ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

С. О. Олійник

Анотація


У         статті визначено і узагальнено сучасне тлумачення сутності фінансових результатів у нормативно-правових актах та наукових публікаціях. Приділено увагу актуальним питанням формування фінансових результатів.   Досліджено результати підприємства на різних етапах його діяльності залежно від їх форми, напряму використання та зацікавлених осіб. Обгрунтовано, що методика визначення фінансового результату, відповідно до принципів бухгалтерського обліку, є варіативним значенням.  Визначено напрямки впливу елементів облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства та окреслені шляхи забезпечення об’єктивності вибору елементів облікової політики.

Ключові слова: доходи, витрати, фінансові результати, фінансові доходи, прибуток, збиток, доходи від операційної діяльності.

кандидат экономических наук, Олейник С. А. Порядок формирования и отражения в учете финансовых результатов деятельности предприятия / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев
        В статье определено и обобщенно современное толкование сущности финансовых результатов в нормативно-правовых актах и научных публикациях. Уделено внимание актуальным вопросам формирования финансовых результатов. Исследованы результаты предприятия на разных этапах его деятельности в зависимости от их формы, направления использования и заинтересованных лиц. Обосновано, что методика определения финансового результата в соответствии с принципами бухгалтерского учета, является вариативным значением. Определены направления влияния элементов учетной политики на финансовые результаты деятельности предприятия и намечены пути обеспечения объективности выбора элементов учетной политики.

Ключевые слова: доходы, расходы, финансовые результаты, финансовые доходы, прибыль, убыток, доходы от операционной деятельности.

PhD in EconomicOliynyk S. O. Order of formation and representation in account of financial results of business activity of the enterprise / National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

The article defines and summarizes the modern interpretation of the essence of financial results in normative legal acts and scientific publications. The attention was paid to the actual issues of financial results formation. The results of the enterprise are investigated at various stages of its activity, depending on their form, direction of use and the interested persons. It is substantiated that the method of determining the financial result, in accordance with the principles of accounting, is a variational value. The directions of the influence of the accounting policy elements on the financial results of the enterprise are determined and the ways of ensuring the objectivity of the choice of the elements of accounting policy are outlined.

Keywords: income, expenses, financial results, financial income, profit, loss, operating income.


Повний текст:

PDF

Посилання


НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. Наказом МФУ від 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Мазур В. П. Економічний зміст поняття фінансових результатів сільськогосподарської діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2011_3/9_Mazur.pdf.

Дікань Л. В., Вороніна О. О. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: Монографія. – Харків: СПД ФО Лібуркіна Л. М., 2008. – 92 с.

Облік фінансових результатів: проблеми та шляхи вдосконалення / Т. І. Тесленко, Н. В. Конькова // Бізнес Інформ. - 2013. - № 4. - С. 356-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_4_68

Жидєєва Л. І., Пінаєва К. О. Облік формування фінансових результатів та використання прибутку: проблеми та шляхи їх вирішення/ Л. Жидєєва // Економіка і суспільство.-2017.-Випуск №9.С.-1117-1122.

References:

NP(S)BO № 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti», zatv. Nakazom MFU vid 07.02.2013 № 73 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Mazur V. P. Ekonomichnyi zmist poniattia finansovykh rezultativ silskohospodarskoi diialnosti [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2011_3/9_Mazur.pdf.

Dikan L. V., Voronina O. O. Finansovyi rezultat pidpryiemstv: teoretychni uzahalnennia ta prykladnyi analiz: Monohrafiia. – Kharkiv: SPD FO Liburkina L.M., 2008. – 92 s.

Oblik finansovykh rezultativ: problemy ta shliakhy vdoskonalennia / T. I. Teslenko, N. V. Konkova // Biznes Inform. - 2013. - № 4. - S. 356-360. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_4_68

Zhydieieva L. I., Pinaieva K. O. Oblik formuvannia finansovykh rezultativ ta vykorystannia prybutku: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia/ L. Zhydieieva // Ekonomika i suspilstvo.-2017.-Vypusk № 9.S.-1117-1122.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org