АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

С. О. Олійник

Анотація


В статті проведений загальний огляд сучасного стану обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції, визначено переваги та недоліки нинішнього стану та запропонавані напрямки його вдосконалення. Проаналізовано чинну законодавчо-нормативну базу обліку і контролю витрат діяльності. Обгрунтовано необхідність системи управління витратами на підприємстві в сучасних умовах господарювання, наводяться основні визначення поняття «управління витратами» та заходи щодо покращення системи управління витратами. Досліджено сутність управління витратами та розглянуто різні види класифікації витрат. Із врахуванням функцій управління витратами виробництва, враховуючи багатогалузевість сільськогосподарських підприємств та  досвід вітчизняної та зарубіжної практики обліку, на основі систематизації різних видів витрат запропоновано класифікацію витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах.

Ключові слова: витрати виробництва, класифікація витрат, калькулювання,  управління виробництвом, управління витратами,  облік витрат виробництва, собівартість.

кандидат экономических наук, Олейник С. А. Актуальные вопросы учета затрат на производство продукции/ Национальный университет биоресурсов и природопользования, Украина, Киев

В статье проведен общий обзор современного состояния учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, определены преимущества и недостатки нынешнего состояния и предложены направления его совершенствования. Проанализировано действующую законодательно-нормативную базу учета и контроля затрат деятельности. Обоснована необходимость системы управления затратами на предприятии в современных условиях хозяйствования, приводятся основные определения понятия «управление затратами» и меры по улучшению системы управления затратами. Исследована сущность управления затратами и рассмотрены различные виды ее классификации. С учетом функций управления затратами на производство, учитывая многопрофильность сельскохозяйственных предприятий и опыт отечественной и зарубежной практики учета, на основе систематизации различных видов затрат предложена классификация затрат на  производство на сельскохозяйственных предприятиях.

Ключевые слова: издержки производства, классификация затрат, калькулирование, управление производством, управление затратами, учет издержек производства, себестоимости.

PhD in Economic, Oliynyk S. O.  Actual questions for accounting for production costs/  National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

The article gives a general overview of the current state of accounting for production costs and the calculation of production costs, identifies the advantages and disadvantages of the current state and proposes directions for its improvement. The effective legislative and normative base of accounting and control of expenses of activity is analyzed. The necessity of the cost management system at the enterprise in the modern conditions of management is substantiated, the main definitions of cost management and measures to improve the cost management system are presented. The essence of cost management is investigated and different kinds of cost classification are considered. Taking into account the functions of management of production costs, taking into account the diversification of agricultural enterprises and the experience of domestic and foreign accounting practices, the classification of production costs at agricultural enterprises is proposed based on the systematization of various types of costs.

Key words: production costs, cost classification, costing, production management, cost management, cost accounting, cost.


Повний текст:

PDF

Посилання


Нападовська Л. В. Управлінський облік: [монографія] / Л. В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.

Атамас П. Й. Управлінський облік: навч. посібник / П. Й. Атамас. — Д.–К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 440 с.

Сук Л. Склад та класифікація витрат на підприємствах / Л. Сук //Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 20. – С. 46–49.

Огійчук М. Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М. Ф. Огійчук, Л. О. Сколотій,, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 7–те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2016. – 1040 с.

Бородкін О. Про формування і облік собівартості продукції за ринкових умов / О. Бородкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 4.

References:

Napadovska L. V. Upravlinskyi oblik: [monohrafiia] / L. V. Napadovska. – Dnipropetrovsk : Nauka i osvita, 2000. – 450 s.

Atamas P. Y. Upravlinskyi oblik: navch. posibnyk / P. Y. Atamas. — D.–K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. — 440 s.

Suk L. Sklad ta klasyfikatsiia vytrat na pidpryiemstvakh / L. Suk //Bukhhalteriia v silskomu hospodarstvi. – 2007. – № 20. – S. 46–49.

Ohiichuk M. F. Finansovyi ta upravlinskyi oblik za natsionalnymy standartamy: Pidruchnyk / M. F. Ohiichuk, L. O. Skolotii,, M. I. Belenkova ta in. / Za red. prof. M. F. Ohiichuka. – 7–te vyd., pererob. i dopov. – K.: Alerta, 2016. – 1040 s.

Borodkin O. Pro formuvannia i oblik sobivartosti produktsii za rynkovykh umov / O. Borodkin // Bukhhalterskyi oblik i audyt. – 2008. – № 4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org