ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

О. В. Жадан

Анотація


У статті доведено важливість економічної класифікації видатків під час застосування її в бюджетному процесі. Проведено порівняння складу статей національної та міжнародної економічної класифікації видатків. У національній класифікації визначено окремі категорії видатків, які відрізняються від міжнародної. Проаналізовано економічну сутність видатків за трансфертами та субсидіями й їх значення для бюджетних показників певного регіону. Запропоновано виділити у структурі національної класифікації окремі категорії «Трансферти» та «Субсидії», що сприятиме гармонізації системи управління державними фінансами в Україні з нормами і правилами, прийнятими на міжнародному рівні та порівнянності звітних даних про виконання бюджетів України й інших країн світу.

Ключові слова: бюджетна класифікація, видатки бюджету, економічна характеристика видатків, міжнародна класифікація, поточні та капітальні видатки, трансферти, субсидії.

Жадан Е. В. Экономическая классификация расходов: национальный и международный опыт / Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Запорожской области, Украина, Запорожье

В статье доказана важность экономической классификации расходов для использования ее в бюджетном процессе. Проведено сравнение состава статей национальной и международной экономической классификации расходов. В национальной классификации определены отдельные категории расходов, отличные от международной. Проанализирована экономическая сущность расходов по трансфертам и субсидиям, а также их значение для бюджетных показателей определенного региона. Предложено выделить в структуре национальной классификации отдельные категории – «Трансферты» и «Субсидии», что будет способствовать гармонизации системы управления государственными финансами в Украине с нормами и правилами, принятыми на международном уровне и сопоставляемости отчетных данных об исполнении бюджетов Украины и других стран мира.

Ключевые слова: бюджетная классификация, расходы бюджета, экономическая характеристика расходов, международная классификация, текущие и капитальные расходы, трансферты, субсидии.

O. Zhadan The economical classification of expenditures: national and international experience / Main department of the State treasury service of Ukraine in the Zaporozhye region, Ukraine, Zaporizhya

This article demonstrates the importance of the economic classification of expenditures during applying it in the budget process. A comparison between the structure of articles of the national and international economic classification of expenditures. In the national classification were identified certain categories of expenditures that differ from the international classification. The economic essence of expenditures for transfers and subsidies and their significance for budget indicators of a certain region are analyzed. It is proposed to allocate in the structure of the national classification certain categories – "Transfers" and "Subsidies", that will facilitate the harmonization of the public finance management system in Ukraine with the norms and rules adopted at the international level and the comparability of reporting data on the implementation of the budgets of Ukraine and other countries.

Key words: budget classification, budget expenditures, economic characteristics of expenditures, international classification, current and capital expenditures, transfers, subsidies.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про бюджетну класифікацію: затв. наказом Міністерства фінансів України 14.01.2011 р. № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html.

Керівництво зі статистики державних фінансів 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf.

Облік у бюджетних установах. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. — 368 с.

Місцеві фінанси: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

Калюга Є. В. Бюджетна класифікація як основа застосування методу нарахування в державному секторі / Є. В. Калюга // Наукове видання «Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка». – 2016. – Вип. 2 (179). Економіка. – С. 22–28.

Ніколаєва O. M. Місцеві фінанси [текст]: навч. посіб. / О. М. Ніколаєва,. А. С. Маглаперідзе – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 354 с.

Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 670 с.

Бюджетна система: навч. посібник [укладачі: Сорока Р. С., Благун І. Г.] – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 236 с.

Бюджетна система: підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К.: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871 с.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Ефективність системи надання субсидій населенню: слухання Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/news/Novyny/158535.html.

Показники звітності про виконання бюджетів України. – Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.

References:

The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2011). Pro bjudzhetnu klasyfikaciju [About Budget Classification] (Law № 11, Jan 14). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html [in Ukrainian].

Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM 2014). Retrieved from https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf.

Vatulja, I. D., Vatulja, M. I., Levchenko, Z. M. (2009). Oblik u bjudzhetnykh ustanovakh [Accounting in budgetary institutions] K.: Centr uchbovoji literatury [in Ukrainian].

Gaponyuk, M. A., Yacyuta, V. P., Buryachenko, A. Ye., Slavkova, A. A. (2002). Miscevi finansy`[Local finances]. K.: KNEU [in Ukrainian].

Kaliuha, Y. (2016). The Budget classification as the basis of the usage of the method of accrual in the public sector. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 2(179), 22-28.

Nikolajeva, O. M. (2013). Miscevi finansy [Local finances]. K. : «Centr uchbovoji literatury» [in Ukrainian].

Pasichnyk, Ju. V. (2008) Bjudzhetna systema Ukrajiny [The budget system of Ukraine]. K. : Znannja [in Ukrainian].

Soroka, R. S., Blagun, I. G. (2011) Byudzhetna sy`stema [Budget system]. L`viv : L`vivs`ky`j derzhavny`j universy`tet vnutrishnix sprav [in Ukrainian].

Fedosov, V. M., Jurij, S. I. (2012). Byudzhetna sy`stema [Budget system]. K. : Centr uchbov. literatury ; Ternopilj : Ekon. dumka [in Ukrainian].

The Verkhovna Rada of Ukraine. (2010). Byudzhetny`j kodeks Ukrayiny` [Budget Code of Ukraine] (Law № 2456-VI, July 8). Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Efekty`vnist` sy`stemy` nadannya subsy`dij naselennyu: sluxannya Komitetu z py`tan` social`noyi polity`ky`, zajnyatosti ta pensijnogo zabezpechennya [Efficiency of the system of subsidies to the population: hearing of the Committee on Social Policy, Employment and Pensions]. Retrieved from http://rada.gov.ua/news/Novyny/158535.html [in Ukrainian].

State Treasury of Ukraine. Pokazny`ky` zvitnosti pro vy`konannya byudzhetiv Ukrayiny` [Indicators of reporting on the implementation of the budgets of Ukraine]. Retrieved from http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org