ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. І. Свидрук

Анотація


Досліджено різні аспекти державного регулювання креативного розвиту національної економіки, проаналізовано процеси економіко-політичних взаємодій на різних рівнях державного управління щодо координації та розвитку науково-технічного потенціалу для розробки та впровадження креативних проектів. Для з’ясування реального стану регуляторної політики та її потенційних можливостей для покращення креативного розвитку проаналізовано рейтингові позиції вітчизняної економіки за рейтингами прозорості регуляторної політики Global Indicators of Regulatory Governance, урегульованості ведення бізнесу FDI Regulatory Restrictiveness Index, легкості ведення бізнесу Doing Business, Всесвітньому рейтингу конкурентоспроможності Global Competitiveness Index. Надано узгоджені з принципами ОЕСР рекомендації щодо інституційного врегулювання питань посилення креативізації економіки.

Ключові слова: регуляторна політика, креативізація економіки, глобалізація, міждержавна підприємницька взаємодія, наукоємне виробництво.

I. Svidruk, PhD in Economic, Institutional aspects of regulation of creative development of the national economy / Lviv Trade and Economic University, Ukraine, Lviv.

Different aspects of state regulation of the creative development of the national economy are investigated, processes of economic and political interactions at different levels of public administration concerning the coordination and development of scientific and technical potential for the development and implementation of creative projects are analyzed. In order to find out the real state of regulatory policy and its potential for improving the creative development, the rating of the domestic economy has been analyzed according to the transparency indicators of the regulatory policy, the Global Indicators of Regulatory Governance, the business regulation of the FDI Regulatory Restrictiveness Index, the ease of Doing Business, the Global Competitiveness Index Global Competitiveness Index. The recommendations on the institutional settlement of issues of strengthening the creation of the economy have been agreed upon with OECD principles.

Key words: regulatory policy, creation of the economy, globalization, intergovernmental entrepreneurial interaction, science-intensive production.


Повний текст:

PDF

Посилання


Жаліло Я. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія / Я. Жаліло. – К.: НІСД, 2009. – 336 с.

Жемба А. Й. Світові тенденції впливу інноваційних факторів на економічний розвиток країн в умовах глобалізації / А. Й. Жемба // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 21. – С. 17.

Нагорний Є. І. Порівняльний аналіз показників інноваційної активності України та інших країн світу / Є. І. Нагорний, Л. Ю. Сагер, Л. О. Сигида // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – № 27 (2). – С. 23-27.

Шнипко О. С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації / О. С. Шнипко. – Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. – 456 c.

The World Bank. Global Indicators of Regulatory Governance [Electronic resource]. – Mode of access:https://rulemaking.worldbank.org/

OECD. FDI Regulatory Restrictiveness Index [Electronic resource]. – Mode of access: http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX#

The World Bank. Doing Business-2018: Reforming ro Create Jobs [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018.

World Economic Forum. Global Competitiveness Index [Electronic resource]. – Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf.

OECD. Declaration on International Investment and Multinational Enterprises [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/oecddeclarationanddecisions.htm.

References:

Zhalilo Ya. Teoriia ta praktyka formuvannia efektyvnoi ekonomichnoi stratehii derzhavy: monohrafiia / Ya. Zhalilo. – K.: NISD, 2009. – 336 s.

Zhemba A. Y. Svitovi tendentsii vplyvu innovatsiinykh faktoriv na ekonomichnyi rozvytok krain v umovakh hlobalizatsii / A. Y. Zhemba // Naukovi zapysky. Ser. Ekonomika. – 2013. – Vyp. 21. – S. 17.

Nahornyi Ye. I. Porivnialnyi analiz pokaznykiv innovatsiinoi aktyvnosti Ukrainy ta inshykh krain svitu / Ye. I. Nahornyi, L. Yu. Saher, L. O. Syhyda // Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. – 2017. – # 27 (2). – S. 23-27.

Shnypko O. S. Konkurentospromozhnist Ukrainy v umovakh hlobalizatsii / O. S. Shnypko. – Kyiv: Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, 2009. – 456 c. 5. The World Bank. Global Indicators of Regulatory Governance [Electronic resource]. – Mode of access:https://rulemaking.worldbank.org/

OECD. FDI Regulatory Restrictiveness Index [Electronic resource]. – Mode of access: http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX#

The World Bank. Doing Business-2018: Reforming ro Create Jobs [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018.

World Economic Forum. Global Competitiveness Index [Electronic resource]. – Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf.

OECD. Declaration on International Investment and Multinational Enterprises [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/oecddeclarationanddecisions.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org