazv 229-237, 232. [in Ukrainian].

Starostenko H. V. (2004) Ukrainsko-nimetski vidnosyny: politychnyi ta bezpekovyi vymir spivrobitnytstva [Ukrainian-German relations: a political and security dimension of cooperation]. Avtoref. … kand. polit. nauk: 23.00.04, 21. [in Ukrainian].

Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Europapolitik: Stenografischer Bericht (2006) Deutscher Bundestag, 35. Sitzung, Berlin. [in German].

Bezzub I.Ukraina – NATO: stan ta perspektyvy vzaiemovidnosyn. Tsentr doslidzhennia sotsialnykh komunikatsii NBUV . [in Ukrainian].

Getting Germany On Board For MAP For Georgia And Ukraine. Wikileaks (2008, June, 5). [in English].

Nimetska partiia vpershe vyznala perspektyvu vstupu Ukrainy v YeS. [The German party first recognized the prospect of Ukraine joining the EU] (2009, June 4). [in Ukrainian].

Ukraini vyhidna peremoha partii Merkel na vyborakh u FRN [Favorable victory of Merkel's party in the elections in Germany is favorable to Ukraine] (2013, September, 3). [in Ukrainian].

Ukraina – NATO. Skladna istoriia vidnosyn [Ukraine-NATO. A complicated story of relationships]

(2017, February, 2). [in Ukrainian].

Kudriachenko A.I., Hrabarchuk H.O. (1994) Ukraina i Nimechchyna: dvostoronni vidnosyny na pochatku 90-kh rokiv [Ukraine and Germany: Bilateral relations in the early 90's]. Kyiv: Lybid, 46–60. [in Ukrainian].

Martynov A.Yu. (2000) Ukrainsko-nimetske spivrobitnytstvo u konteksti yevropeiskoi intehratsii (90-ti rr. KhKh st.) [Ukrainian-German cooperation in the context of European integration (90th years of the twentieth century)]. Kyiv: Lybid, 80–86. [in Ukrainian].

Tür nach Europa bleibt offen. Die Bundesregierung. (2013, Dezember, 2). [in German].

Represii – tse ne shliakh upered dlia Ukrainy, povynni buty reformy [Repressions - this is not a way forward for Ukraine, there should be reforms] (2013, hrudnia, 12) Reaktsiia za rubezhem na ostanni podii. Holos Ukrainy, №236 (5736),11. [in Ukrainian].

Merkel: Russland annektiert die Krim http://www.faz.net/ aktuell/politik/merkel-wirft-russland-annexion-der-krim-vor-12842633.html (2014, April, 11). [in German].

Danylenko L.I., Polishchuk I.V. (2013) Perspektyvy ta vyklyky yevrointehratsiinykh protsesiv dlia Ukrainy [Prospects and Challenges of European Integration Processes for Ukraine.]. navch.-metod. Materialy. Kyiv, NADU, 132. [in Ukrainian].

Yermolaiev A., Denysenko S., Markieieva O., Poliakov L. (2015) Ukrainskyi konflikt i maibutnie svitovoi ta yevropeiskoi bezpeky [Ukrainian conflict and the future of world and European security]. Nova Ukraina .[in Ukrainian].

Yevropeiski ta yevroatlantychni perspektyvy Ukrainy [European and Euro-Atlantic prospects of Ukraine]. (2015, lystopada, 23). [in Ukrainian].

Seibel W. (2015) Arduous Learning or New Uncertainties?: The Emergence of German Diplomacy in the Ukrainian Crisis. In: Global Policy. University of Durham and John Wiley & Sons, Ltd. 6. (Suppl. S1), 60. [in English].

Zakon Ukrainy «Pro osnovy natsionalnoi bezpeky» vid 19.06.2003 № 964-IV(zi zminamy ta dopovnenniamy) [The Law of Ukraine "On Fundamentals of National Security" of 19.06.2003 № 964-IV (as amended) (Verkhovna Rada of Ukraine)] (Verkhovna Rady Ukrainy) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 39, 351.

. [in Ukrainian].

Yurchyk I.B., Urbanovych V.A. (2016) Problemy intehratsii Ukrainy u svitove spivtovarystvo [Problems of Ukraine's integration into the world community]. Naukovyi ohliad, 3 (24), 29–34. [in Ukrainian].

Fedoryshyna O.O. (2014) Problemy intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho Soiuzu [Problems of Ukraine's integration into the European Union]. Efektyvna ekonomika, 4,158–162. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org