ВІДМІННОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РІВНЕМ РИЗИКУ ТА НЕБЕЗПЕКИ В ПРОФЕСІЇ

М. А. Садова

Анотація


Статтю присвячено диференційному аналізу професійної відповідальності фахівців за рівнем  ризику та небезпеки в професії за такими опитувальниками: "Мотиваційні здібності: свідомі мотиви" автор Ю. Куль; «Рівень суб'єктивного контролю» (РСК) автор Дж. Роттер; «Рівень відповідальності» автор С. Руденко; тест-інтерв`ю «Складові професійної відповідальності» автор Л. І. Дементій; «Тест схильності до ризику» автор Шуберт.

Ключові слова: професійна відповідальність, рівень значущості, критерій Т Стюдента, ризиконебезпечні та безпечні професії.

PhD in Psychology, Associate Professor, Professor, Sadova M. A. Differences in professional responsibility on the level of risk and dangers in the profession / Odessa Institute of Interregional Academy of Personnel Management Ukraine, Odessa.

The article is devoted to the differential analysis of the professional responsibility of specialists on the level of risk and danger in the profession by the following questionnaires: "Motivational Abilities: Conscious Motives" by Yu. Kul; "The Level of Subjective Control" (RSC) by J. Rotter; "Level of responsibility" by S. Rudenko; test-interview "Components of Professional Responsibility" by L. I. Dementii; "Probabilistic test for risk" by Schubert.

Key words: professional responsibility, level of significance, criterion of T. Styudenta, risky, safe professions


Повний текст:

PDF

Посилання


Садова М. А. Психологічні складові професійної відповідальності особистості: [монографія] / М. А. Садова. – Одесса: видавець Букаєв Вадим, 2018. – 434 c.

Садова М. А. Проблема формування відповідальності особистості в психологічних дослідженнях / Мирослава Анатоліївна Садова // Вісник Харківського національного педагогічного університету. – Х. : 2013. – Вип. 45., ч. 1. – Психологія. – С. 190-201.

Садова М. А. Професійна відповідальність як основна детермінанта кар`єрного росту / Мирослава Анатоліївна Садова // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України/ за ред. С. Д. Максименка – К.: 2012. – Том. 11., вип. 6. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – С. 190-201.

Садова М. А. Психологічні детермінанти відповідальної поведінки особистості / Мирослава Анатоліївна Садова // Наукові праці МАУП. – 2011. – Т. 20. – Ч. 2. – С. 231-238.

Яковенко С. І. Психологічна безпека працівників органів та підрозділів внутрішніх справ / С. І. Яковенко // Проблеми екстре-мальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14(1). - С. 331-339.

References:

Sadova M. A. Psykholohichni skladovi profesiinoi vidpovidalnosti ochobystosti : [monohrafiia] / M. A. Sadova. – Odessa : vydavets Bukaiev Vadym, 2018. – 434 S.

Sadova M. A. Problema formuvannia vidpovidalnosti osobystosti v psykholohichnykh doslidzhenniakh / Myroslava Anatoliivna Sadova // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. – Kh.: 2013. – Vyp. 45., ch. 1. – Psykholohiia. – S. 190-201.

Sadova M. A. Profesiina vidpovidalnist yak osnovna determinanta kar`iernoho rostu / Myroslava Anatoliivna Sadova // Aktualni problemy psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy/ za red. S.D. Maksymenka – K.: 2012. – Tom. 11., vyp. 6. – Psykholohiia osobystosti. Psykholohichna dopomoha osobystosti. – S. 190-201.

Sadova M. A. Psykholohichni determinanty vidpovidalnoi povedinky osobystosti / Myroslava Anatoliivna Sadova // Naukovi pratsi MAUP. – 2011. – T. 20. – Ch. 2. – S. 231-238.

Iakovenko S. I. Psykholohichna bezpeka pratsivnykiv orhaniv ta pidrozdiliv vnu-trishnikh sprav / S. I. Yakovenko // Problemy ekstre-malnoi ta kryzovoi psykholohii. - 2013. - Vyp. 14(1). - S. 331-339.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org