МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВІННИЧЧИНИ

М. О. Рябенька

Анотація


У статті визначені засади формуванні і реалізації механізмів державного регулювання у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури. Визначено основні пріоритетні напрями державної регіональної політики з організації фінансово-інвестиційного забезпечення у досліджуваній сфері. Сформульовано пропозиції та практичні рекомендації щодо визначення пріоритетних напрямів державного регулювання у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури.

Ключові слова: механізми державного регулювання, історико-культурна спадщина, пам’ятки архітектури, охорона історико-культурної спадщини.

M. Rybenka, PhD of  Economical Sciences, Mechanisms state regylation in the sphere of protection historical and cultural heritage and architectural monuments in the Vinnitsa region / Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Vinnytsia

The article defines the principles of the formation and implementation of mechanisms of state regulation in the field of protection of historical and cultural heritage and architectural monuments. The main priority directions of the state regional policy on organization of financial and investment support in the field of protection of historical and cultural heritage and architectural monuments are determined. Proposals and practical recommendations for the definition of priority directions of state regulation in the field of research are formulated.

Keywords: mechanisms of state regulation, historical and cultural heritage, monuments of architecture, protection of historical and cultural heritage

Повний текст:

PDF

Посилання


Кармазина Н. В. Вопросы охраны историко-культурного наследия Украины в диссертационных исследованиях последних лет / Н. В. Кармазина // Ученые записки Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. «Исторические науки». – 2010. – Т. 23 (62). – № 1: спецвып. «История Украины». – С. 88–99.

Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; упоряд. та наук. ред. С. І. Кот; відп. ред. В. О. Горбик [та ін.]. – К., 1998. – 400 с.

Закон України «Про охорону культурної спадщини». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14

Регіональне управління: підручник / заг. ред. Ю. В. Кобасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К.: НАДУ, 2014. – 512 с.

Бюджетний кодекс України // Офіц. вісн. України. – 2001.- №29. – Ст.1291.

Попок А. Сучасні підходи до здійснення реформування державного управління: досвід зарубіжних країн / Андрій Попик // Вісник Національної академії державного управління. – 2012. – №2. – С. 13-20.

References:

Karmazyna N. V. Voprosy okhrany ystoryko-kuljturnogho nasledyja Ukraynы v dyssertacyonnykh yssledovanyjakh poslednykh let / N. V. Karmazyna // Uchenye zapysky Tavr. nac. un-ta ym. V. Y. Vernadskogho. Ser. «Ystorycheskye nauky». – 2010. – T. 23 (62). – № 1 : specvyp. «Ystoryja Ukrayny». – S. 88–99.

Istoryko-kuljturna spadshhyna Ukrajiny: problemy doslidzhennja ta zberezhennja / Nac. akad. nauk Ukrajiny, In-t istoriji Ukrajiny; uporjad. ta nauk. red. S. I. Kot ; vidp. red. V. O. Ghorbyk [ta in.]. – K., 1998. – 400 s.

Zakon Ukrajiny «Pro okhoronu kuljturnoji spadshhyny». – [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14

Reghionaljne upravlinnja: pidruchnyk / zagh. red. Ju. V. Kobasjuka, V. M. Vakulenka, M. K. Orlatogho. – K.: NADU, 2014. – 512 s.

Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny // Ofic. visn. Ukrajiny. – 2001.- № 29. – St.1291.

Popok A. Suchasni pidkhody do zdijsnennja reformuvannja derzhavnogho upravlinnja: dosvid zarubizhnykh krajin / Andrij Popyk // Visnyk Nacionaljnoji akademiji derzhavnogho upravlinnja. – 2012. – № 2. – S. 13-20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org